උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 14

126. නව / නිර්මිත (New / Created) තත්ත්වයේ පැවති ක්‍රියායනයක් ඊලඟට පත්වනුයේ කිනම් ක්‍රියායන තත්ත්වයකට ද?

සූදානම් / රැඳී සිටින / ක්‍රියාත්මක කළ (Ready / Waiting / Runnable) හැකි යන තත්ත්වයට යි.

127. සූදානම් / රැඳී සිටින / ක්‍රියාත්මක කළ (Ready / Waiting / Runnable) හැකි යන තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායන රැඳී පවතිනුයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (Central Processing Unit) ද එසේත් නැතිනම් ප්‍රධාන මතකයේ (Main Memory) ද එසේත් නැතිනම් අතත්‍ය මතකයේ (Virtual Memory) ද?

ප්‍රධාන මතකයේ (Main Memory) ය.

128. යම් අවස්ථාවක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායනයක් (Running process) හඳුන්වනු ලබන්නේ කිනම් නමකින් ද?

සක්‍රීය තත්ත්වය (Active state) හෙවත් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වය (Executing state)

129. ධාවන තත්ත්වයේ (Running state) පවතින ක්‍රියයාන නැවත පත්විය හැක්කේ කිනම් අවස්ථාවන් වලට ද?

අවහිර කළ තත්ත්වය (Blocked state)
නැවැත්වූ / අවසන් කළ තත්ත්වය (Terminated state)
රැඳී සිටීම හෝ සූදානම් තත්ත්වය (Waiting  / Ready state)

130. “නිද්‍රාගත තත්ත්වය (Sleeping state) " ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමන වර්ගයේ ක්‍රියායන තත්ත්වයක් ද?

අවහිර කළ තත්ත්වය (Blocked state)

131. අවහිර කළ තත්ත්වයේ (Blocked state) ක්‍රියායන රඳවා තබා ගනුයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (Central Processing Unit) ද ප්‍රධාන මතකයේ (Main Memory) ද එසේත් නැතිනම් අතත්‍ය මතකයේ (Virtual Memory) ද?

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙන් ඉවත් කර ප්‍රධාන මතකයේ (Main memory) හෝ අතත්‍ය මතකයේ (Virtual memory) හෝ රඳවා තබා ගනියි.

132. අවහිර කළ තත්ත්වයේ (Blocked state) පවතින ක්‍රියායනයක් ඊලඟට පත්විය හැක්කේ කිනම් අවස්ථාවකට ද?

රැඳී සිටීම හෝ සූදානම් තත්ත්වය (Waiting / Ready state)
ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ තත්ත්වය (Swapped out and blocked state)

133. නැවැත් වූ  /  අවසන් කළ තත්ත්වය (Terminated state) ලෙස හඳුන්වන්නේ කිනම් වර්ගයේ ක්‍රියායනයක් ද?

ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට අතර මග නවතා දැමීම (නැවැත් වූ ) හෝ ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වූ පසු (අවසන් කළ ) නවතා දැමීම නැවැත් වූ / අවසන් කළ අවස්ථාව ලෙස හැඳින් වේ. මෙම තත්ත්වයට පත්වන ක්‍රියායන ප්‍රධාන මතකයෙන් (Main memory) හෝ අතත්‍ය මතකයෙන් (Virtual memory) ඉවත් කරනු ලබයි.

134. නැවැත් වූ  /  අවසන් කළ තත්ත්වයට (Terminated state) සම්බන්ධ ' අවතාර (Zombies) 'ලෙසින් හඳුන්වන්නේ කිනම් වර්ගයේ ක්‍රියායනයන් ද?

ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට අතර මග නවතා දැමීම (නැවැත් වූ ) හෝ ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වූ පසු (අවසන් කළ ) නවතා දැමීම නැවැත් වූ / අවසන් කළ අවස්ථාව ලෙස හැඳින් වේ. මෙම තත්ත්වයට පත්වන ක්‍රියායන ප්‍රධාන මතකයෙන් (Main memory) හෝ අතත්‍ය මතකයෙන් (Virtual memory) ඉවත් කරනු ලබයි. ලබන අතර එසේ ඉවත් කිරීමට නොහැකි වූ ක්‍රියායන 'අවතාර (Zombies)' ලෙසින් හඳුන්වයි.

135. අතිරේක ක්‍රියායන තත්ත්වයන් (Additional process states) තැන්පත්ව ඇත්තේ පරිගණකයේ කුමන ස්ථානයේ ද?

පරිගණකයේ අතත්‍ය මතකයේ (Virtual memory) ය.

136. “ප්‍රතිහරණය (Swapping) " යනු කුමක් ද?

ක්‍රියායන ප්‍රධාන මතකයෙන් අතත්‍ය මතකයටත් , අතත්‍ය මතකයෙන් ප්‍රධාන මතකයටත් හුවමාරු කරන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිහරණය (Swapping) ලෙස හඳුන්වයි.

Swapping is a mechanism in which a process can be swapped temporarily out of main memory to a backing store , and then brought back into memory for continued execution. Backing store is a usually a hard disk drive or any other secondary storage which fast in access and large enough to accommodate copies of all memory images for all users. It must be capable of providing direct access to these memory images. Major time consuming part of swapping is transfer time. Total transfer time is directly proportional to the amount of memory swapped. Let us assume that the user process is of size 100KB and the backing store is a standard hard disk with transfer rate of 1 MB per second. The actual transfer of the 100K process to or from memory will take 100KB / 1000KB per second (Source: http://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_memory_management.htm


තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි