උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 21

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 21  


  

01. පරිගණකයක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) පහත දක්වා ඇති කවරකින් සමන්විත වන්නේ ද?

1. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (CU), සංදර්ශකය (Display unit)
2. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (CU), ආදාන /ප්‍රතිදාන උපක්‍රම (I/O Devices)
3. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (CU), මතක රෙජිස්තර (Memory registers)
4. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (CU), ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage)
5. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (CU), ප්‍රාථමික ආචයනය (Primary storage)

 

02. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධිත පරිගණක ජාලයක් මගින් ලැබෙන වාසියක් නොවන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කවරක් ද?

1. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධිත, වෙනත් පරිගණක ජාලයක පිහිටි ගොනු සේවා දායකයක් (File server) වෙත ගොනු උපස්ථ (backup) කිරීම.
2. වෛරස සහ ද්වේශ සහගත මෘදුකාංග (malware) අවදානම අඩු වීම.
3. ජාලය තුල ඇති සම්පත් හවුලේ / පොදුවේ භාවිතයට ඉඩ ලැබීම.
4. වෙබ් අඩවි පරිශීලනයට ඉඩ සැලසීම.
5. මධ්‍යගතව මෘදුකාංග පාලනයට ඉඩ සැලසීම.

 

03. විභාගයකින් සුදුසුකම් ලැබීමට අයදුම්කරුවන් A නම් වූ එක් අනිවාර්යය විෂයයක් හා අනතුරුව B, C හා D යන විකල්ප විෂයයන් අතුරෙන් එකක්වත් සමත් විය යුතු ය. මෙම සංසිද්ධිය නිවැරදිව විරූපණය වන්නේ පහත කවර බූලියන් ප්‍රකාශනයෙන් ද?

1. A AND (B AND C AND D)                                                                          
2. A AND (B OR C OR D)
3. A OR (B AND C AND D)                                                                             
4. A OR (B OR C OR D)
5. A AND (B AND C OR D)

04. පහත දැක්වෙන කුමන අෂ්ටක සංඛ්‍යාව , දශමය 79 සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වේ ද?

1. 1178                                   
2. 10178                               
3. 7118                                  
4. 71108                               
5. 11178

 

05. 100011112, 1708, 4668710, 2F16 යන සංඛ්‍යා හතරේ ආරෝහණ පටිපාටිය නිරූපණය වන්නේ පහත කවරකින් ද?

1. 1708, 100011112, 2F16, 4668710                                                                                
2. 100011112, 4668710, 1708, 2F16
3. 2F16, 1708, 100011112, 4668710                                                                        
4. 4668710, 100011112, 1708, 2F16
5. 100011112, 4668710, 2F16, 1708

 

06.  0.00230 සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය (MSD – Most Significant Digit) සහ අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය (LSD – Least Significant Digit) පිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

1. 0, 0                                   
2. 0, 2                                   
3. 0, 3                                   
4. 2, 3                                   
5. 3, 0

 

07. නිදහස් හා විවෘත මූලාශ්‍ර මුදුකාංග (FOSS – Free and Open Source Software) භාවිතයේ වාසියක් වන්නේ,

1. මෙම මෘදුකාංග පිළිබඳ සම්මතයන් (Standards) පැවැතීම.                             
2. ලොව පුරා වැඩි පිරිසක් මෙම මෘදුකාංග භාවිතය.
3. මෙම මෘදුකාංග අධික මිලකට විකිණිය හැකි වීම.                                           
4. මෙම මෘදුකාංග සඳහා වෛරස ප්‍රහාරයන් අවම වීම.
5. ප්‍රමාණවත් පරිදි මෙම මෘදුකාංග නිර්මාණය වී තිබීම.

 

08. ගුවන් යානා ආරක්ෂක පද්ධතිය (The Air Craft Defense System) සඳහා වඩාත් ගැලපෙන මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගය වන්නේ,

1. Real Time                                                                                                       
2. Multi-Threading
3. Single User – Single Task                                                                         
4. Single User – Multi Task
5. Multi User – Multi Task

 

09. ලිනක්ස් (Linux) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

1. මෙය විවෘත ප්‍රභව (Open Source) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
2. ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අඩංගු ක්‍රමලේඛන ප්‍රභවය (Source program) ඕනෑම කෙනෙකු හට නොමිලයේ ලබාගත හැකිය.
3. ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය විධාන පෙළ අතුරුමුහුණත් (CLI – Command Line Interface) ලෙස පැවති අතර මෙහිදී විධාන යතුරුලියනය කිරීම සිදුකරයි.
4. ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති (Linux based Operating Systems) බොහොමයක්ම වර්තමානයේ දැකගත හැක.
5. ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති වනුයේ උබුන්ටු (Ubuntu), ෆෙඩෝරා (Fedora), ඕපන් සුසේ (Open Suse) සහ මැකින්ටොෂ් (Macintosh) වේ.

 

10. පාලන ක්‍රමලේඛය (Control Program) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ,

1. පරිගණකයේ වැඩසටහන් ක්‍රමවත්ව පාලනය කිරීම.
2. පරිගණකයේ මෘදුකාංග වල ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කිරීම.
3. පරිගණකයේ වැඩසටහන් විශාල සංඛ්‍යාවක් එකවර ධාවනය වන අවස්ථා වලදී ක්‍රමවත්ව ඒවා ඝට්ටනයකින් තොරව ක්‍රියා කිරීම.
4. එකම සම්පතට අයැදුම් (request) එකකට වඩා පැමිණි විට කාර්යක්ෂමතාව හා සාධාරණ භාවිතය පිලිබඳ සලකා බලා එය වෙන් කර දෙයි.
5. දෝෂ වැලැක්වීම සඳහා හා පරිගණකය අවිධිමත් භාවිතයෙන් වලක්වා ගැනීම සඳහා ක්‍රමලේඛවල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි