උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 13

118. මූලික ක්‍රියායන තත්ත්වයන් (Process states) 5 නම් කරන්න.

  • නිර්මිත (නව ) තත්ත්ව ය (Created / New state)
  • රැඳී සිටීම හෝ සූදානම තත්ත්ව ය(Waiting / Ready / Runnable state)
  • ධාවන තත්ත්ව ය (Running / Execution state)
  • නැවැත්වු / අවසන් කළ තත්ත්ව ය (Terminated state)
  • අවහිර කළ තත්ත්ව ය (Blocked state)

 

119. අතිරේක ක්‍රියායන තත්ත්වයන් 2 නම් කරන්න.

  • ප්‍රතිහරණය කළ හා රැඳී සිටින තත්ත්වය (Swapped out and waiting)
  • ප්‍රතිහරණය කළ හා අවහිර කළ තත්ත්වය (Swapped out and blocked)

 

120. "ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහන (Process state diagram)” පැහැදිලිව ඇඳ දක්වන්න.(Source: Teachers Instruction Manual, Grade 13 - ICT)

 

121. රැඳී සිටීම හෝ සූදානම් (Waiting / Ready / Runnable) තත්ත්වය, ධාවන (Running ) තත්ත්වය හා අවහිර කළ (Blocked) තත්ත්වය පවතිනුයේ කිනම් මතකයේ ද?

ප්‍රධාන මතකයේ ය. (RAM – Random Access Memory)

Random-access memory (RAM /ræm/) is a form of computer data storage. A random-access memory device allows data items to be read and written in approximately the same amount of time, regardless of the order in which data items are accessed.[1] In contrast, with other direct-access data storage media such as hard disks, CD-RWs, DVD-RWs and the older drum memory, the time required to read and write data items varies significantly depending on their physical locations on the recording medium, due to mechanical limitations such as media rotation speeds and arm movement delays. (Source: Wiki)

 

122. ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting) , ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ (Swapped out and blocked) තත්ත්වයන් ක්‍රියාත්මක වනුයේ / පවතිනුයේ කිනම් මතකයක ද?

අතත්‍ය මතකයේ ය. (Virtual memory)

In computing, virtual memory is a memory management technique that is implemented using both hardware and software. It maps memory addresses used by a program, called virtual addresses, into physical addresses in computer memory. Main storage as seen by a process or task appears as a contiguous address space or collection of contiguous segments. The operating system manages virtual address spaces and the assignment of real memory to virtual memory. Address translation hardware in the CPU, often referred to as a memory management unit or MMU, automatically translates virtual addresses to physical addresses. Software within the operating system may extend these capabilities to provide a virtual address space that can exceed the capacity of real memory and thus reference more memory than is physically present in the computer. (Source: Wiki)

 

123. මුල් වරට ක්‍රියායනයක් (Process) නිර්මානය කළ විට එය පත්වන්නේ කිනම් ක්‍රියායන තත්වයකට ද?

නිර්මිත හෝ නව (Created / New ) තත්ත්වය

 

124. නිර්මිත හෝ නව (Created / New ) තත්ත්වයේ ඇති ක්‍රියායනයක් සූදානම් හෝ රැඳී සිටින (Ready / Waiting) තත්ත්වයට පත් කරනු ලබන්නේ කිනම් නියමකාරකයක් (Scheduler) මගින් ද?

දිගු කාලීන නියමකාරක මගිනි. (Long Term Scheduler)

 

125. ඉහත ප්‍රවේශ කිරීම බොහෝ වැඩතල පරිගණක (Desktop Computers) වල නිරායාසයෙන් සිදු වන අතර තත් කාලීන සැකසුම් (Real Time Processing) සිදුවන පරිගණක වල මෙම ප්‍රවේශ වීම සඳහා යම් ප්‍රමාදයක් ඇතිවේ. මෙසේ ප්‍රමාද වීමට හේතු දක්වන්න.

වැඩතල පරිගණක වල මෙන් නොව තත්කාලීන සැකසුම් පරිගණක වල මෙම අනුඛණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් මතකයට ඇතුළත් කරගනු ලබන අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමට පවතින තරඟය නිසා අවසාන ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය දිගු වීමයි

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි