උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 1

01. විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම (Analytical Engine) සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද? (2011 A/L, 1)

 1. බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal)
 2. චාර්ල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)
 3. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann)
 4. ජෝන්. වී. අටන්සොෆ්ට් (John V. Atanasoft)
 5. ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert)

 

02. දෙවන පරම්පරාවේ (Second Generation) පරිගණක වල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණය ද? (2011 A/L, 2)

 1. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits (ICs))
 2. මහා පරිමාණ අනුකල (Large Scale Integration (LSI))
 3. ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessors)
 4. ට්‍රන්සිස්ටර (Transistors)
 5. රික්තක නල (Vacuum Tubes)

 

03. නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී අඩුම වැදගත් කමක් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන කරුනකටද?

 1. පරිගණක යන්ත්‍රයේ දෘඩාංග පිරිවිතර (Hardware Specifications)                      
 2. විකිනීමෙන් පසු සේවාව (Service)
 3. වගකීම් කාලය (Warranty Period)                                                     
 4. පරිගණක චැසියේ නිමාව (Casing)
 5. පරිගණක යන්ත්‍රයේ මෘදුකාංග පිරිවිතර (Software Specification)

 

04. අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuits) වල නිමැවුම කිනම් පරම්පරාවේ පරිගණක වල ආරම්භය සනිටුහන් වේද?

 1. පළමුවන පරම්පරාව                                       
 2. දෙවන පරම්පරාව                              
 3. තෙවන පරම්පරාව     
 4. හතරවන පරම්පරාව                                       
 5. පස්වන පරම්පරාව

 

05. "චාල්ස් බැබේජ්" (Charles Babbage) පරිගණකයේ පියා (The father of Computer) ලෙස සැලකීමට වඩාත්ම සුදුසු වනුයේ,

 1. IBM ආයතනය බිහිකිරීමට මුල් වූ නිසාය.                                             
 2. පරිගණක මවුපුවරුව (Mother Board) ඔහුගේ නිමැවුමකි.
 3. ඔහු පරිගණකය තම දරුවකු සේ රැකබලා ගත් නිසාය.
 4. ඔහු විසින් නිර්මානය කරන ලද ඇනලිටිකල් එන්ජින් (Analytical Engine) යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නූතන පරිගණකය සැකසීමේදී පාදක වූ නිසාය.
 5. මුල්ම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව වූ ඇඩා ඔගස්ටා මහත්මියට උදව් උපකාර කළ නිසා

 

06. පළමු පොදු කාර්යය ඉලෙක්ට්‍රොනික අංකිත පරිගණකය (General purpose digital computer) වනුයේ,

 1. UNIVAC –1                                   
 2. ABC                                   
 3. IBM704                  
 4. ENIAC                    
 5. Intel 8080

 

07. පරිගණකයේ පරිනාමය සමග අඩුවනුයේ,

 1. සැකසුම් වේගය (Processing Speed)
 2. මතක ධාරිතාවය (Memory Capacity)                        
 3. ප්‍රමාණය (Size)
 4. නිවැරදි බව (Accuracy)                     
 5. බහු කාර්යය බව

 

08. උකුල් පරිගණකය (Laptop Computer) අයත් වනුයේ කවර පරිගණක වර්ගයටද,

 1. මධ්‍ය පරිගණකය (Mini Computer)                                        
 2. මහා පරිගණකය (Mainframe Computer)
 3. ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය (Micro Computer)                                      
 4. සුපිරි පරිගණකය (Super Computer)
 5. පුද්ගලික සංඛ්‍යාංක සහකරු (Personal Digital Assistant)

 

09. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න,

 1. Analytical යන්ත්‍රය චාල්ස් බැබේජ්ගේ නිපැයුමකි.
 2. Analytical යන්ත්‍රය විශේෂත්වය වනුයේ එහි දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති හැකියාවයි.
 3. Analytical යන්ත්‍රය ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කර තැනූ මුල්ම පරිගණකයයි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                     
 2. a හා b පමනි             
 3. b හා c පමනි             
 4. a, b, c පමනි             
 5. සියල්ල අසත්‍ය වේ.

 

10. කෘතීම බුද්ධිය (AI - Artificial Intelligence) සහිත පරිගණක වනුයේ,

 1. ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයි (Micro Computers)                                    
 2. මහා පරිගණකයි (Main Computers)
 3. මධ්‍ය පරිගණකයි (Mini Computers)                                       
 4. සුපිරි පරිගණකයි (Super Computers)
 5. සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා සැකසු පරිගණක (General Purpose Computers)

 

11. මුල්ම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC (Electronic Numerical Intergrater and Computer) නමින් බිහිවිය. මේ සඳහා යොදා ගත් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය වනුයේ,

 1. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)                                                      
 2. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
 3. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
 4. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips)
 5. විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත (LSI)

 

12. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය (Microprocessor) නූතන පරිගණක නියෝජනය කරයි. එය අයත්වන පරම්පරාව වනුයේ,

 1. පළමුවන                  
 2. දෙවන                      
 3. තුන්වන                   
 4. හතරවන                   
 5. පස්වන

 

13. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් අරමුණු කරගෙනද,

a. රොබෝ තාක්ෂණය                b. කෘතීම බුද්ධිය                        c. සුපිරි පරිගණකය                     d. කුඩා පරිගණකය

 1. a, b, d                     
 2. b, c, d                     
 3. a, b, c                      
 4. a, c, d                      
 5. a, b, c, d

 

14. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ඇති ලක්ෂණ දෙකකි.

 1. පෙර යන්ත්‍ර වලට සාපේක්ෂකව අඩු විදුලි බලය භාවිතය සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම.
 2. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම සහ රික්තක නල භාවිතය.
 3. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Microprocessors) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.
 4. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.
 5. ට්‍රාන්ස්සිස්ටර (Transistors) භාවිතය සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම.

 

15. ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගීකරණයේ දී අයත්වන නිවැරදි කාණ්ඩය වනුයේ,

 1. සංඛ්‍යාංක පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණක, ප්‍රතිසම පරිගණක
 2. මහා පරිගණක (Mainframe), මධ්‍ය පරිගණක (Mini), ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro), සුපිරි පරිගණක (Super)
 3. රික්තක නල පරිගණක, ට්‍රාන්සිස්ටර හා අනුකලිත පරිපථ පරිගණක
 4. උකුල් පරිගණක (Laptop Computers), සුපිරි හා සේවා දායක පරිගණක
 5. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro), සුපිරි පරිගණක (Super), සාමන්‍ය කටයුතු සඳහා පරිගණක, විශේෂිත කාර්යය සඳහා වු පරිගණක

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි