උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.2 : දෘඩාංග හා අතුරුමුහුණත් වල පරිණාමය ආශ්‍රිතව පරිගණකයේ ඵලදායී ක්‍රියාකාරි

2. නූතන පරිගණක වල කාර්යසාධනය විස්තර කොට සසඳා බලමින් පරිගණක වල පරිණාමය ගවේෂණය කිරීම.
2.2 - දෘඩාංග සහ අතුරුමුහුණත් වල පරිණාමය ආශ්‍රිතව පරිගණකයේ ඵලදායී ක්‍රියාකාරීත්වය විමසා බැලීම.

01. පරිගණක මව්පුවරුව (Computer Motherboard):

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, මතක ඒකක වැනි දේ මෙන්ම පරිගණකයේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා සවි කරනු ලබන අමතර පරිපථයන් (RAM Cards, VGA Cards, Network Cards, Processor), බාහිර මෙවලම් සහ උපාංග සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ පරිගණක මව්පුවරුවයි. මෙය පද්ධති පුවරුව (System Board) ලෙසින් ද හඳුන්වයි. මව් පුවරුව මත අමතර පරිපථ සවි කිරීම සඳහා වූ ඉඩ සලසන ඒකකයන් ප්‍රසාරණ විවරයන් (Expansion Slots) ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ. මේවා කෙවෙණි හෙවත් තොටු (Sockets / Ports) ලෙස හැඳින්වේ.

 

02. ආදාන උපාංග හා අතුරුමුහුණත් (Input Devices & Interfaces) :

 PS/2, Serial , Parallel, USB, Network port

 

03. විදුලි රැහැන් සවිවන ස්ථානය (Power Socket ):

පරිගණකයට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීම සඳහා වන විදුලි රැහැන් සවි කරනු ලබන්නේ මෙම ස්ථානයටයි.

 

04. PS/2 ආකාරයේ කෙවෙණි (PS/2 Ports):

PS/2 ආකාරයේ යතුරුපුවරු (Keyboard) සහ මූසිකයන් (Mouse) පරිගණකයට සවි කිරීම සඳහා. යතුරුපුවරුව සඳහා වූ කෙවෙණිය දම් පැහැයද (Magenta) මූසිකය සඳහා වූ කෙවෙණිය කොළ (Green) පැහැයද වේ.

 

05. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (Serial Ports) :

ශ්‍රේණිගත උපාංග (Serial Devices) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. මොඩම් යන්ත්‍ර (MODEM), අතීතයේදී භාවිතා කළ මූසික (Mouse). තුඩු 9 (9 Pins) ක් භාවිතා කරන සහ සම්බන්ධිත තුඩු 25 (25 Pins) ක් භාවිතා වේ.

 

06. සමාන්තරගත කෙවෙනිය (Parallel Port) :

අතීතයේ දී භාවිතා කරන ලද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printers) සහ ස්කෑනර යන්ත්‍ර (Scanners) එනම් පරිගණකයට සමාන්තර ආකාරයට සම්බන්ධ වන උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සමාන්තරගත කෙවෙනි භාවිතා කරයි. Printer Port ලෙස ද හඳුන්වයි. විවර 25 (25 pins) ක් ඇත. DB25 ලෙස ද හඳුන්වයි.

 

07. ජාලකරණ කෙවෙනි (Network Ports) :

පරිගණක යන්ත්‍රයක්, පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනියි. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතෙහි අඩංගු වේ. මේවා RJ45 කෙවෙනි හෝ Ethernet කෙවෙනි ලෙස හඳුන්වයි.

 

08. මොඩම් කෙවෙනිය (MODEM Port) :

අතීතයේ දී පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට (Internet) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහ ෆැක්ස් යන්ත්‍ර (Fax Machines) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙණිය යොදා ගත්හ.

 

09. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය (USB – Universal Serial Bus ) Port :

නවීන පරිගණකයන්හි භාවිත වන ජනප්‍රියම කෙවෙනිය වන්නේ මෙයයි. අද පරිගණක සමග භාවිතා කරනු ලබන බොහෝඋපාංග (90% පමණ ) පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනුයේ මෙම කෙවෙනියයි. යතුරුපුවරු (Keyboard), මූසික (Mouse), ස්කෑනර් යන්ත්‍ර (Scanner), මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printer), සංඛ්‍යාංක කැමරා (Digital Camera), මොඩම් යන්ත්‍ර (Modem) මෙන්ම ඉතා කුඩා විදුලි බලයකින් ක්‍රියාත්මක වන විදුලි පංකා, දූවිලි පිසලන යන්ත්‍ර, විදුලි බුබුළු වැනි උපංග ද පරිගණකයට සවි කිරීමට යොදා ගනියි.

 

10. විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (USB – Universal Serial Bus) වල විශේෂ ලක්ෂණ:

  1. උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. Plug and Play නම් වේ.
  2. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විදුලිය කෙවෙනිය හරහාම ලබා ගැනීම.
  3. පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව USB ආකාරයේ උපාංග සවිකිරීම (Plug) සහ විසන්ධි කිරීමේ (Remove) හැකියාව. මෙම ක්‍රියාවලිය Hot Pluggable නැතහොත් Hot Swappable නම් වේ.
  4. එක් USB කෙවෙනියක් මගින් ආකාරයේ උපාංග 127 ක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව (USB Hub).
  5. USB 2.0 ආකාරයේ වූ USB කෙවෙනි වලදී තත්පරයට මෙගාබිට්ස් 480 (480 Mbps) ක වේගයකින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි