උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 19

167. මතක ධූරාවලියේ (Memory Hierarchy) ඉහළ සිට පහළට යනවිට බාහිර මතක (External memory) ආකාරයන්හි සිදුවන විශේෂතා මොනවා ද?

ධාරිතාවය වැඩිවේ. ප්‍රවේශ වේගය අඩුවේ. ප්‍රවේශ කාලය වැඩිවේ. මිල අඩුවේ. (ආචයන උපාංග වල මිල සලකනු ලබන්නේ බයිටයක් සඳහා ය )

 

168. එම බාහිර මතක (External memories) ආකාර ප්‍රවේශ වේගය (Access speed) අඩුවන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න.

සැනෙලි මතකය (USB Flash memory), දෘඩ තැටිය (Hard Disk), සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD – Digital Versatile Disk), සංගත තැටිය(CD – Compact Disk), චුම්භක පටි ධාවකය(Magnetic Tape Drive)

 

169. ගොනු උපස්ථ කිරීම (Backup files) සඳහා යොදා ගන්නා බාහිර ආචයන උපාංගය / ඒකකය (External storage device) නම් කරන්න.

චුම්භක පටි ධාවකය(Magnetic Tape Drive)

මෙම ධාවක තුළ ආයතන වල එදිනෙදා සිදුවන ගනුදෙනු ආදිය උපස්ථ කිරීම සිදුවන අතර බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වල ද ගනුදෙනු කටයුතු වල තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 

170. පරිගණකයේ භාවිතා වන මතක වර්ග දෙකම (අභ්‍යන්තර සහ බාහිර) කළමනාකරණය කල යුතු වන්නේ ඇයි?

පරිගණකය ක සමස්ථ කාර්යය සාධනය සලකා බලන විට වටිනාකම, ප්‍රවේශ කාලය, ප්‍රවේශ වේගය හා ධාරිතාවය ප්‍රශස්ථ මට්ටමෙන් පවත්වා ගැනීමට නම් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර යන මතක ආකාර දෙකම නිසි ආකාරව කළමනාකරණය කළ යුතු වේ.

Memory management is the act of managing computer memory at the system level. The essential requirement of memory management is to provide ways to dynamically allocate portions of memory to programs at their request, and free it for reuse when no longer needed. This is critical to any advanced computer system where more than a single process might be underway at any time.[1] Several methods have been devised that increase the effectiveness of memory management. Virtual memory systems separate the memory addresses used by a process from actual physical addresses, allowing separation of processes and increasing the effectively available amount of RAM using paging or swapping to secondary storage. The quality of the virtual memory manager can have an extensive effect on overall system performance.(Source: Wiki)

 

171. මතක කළමනාකරණයට (Memory management) සම්බන්ධව ගැටළු සහ මතවාද මොනවා ද?

  • මතක විභජනය (Memory Allocation)
  • ප්‍රතිහරණය (Swapping)
  • ඛණ්ඩනීකරණය(Fragmentation)
  • සුසංහිතකරණය (Compaction)
  • කසළ රැස් කිරීම (Garbage Collection)
  • ක්‍රියායන ආරක්ෂණය (Protecting processes)

 

172. මතක විභජනය (Memory Allocation) යනු කුමක් ද?

පරිගණක යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වීමේ දී අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා ඊට අදාළ ක්‍රමලේඛය (Program) ප්‍රධාන මතකයට පිවිසිය යුතු ය. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රාථමික මතකයේ (Primary memory) ඉඩ කඩ ප්‍රමාණවත් විය යුතු අතර ම එය නිසි ලෙස විභජනය (allocate) වී තිබිය යුතු වේ. මතක විභජනය (Memory allocation) යනු මෙසේ මතකය නිසි ආකාරයට ක්‍රමලේඛණ සඳහා බෙදී යන ආකාරයට සාධාරන ව වෙන් කර දීමයි.

Memory allocation is a process by which computer programs and services are assigned with physical or virtual memory space. Memory allocation is the process of reserving a partial or complete portion of computer memory for the execution of programs and processes. Memory allocation is achieved through a process known as memory management. (Source: http://www.techopedia.com/definition/27492/memory-allocation

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි