උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 17

152. මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක (Midterm scheduler) වල කාර්යය කුමක් ද?

මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක මගින් ක්‍රියායන ප්‍රධාන මතකයේ සිට අතත්‍ය මතකය අතර මාරු කරවීම සිදු කරනු ලබයි. මෙම සංසිද්ධිය ප්‍රතිහරණය (Swapping) ලෙසින් හැඳින්වේ.

 

153. ප්‍රවාහකය (Dispatcher) ලෙසින් හඳුන්වන්නේ කිනම් නියමකාරක වර්ගය ද?

කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short Term Scheduler)

 

154. කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short term scheduler) යොදා ගනු ලබන්නේ කිනම් කාරයයක් සඳහා ද?

දැනට ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායනයෙන් පසුව ප්‍රධාන මතකයේ ඇති ක්‍රියායන වලින් කුමන ක්‍රියායනය සකසනයට යැවීම සඳහා සුදුසු දැයි තීරණය කරනු ලබන්නේ කෙටි කාලීන නියම කාරක මගිනි. මෙම නියමකාරක ඉතාමත්ම වේගවත් විය යුතුය. එසේ වීමට හේතු වන්නේ සෑම ක්‍රියායන තත්ත්ව වෙනස් කිරීමක දීම මෙම ප්‍රවාහකය හෙවත් කෙටි කාලීන නියම කාරක යොදා ගන්නා බැවිනි.

 

155. පරිගණකයේ මතකය (Computer memory) ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදා වෙන් කළ හැකි ආකාර 2 කුමක් ද?

  • අභ්‍යන්තර මතකය (Internal memory)
  • බාහිර මතකය (External memory)

Computer data storage, often called storage or memory, is a technology consisting of computer components and recording media used to retain digital data. It is a core function and fundamental component of computers. The central processing unit (CPU) of a computer is what manipulates data by performing computations. In practice, almost all computers use a storage hierarchy, which puts fast but expensive and small storage options close to the CPU and slower but larger and cheaper options farther away. Often the fast volatile technologies (which lose data when powered off) are referred to as "memory", while slower persistent technologies are referred to as "storage"; however, "memory" is sometimes also used when referring to persistent storage. (Source: Wiki)

 

156. අභ්‍යන්තර මතකය (Internal memory) ලෙසින් අඳුන්වනු ලබන මතක ආකාරයන් මොනවා ද?

  • රෙජිස්තර මතකය (Register memory)
  • සංචිත මතකය 1 මට්ටම (Level 1 Cache memory)
  • සංචිත මතකය 11 මට්ටම (Level 11 Cache memory)
  • සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය / ප්‍රධාන මතකය (RAM – Random Access Memory / Main memory)

 

157. සංචිත මතකයේ (Cache memory) ප්‍රභේද මොනවාද?

  • සංචිත මතකය 1 මට්ටම (Level 1 Cache memory)
  • සංචිත මතකය 11 මට්ටම (Level 11 Cache memory)
  • සංචිත මතකය 111 මට්ටම (Level 111 Cache memory)

Cache memory, also called CPU memory, is random access memory (RAM) that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM. This memory is typically integrated directly with the CPU chip or placed on a separate chip that has a separate bus interconnect with the CPU. (Source: http://searchstorage.techtarget.com/definition/cache-memory)

 

158. වැඩිම වේගයක් ඇති සංචිත මතක මට්ටම (Level of Cache memory) කුමක් ද?

සංචිත මතකය 1 මට්ටම (Level 1 Cache memory)

 

159. වැඩිම ධාරිතාවයක් (Capacity) ඇති සංචිත මතක මට්ටම (Level of Cache memory) කුමක් ද?

සංචිත මතකය 111 මට්ටම (Level 111 Cache memory)

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි