උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 16

142. නියමකරණය (Scheduling) අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

මෙහි දී පරිගණකයේ ඇති සකසන හෙවත් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ක්‍රියායන (Processes) ප්‍රමාණයක් සකසනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ද පවතින සැකසුම් ඒකක භාවිතා කර එම සියළු ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කරවීමට සිදු වන නිසා ද මෙම ක්‍රියායන යම් කිසි අනු පිළිවෙලකට සැකසීමට සිදු වේ. ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා නියමකරණයේ අවශ්‍යතාවය වැටහේ.

 

143. නියමකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ කුමන වර්ගයේ ක්‍රමලේඛයක් මගින් ද?

නියමකාරකය (Scheduler) මගිනි.

 

144. " නියමකාරක (Scheduler)” වල සමන්විත වන වැදගත් කරුණු මොනවාද? නම් කරන්න.

  • සාධිත ප්‍රරමාණය (Throughput)
  • කාර්ය පූරණ කාලය (Turnaround)
  • ප්‍රමාද කාලය (Waiting time)
  • ප්‍රතිචාර කාලය (Response time)

 

145. පහත එක් එකක් පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

a. සාධිත ප්‍රමාණය (Throughput)
කාල ඒකකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් කරනු ලබන ක්‍රියායන (Processes) සංඛ්‍යාව සාධිත ප්‍රමාණය ලෙස හැඳින්වේ.

b. කාර්ය පූරණ කාලය (Turnaround)
ක්‍රියායනයක් සකසනයට ලබා දුන් විට එම ක්‍රියායනය (Process) ක්‍රියාත්මකව පවතින කාලය යි.

c. ප්‍රමාද කාලය (Waiting time)
ක්‍රියායනයක් සකසනයට ලබා දීමට පෙර සූදානම් තත්ත්වයේ (Ready / Waiting state) පෙළ ගැසී පවතින කාලයයි.

d. ප්‍රතිචාර කාලය (Response time)
ක්‍රියායනයකට (Process) යම් උපදෙසක් ලැබුණු මොහොතේ සිට එය ක්‍රියාත්මක වීමට ආරම්භ වන මොහොත දක්වා වූ කාලයයි.

 

146. නියමකරණය (Scheduling) සඳහා භාවිතා වන නියමකාරක වර්ග 3 නම් කරන්න.

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler ) / ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler ) / ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High Level Scheduler)
මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක (Mid Term Scheduler)
කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short Term Scheduler)

 

147. ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler) හෝ ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High-level Scheduler) ලෙසින් හන්දුන්වනු ලබන්නේ කුමන නියමකාරක ද?

නිර්මිත හෝ නව (Created / New) ක්‍රියායනයක් බවට පත්වූ පසුව එම ක්‍රියායනය සූදානම් (Ready) තත්ත්වයට පෙළ ගැස්වීම සඳහා ඇතුළත් කළ යුතු වන්නේ කුමන ක්‍රියායනය ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ මෙම නියමකාරකය මගිනි. එමෙන්ම කුමන නියමකාරකය පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක  විය යුතු (Running) ද යන්න ද තීරණය කරනු ලබයි.

 

148. සූදානම් තත්ත්ව (Waiting state) පෙළගැස්වීමකට ඇතුළත් කළ යුත්තේ කුමන ක්‍රියායනයක් දැයි තීරණය කරනු ලබන්නේ කිනම් නියමකාරක (Scheduler) ද?

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler ) / ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler ) / ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High Level Scheduler)

 

149. කුමන ක්‍රියායනය පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ කිනම් නියමකාරක (Scheduler) ද?

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler ) / ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler ) / ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High Level Scheduler)

 

150. එක දිගට ක්‍රියාත්මක විය යුතු ක්‍රියායනයන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල විය යුතු ද කුඩා විය යුතු ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ කිනම් නියමකාරක (Scheduler) ද?

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler ) / ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler ) / ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High Level Scheduler)

 

151. මහා පරිමාණයෙන් කාණ්ඩ සැකසුම්කරණයේ (Batch processing) යෙදෙන මහා පරිගණක (Mainframe computers) වල සහ සුපිරි පරිගණක (Super computers) වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වන්නේ කිනම් නියමකාරක (Scheduler) ද?

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler ) / ප්‍රවේශ නියමකාරක (Admission Scheduler ) / ඉහළ මට්ටමේ නියමකාරක (High Level Scheduler)

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි