උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 15

137. “ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting) " තත්ත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කිනම් ආකාරයේ තත්ත්වයක් ද?

සූදානම් තත්ත්වයේ (Waiting / Ready state) පවතින ක්‍රියායනයක් බොහෝ වේලාවක් ප්‍රධාන මතකයේ (Main memory) රැඳී තිබුණ හොත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු වෙනත් ක්‍රියායනයක් (Process) සඳහා ප්‍රධාන මතකයේ ඉඩ ලබා දීමට මෙම ක්‍රියායනය ද්විතීයක ආචයනයේ (Secondary storage) ඇති අතත්‍ය මතකයට (Virtual memory) මාරු කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිහරණය (Swapping) ලෙසින් හඳුන් වනු ලැබේ. මෙසේ අතත්‍ය මතකයට මාරු කළ පසු ක්‍රියායනය පවතින තත්ත්වය වනුයේ
"ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting state) " තත්ත්වයයි.

 

138. “ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting) " තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායන ඊලඟට පත්විය හැකි තත්ත්වය කුමක්ද ? එය ගමන් කරනුයේ ප්‍රධාන මතකයට (Main memory) ද අතත්‍ය මතකයට (Virtual memory) ද?

සූදානම් තත්ත්වයට (Waiting / Ready state) පත් කොට ප්‍රධාන මතකය (Main memory) වෙත ගමන් කරයි.

 

139. "ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවසන් කළ තත්ත්වය (Swapped out and blocked) " ලෙසින් හඳුන්වන්නේ කිනම් ආකාරයේ තත්ත්වයකට ද?

ප්‍රධාන මතකයේ (Main memory) පවතින අවහිර කළ තත්ත්වය (Blocked state) සහිත ක්‍රියායනයන් ද්විතීයක ආචයනයේ (Secondary storage) ඇති අතත්‍ය මතකයට (Virtual memory) මාරු කරනු ලැබේ. එම අතත්‍ය මතකයේ (Virtual memory) මෙවැනි ක්‍රියායන පවතිනුයේ "ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවසන් කළ තත්ත්වයේ ය (Swapped out and blocked state)".

 

140. ඉහත ක්‍රියායන තත්වයෙන් පසු පැමිණිය හැකි වෙනත් ක්‍රියායන අවස්ථාවන් (Process states) මොනවා ද?

අවහිර කළ තත්ත්වයට (Blocked state)

 

141. "නියමකරණය (Scheduling)” යන්න පහදන්න.

බහු කාර්යය (Multitasking) සහ බහු සැකසුම් (Multiprocessing) මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේ දී භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රධානතම සංකල්පයක් ලෙස නියමකරණය (Scheduling) දැක්විය හැකිය. මෙහි දී පරිගණකයේ ඇති සකසන හෙවත් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ක්‍රියායන (Processes) ප්‍රමාණයක් සකසනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ද පවතින සැකසුම් ඒකක භාවිතා කර එම සියළු ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කරවීමට සිදු වන නිසා ද මෙම ක්‍රියායන යම් කිසි අනු පිළිවෙලකට සැකසීමට සිදු වේ. මෙම වැඩ පිළිවෙල නියමකරණය (Scheduling) ලෙසින් හඳුන්වයි.

In computing, scheduling is the method by which work specified by some means is assigned to resources that complete the work. The resources may be virtual computation elements such as threads, processes or data flows, which are in turn scheduled onto hardware resources such as processors, network links or expansion cards. A scheduler is what carries out the scheduling activity. Schedulers are often implemented so they keep all compute resources busy (as in load balancing), allow multiple users to share system resources effectively, or to achieve a target quality of service. Scheduling is fundamental to computation itself, and an intrinsic part of the execution model of a language. A scheduler is what makes it possible to have multitasking as a way of executing more than one process at a time on a single processor. (Source: Wiki)

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි