උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 12

109. නූතන මෙහෙයුම් පද්ධති වල එක් ක්‍රියායනයක් (Process), අනු ක්‍රියායන (Threads) ගණනාවකින් සමන්විත වේ. එවැනි අනු ක්‍රියායනයක් Thread එකක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙවැනි අනු ක්‍රියායන වලට තනිව ක්‍රියාත්මක විය හැකිද?

එසේ ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.

 

110. “කාල විභජනය (Time Sharing) " යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමක්ද? එහි වැදගත් කම පහදා දෙන්න.

පරිශීලකයින් කිහිප දෙනකු අතර බහු කාර්යය සහ බහු ක්‍රමලේඛන මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් කරනු ලබන කාල කළමනාකරණයයි.  මෙය පරිගණක වල ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් බවට පත් විය.  වාසියක් ලෙස පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එක් පරිගණකයක් ලබා දීම මගින් පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත. එමෙන් ම එකම පරිගණක වැඩසටහන් / යෙදුම් ක්‍රියාවක දී එකවර කිහිපදෙනකුට අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ද ඇත.

In computing, time-sharing is the sharing of a computing resource among many users by means of multiprogramming and multi-tasking. Its introduction in the 1960s by students and professors at Dartmouth College, and emergence as the prominent model of computing in the 1970s, represented a major technological shift in the history of computing. (Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-sharing)

 

111. “සකසනයේ උපයෝගීතාවය (Processor Utilization) " යන්න පැහැදිලි කරන්න.

පරිගණකයේ ඇති වටිනාම එමෙන්ම වැදගත් ම සම්පත වන්නේ සකසනය (Processor) හෙවත් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි (Central Processing Unit). පරිගණකය මගින් යම් කිසි කාරයයක් සිදු කිරීමේ දී එහි ඇති විවිධ සම්පත් යොදා ගනු ලැබේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කාර්‍යක්ෂමතාවය උපරිම අයුරින් යොදා ගැනීම සකසනයේ උපයෝගීතාවය යනුවෙන් හැඳින්වේ.

CPU utilization refers to a computer s usage of processing resources, or the amount of work handled by a CPU. Actual CPU utilization varies depending on the amount and type of managed computing tasks. Certain tasks require heavy CPU time, while others require less because of non-CPU resource requirements. (Source: http://www.techopedia.com/definition/28291/cpu-utilization)

 

112. සකසනයේ උපයෝගීතාවය (Processor Utilization) උපරිම අගයක් ගනු ලබන්නේ කිනම් අවස්ථාවක ද?

බහු ක්‍රියායනයේ (Multiprocessing) දී සකසනයේ උපයෝගීතාවය උපරිම අගයක් ගනියි.

 

113. සකසනයේ උපයෝගීතාවය (Processor Utilization) අවම අගයක් ගනු ලබන්නේ කිනම් අවස්ථාවක ද?

එක් ක්‍රියායනයක් (Process) පමණක් ක්‍රියාත්මකව ඇතිවිට සකසනයේ උපයෝගීතාවය අවම අගයක් ගනියි.

 

114. සකසනයේ උපයෝගීතාවය (Processor Utilization) උපරිම ආකාරයට පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) තුළ විවිධ උපක්‍රම යොදා ගනී.  එසේ යොදා ගනු ලබන උපක්‍රමයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

ක්‍රියායන නියමකාරක (Process scheduler) මේ සඳහා දායක වේ.

 

115. ක්‍රියායන කළමනාකරණය (Process Management) කරනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කුමන කොටසක් මගින් ද?

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හරය (Kernel) හෙවත් ගර්භය මගිනි.

 

116. ක්‍රියායන (Processes) වලට අදාල තත්ත්වයන් (States) වෙනස් කරනු ලබන්නේ කුමන උපක්‍රමය මගින් ද?

ක්‍රියායන නියමකරණ (Process scheduler) මගිනි.

 

117. ක්‍රියායන තත්ත්ව (Process states) වෙනස් කිරීම හඳුන්වනු ලබන්නේ කිනම් නමකින් ද?

සන්දර්භ ස්විචය (Context Switch)

In computing, a context switch is the process of storing and restoring the state (more specifically, the context) of a process or thread so that execution can be resumed from the same point at a later time. This enables multiple processes to share a single CPU and is an essential feature of a multitasking operating system. What constitutes the context is determined by the processor and the operating system.[1] (Source: Wiki)

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි