උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 18

160. රෙජිස්තර මතකය (Register memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? එය පිහිටා ඇත්තේ පරිගණකයේ කුමන ස්ථානයක ද?

රෙජිස්තර මතකය (Register memory ) පිහිටා ඇත්තේ පරිගණකයේ සකසනයේ (Processor) හෙවත් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (Central Processing Unit) ය. වේගවත් ව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. ඉතාමත් ම මිල අධික උපාංගයකි. ධාරිතාවය ඉතාමත්ම කුඩාය. තාවකාලි ක මතක අවකාශයකි.

 

161. මතක ධූරාවලීයේ (Memory hierarchy) අභ්‍යන්තර මතක (Internal memory) පිහිටන අනුපිළිවෙලට එම මතකයන් සකසන්න. ප්‍රවේශ වේගය (Access speed) අඩුවන අනුපිළිවෙලට සැකසිය යුතුවේ.

රෙජිස්තර මතකය (Register memory), නිහිත / වාරක / සංචිත මතකය 1 මට්ටම (Level 1 Cache memory),සංචිත මතකය 11 මට්ටම (Level 11 Cache memory), සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM – Random Access Memory)

 

162. අභ්‍යන්තර මතකයන්හි (Internal memory) දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ ලියා දක්වන්න.

 • ධාරිතාවය (Capacity) අඩුය.
 • ප්‍රවේශ කාලය (Access time) අඩුය.
 • ප්‍රවේශ වේගය (Access Speed) වැඩිය.
 • මිල (Cost) අධිකය.

 

163. පරිගණකයේ භාවිතා කරනු ලබන බාහිර මතක (External memory) ආකාර ලියා දක්වන්න.

 • දෘඩ තැටිය (Hard Disk)
 • නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)
 • සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD – Digital Versatile Disk)
 • සංගත තැටිය (CD – Compact Disk)
 • USB සැනෙලි ධාවක (USB Flash Drives)
 • චුම්භකිත තැටි ධාවක (Magnetic tape drives)

 

164. පොදුවේ ගත් කළ බාහිර මතක (External memory) වල ලක්ෂණ මොනවාද?

 • විශාල ධාරිතාවයක් (High Capacity) ඇත .
 • ප්‍රවේශ කාලය (Access time) වැඩිය .
 • ප්‍රවේශ වේගය (Access speed) අඩුය .
 • සාපේක්ෂව මිල (Cost) අඩුය (මිල සලකා ඇත්තේ බයිටයක් (byte) සඳහා ය ).

 

165. රෙජිස්තර මතක (Register memory) වල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ මොනවාද?

වේගවත් මතක ආකාරයකි. දත්ත ප්‍රවේශ වේගය ඉහළම මතක උපාංගයයි. ඉතාමත්ම අඩු ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වේ. තාවකාලික මතක අවකාශය කි. මතක ධූරාවලියේ ඉහළින්ම පිහිටයි. ඉතාමත්ම මිල අධිකයි. සකසනය තුළ පිහිටා ඇත.

 

166. ප්‍රධාන මතකය (Main memory) හෙවත් සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM – Random Access Memory) සම්බන්ධව කෙටි සටහනක් ලියන්න. එහි දක්නට ලැබෙන විශේෂතා ලියා දක්වන්න.

පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය (Main memory) ලෙස ක්‍රියා කරනුයේ සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය යි. මේවා මතක මොඩියුල (Memory modules) ලෙස වෙළඳ පොළෙන් මිල දී ගත හැකිය. මතක ධාරිතාවය (Capacity) සීමිතයි. ප්‍රවේශ වේගය රෙජිස්තර මතකයට (Register memory) සහ වාරක / නිහිත මතකයට (Cache memory) සාපේක්ෂව අඩුවේ. ප්‍රවේශ කාලය සාපේක්ෂව වැඩි වේ. තාවකාලික මතකයකි. නෂ්‍ය මතකයකි (Volatile memory). මතකයේ ඇති දේ පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි කළ විගස නැති වී යයි. වර්ථමානයේ භාවිතා වන පරිගණක වල දැකිය හැකි වන්නේ ස්ථිතික (Dynamic) වර්ගයේ සසම්භාවී පිවිසුම් මතක ආකාරයයි. මේවා නිරන්තරයෙන් ම පුබුදු වේ (Refreshed). පරිශීලකයා විසින් පුබුදු කිරීමක් (Refresh) අවශ්‍ය වන්නේ නැත.

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි