උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

3.3 : බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් (Bit wise Logical Operations)

බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් (Bitwise Logical Operations)

පරිගණක යන්ත්‍රයෙහි බහුලව භාවිතා කරන මෙම තාර්කික මෙහෙයුම් මගින් ද්වීමය සංඛ්‍යා වල බිටු සන්සන්දනය කිරීමක් සිදුවේ. ප්‍රධාන වශයෙන් බිටු ආනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් 4 ක් ඇත. ඒවා නම්,

  1. බිටු අනුසාරිත NOT මෙහෙයුම
  2. බිටු අනුසාරිත OR මෙහෙයුම
  3. බිටු අනුසාරිත AND මෙහෙයුම
  4. බිටු අනුසාරිත XOR මෙහෙයුම

 

බිටු අනුසාරිත NOT මෙහෙයුම

මෙමගින් යම්කිසි බිටු අනුක්‍රමයක ඇති සෑම බිටුවක් මතම වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙමින් එහි අනුපූරකය (Invert) ලබා දේ. එනම් එහි ඇති 0 වේ බිටු 1 බවටත් 1 හි බිටු 0 බවටත් පරිවර්ථනය වේ.

The bitwise NOT, or complement, is a unary operation that performs logical negation on each bit, forming the ones complement of the given binary value. Bits that are 0 become 1, and those that are 1 become 0. (Source : wikipedia)

NOT 0111001 = 1000110

 

බිටු අනුසාරිත OR මෙහෙයුම

සමාන දිගින් යුතු බිටු අනුක්‍රමයන් (Bit stream) කිහිපයක් මත ක්‍රියාත්මක වෙමින් එම අනුක්‍රමයේ සන්සන්දනය කරනු ලබන බිටුවල 1 තිබුනහොත් පිළිතුර 1 ද සන්සන්දනය කරනු ලබන බිටු සිය ල්ලෙහිම 0 තිබුනහොත් පිළිතුර 0 ලෙස ලැබේ.

A bitwise OR takes two bit patterns of equal length and performs the logical inclusive OR operation on each pair of corresponding bits. The result in each position is 0 if both bits are 0, while otherwise the result is 1. (Source : wikipedia)

10101101 OR 01101100 = 1110110

 

බිටු අනුසාරිත AND මෙහෙයුම

සමාන දිගින් යුතු බිටු අනුක්‍රමයන් (Bit stream) කිහිපයක් මත ක්‍රියාත්මක වෙමින් එම අනුක්‍රමයේ සන්සන්දනය කරනු ලබන බිටු සියල්ලෙහිම 1 තිබුනහොත් පිළිතුර 1 ද සන්සන්දනය කරනු ලබන බිටු සිය ල්ලෙහිම 0 තිබුනහොත් පිළිතුර 0 ලෙස ලැබේ.

A bitwise AND takes two equal-length binary representations and performs the logical AND operation on each pair of the corresponding bits, by multiplying them. Thus, if both bits in the compared position are 1, the bit in the resulting binary representation is 1 (1 × 1 = 1); otherwise, the result is 0 (1 × 0 = 0).  (Source : wikipedia)

10101101 AND 01101100 = 00101100

 

බිටු අනුසාරිත XOR මෙහෙයුම

සමාන දිගින් යුතු බිටු අනුක්‍රමයන් (Bit stream) කිහිපයක් මත ක්‍රියාත්මක වෙමින් එම අනුක්‍රමයේ සන්සන්දනය කරනු ලබන බිටු වල අගයයන් අසමාන නම් ප්‍රතිඵලය 1 ද අගයයන් සමාන නම් ප්‍රතිඵලය 0 ද වේ.

A bitwise XOR takes two bit patterns of equal length and performs the logical exclusive OR operation on each pair of corresponding bits. The result in each position is 1 if only the first bit is 1 or only the second bit is 1, but will be 0 if both are 0 or both are 1. In this we perform the comparison of two bits, being 1 if the two bits are different, and 0 if they are the same. (Source : wikipedia)

10101101 XOR 01101100 = 11101101

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි