උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 10

98. ජංගම දුරකථන (Mobile Phone) ඇමතුමක් සමග සම්බන්ධව සිටින විට තවත් ඇමතුමක් ලැබේ නම් ඒ පිළිබඳව ශබ්ද සංඥාවක් (Audio Signal) මෙන්ම තිරයේ දිස්වන පණිවිඩයක් (Message) ද ලැබෙන අතර අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධව සිටි ඇමතුම තාවකාලිකව නතර කර නව ඇමතුම ලබා ගත හැකි අතර එය නිමවා යළි මුල් ඇමතුමට සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලියේ දී ජංගම දුරකථනය මගින් එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කළ හැකි පහසුකමක් සපයනු ලබයි.  මෙම ක්‍රමය හැඳින්වීමට යොදා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් ලියා දක්වන්න.

බහුකාර්යය ක්‍රියාවලියක් (Multitasking Process)

In computing, multitasking is a concept of performing multiple tasks (also known as processes) over a certain period of time by executing them concurrently. New tasks start and interrupt already started ones before they have reached completion, instead of executing the tasks sequentially so each started task needs to reach its end before a new one is started. As a result, a computer executes segments of multiple tasks in an interleaved manner, while the tasks share common processing resources such as central processing units (CPUs) and main memory. (Source: Wiki)

 

99. පරිගණක පද්ධතියක සිදුවන බහුකාර්යය ක්‍රියාවලි (Multitasking processes) කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ පරිගණකයේ කුමන කොටස මගින් ද?

පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) මගින් බහුකාර්යය ක්‍රියාවලි කළමණාකරනය සිදු වේ.

 

100. මුල් කාලයේ භාවිතා වූ පරිගණක වල සකසනයක (Processor) කාලය වැඩි වටිනාකමකින් යුක්ත වූ අතර එම කාලය උපරිම ලෙස (Maximum) උපයෝගී කර ගැනීම දුෂ්කර නිසා පරිගණකයේ උපාංග වල ක්‍රියාකාරීත්වය බෙහෙවින්ම මන්දගාමී විය. එසේ වීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

සකසනය යම් කාර්යයක් හෝ ක්‍රියාවක් කරමින් සිටිය දී වෙනත් උපාංගයක් හෝ මෘදුකාංගයක් හෝ මගින් අතුරු බිඳුමක් (බාධා පණිවිඩයක් / Interrupt ) ලැබූ විගස ම සකසනය  / මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Central Processing Unit) එතෙක් කරමින් සිටි කාර්යය නතර කර අතුරු බිඳුම (Interrupt) කෙරෙහි ප්‍රතිචාර දැක්වීම නිසාය මෙවැනි මන්දගාමී තත්ත්වයක් ඇතිවන්නේ.

 

101. අතුරුබිඳුමක් (Interrupt) යනු කුමක් ද?

ඉක්මන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන බාධා පණිවිඩයකි. මෙය මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග ආකාරයෙන් විය හැකිය.

Interrupt is a signal to the processor emitted by hardware or software indicating an event that needs immediate attention. An interrupt alerts the processor to a high-priority condition requiring the interruption of the current code the processor is executing. The processor responds by suspending its current activities, saving its state, and executing a function called an interrupt handler (or an interrupt service routine, ISR) to deal with the event. This interruption is temporary, and, after the interrupt handler finishes, the processor resumes normal activities.[1] There are two types of interrupts: hardware interrupts and software interrupts. (Source: Wiki)

 

102. බහු පරිශීලක (Multiuser) පරිගණක යනු මොනවාද?

පරිශීලකයින් (Users) වැඩි ප්‍රමාණයක් එකවර කාර්යයන් සිදු කළ හැකි පරිගණක බහු පරිශීලක පරිගණක නම් වේ.

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි