උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 11

103. බහු ක්‍රමලේඛිත (Multiprogramming) පරිගණක යනු මොනවාද?

වැඩසටහන් (Programs) කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පරිගණක බහු ක්‍රමලේඛිත පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

 

104. පුනරාදානය (Re - entered) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන ආකාරයක ක්‍රියාවලියක් ද?

ඇතැම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වන විට දී එම මෘදුකාංගයේ එක් පිටපතක් (A copy) පමණක් ප්‍රධාන මතකයට (Main memory) ප්‍රවේශ කර එම පිටපත කිහිප දෙනෙකුට එකවර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබා දේ. මෙහිදී එකම මෘදුකාංගයේ කේත (Codes) පොදුවේ බෙදා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස පුනරාදානය (Re - entered) හැඳින්විය හැකිය.

 

105. සමගාමී ක්‍රියාත්මක වීම (Concurrent Execution) යන්න පහදන්න.

සකසනයක් එක් වර ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ එක් ක්‍රියායනයක එක් උපදේශයක් පමණක් වුව ද යම්කිසි කාල පරාසයක් තුළ ක්‍රියායන ගණනාවක් රඳවා තබා ගනියි. මෙම ක්‍රියායනයන් සඳහා සකසනය මගින් යම් කිසි කාලජේද ලබා දේ. මෙම කාලජේද ලැබෙන තුරු ඉතිරි ක්‍රියායන තාවකාලිකව ක්‍රියාවිරහිත තත්ත්වෙයේ පවත්වා ගනියි. යම් කිසි ක්‍රියායන ප්‍රමාණයක් එකම වේලාවක ක්‍රියාත්මක නොවී යම් කාලජේදයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වීම "සමගාමී ක්‍රියාත්මක වීම"  ලෙස හැඳින්වේ. (Source: Teachers Instruction Manual – Grade 13 ICT)

Concurrency means, essentially, that task A and task B both need to happen independently of each other, and A starts running, and then B starts before A is finished. Concurrency means that two or more calculations happen within the same time frame, and there is usually some sort of dependency between them. Concurrent execution is possible on single processor (multiple threads, managed by scheduler). Concurrent processing describes two tasks occurring asynchronously; meaning the order in which the tasks are executed is not predetermined. Two threads can run concurrently on the same processor core by interleaving executable instructions. For example, thread 1 runs for 10ms, thread 2 runs for 10ms etc.  (Source: http://programmers.stackexchange.com/)

 

106. ක්‍රියායනයන් (Processes) සඳහා වෙන් කළ කාලය අවසන් වීමට පෙර අතර මග නතර කිරීම සිදු කළ හැකි අවස්ථා 2 ක් ලියා දක්වන්න.

  • මෘදුකාංග අතුරු බිඳුමක් (Software Interrupt) ලද අවස්ථාවක දී
  • දෘඩාංග අතුරු බිඳුමක් (Hardware Interrupt) ලද අවස්ථාවක දී

 

107. මෘදුකාංග අතුරුබිඳුමක් (Software Interrupt) යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් මගින් පැහැදිලි කරන්න.

ධාවනය වැඩසටහනක වෙනත් ක්‍රියායනයක් මගින් බාධා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමයි.

A software interrupt, also called an exception, is an interrupt that is caused by software, usually by a program in user mode. Another way in which software interrupts differ from hardware interrupts is that they are not started immediately, but, rather, only at certain times; that is, they begin only after hardware interrupt or a system call has occurred. As is the case with hardware interrupts, the number of types of software interrupts is limited. (Source: http://www.linfo.org/software_interrupt.html)

 

108. දෘඩාංග අතුරුබිඳුමක් (Hardware Interrupt) යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් මගින් පැහැදිලි කරන්න.

පරිගණකයේ භාවිතා වන දෘඩාංග (Hardware) මගින් බාධා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමයි.

Hardware interrupts are issued by hardware devices like disk, network cards, keyboards, clocks, etc. Each device or set of devices will have its own IRQ (Interrupt ReQuest) line. Based on the IRQ the CPU will dispatch the request to the appropriate hardware driver. (Hardware drivers are usually subroutines within the kernel rather than a separate process.) The hardware interrupt interrupts the CPU directly. This will cause the relevant code in the kernel process to be triggered. For processes that take some time to process, the interrupt code may allow itself to be interrupted by other hardware interrupts.  (Source:http://unix.stackexchange.com/)

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි