උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3

23. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ලබා දෙන "අතත්‍ය යන්ත්‍රයක (Virtual machine)" ඇති වැදගත්කම කුමක්ද?

පරිගණකය දෘඩාංග මට්ටමෙන් ගත් කල ඉතා සංකීර්ණ පද්ධතියකි. එම නිසා එය ක්‍රමලේඛගත කිරීමද අපහසු කාර්යයකි. ක්‍රමලේඛකයාට එම කාර්ය පහසු කිරීම උදෙසා පරිගණකය හා සමාන එහි විහිදුවන ලද යන්ත්‍රයක් හෙවත් අතථ්‍ය යන්ත්‍රයක් ලබා දීම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් සිදු කෙරේ.

24. ඔබ දන්නා System Calls 2 ක් ලිය දක්වන්න.

ගොනු කියවීම (Read) සහ ලිවීම (Write)

25. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) යනු මොනවාද?

පරිගණක යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංග වේ. මේවා නොමැතිව පරිගණකය ධාවනය කළ නොහැක.

26. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) බෙදා දැක්විය හැකි ආකාර 3 මොනවාද?

මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating System)
භාෂා පරිවර්ථක (Language Translator)
උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility Software)

27. මෙහෙයුම් පද්ධතියක කළමණාකරන කාර්යය බෙදා වෙන් කළ හැකි ආකාර මොනවාද?

ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (Process Management )
මතක කළමනාකරණය (Memory Management)
උපාංග කළමනාකරණය (Device Management)
ගොනු කළමනාකරණය (File Management)
ආරක්ෂණ කළමනාකරණය (Security Management)
පරිගණක ජාල කළමනාකරණය (Network Management)

28. පරිගණකයක ක්‍රියාවලියක් (Process) යනු කුමක්ද?

පරිගණකයක ක්‍රියාත්මකව පවතින පරිගණක වැඩසටහනක් හෝ වැඩසටහනක කොටසක් ක්‍රියාවලියක් (process) ලෙස හඳුන්වයි.

29. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (Process Management) යනු කුමක්ද?

ක්‍රියාවලි සඳහා අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (Central Processing Unit) කාලය වෙන් කර ගැනීම, මතකය වෙන් කර ගැනීම සහ අදාළ ක්‍රියාවලි සඳහා ආදාන ප්‍රතිදාන ඒකක වෙන් කරවා ගැනීම වැනි සම්පත් කළමනාකරණ කාර්යයන් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය මගින් සිදු කෙරේ. ක්‍රියාවලි නිසි ආකාරයට පෙළ ගැස්සවීමත් ඒවාට කාලය මනා ලෙස ලබා දීමත් ක්‍රියාවලි කළමනාකරණයේ දෙ සිදුවේ.

30. මතක කළමනාකරණය (Memory Management) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වීමේ දී ප්‍රධාන මතකය (Main memory) හෙවත් සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM - Random Access Memory) ප්‍රධාන වශෙයන් විශාල කාර්යයක් ඉටු කරයි. පරිගණකයේ ධාවන ය වන ක්‍රියාවලි සඳහා මතකය අවශ්‍ය වේ. මේවා ධාවනය වී අවසන් වූ විට මතකය නිදහස් කිරීමේ කාරයය ද සිදු කළ යුතු වේ. පරිගණකයේ ක්‍රියාවලි (Processes) කිහිපයක් එකවර ධාවනය වන අවස්ථාවේ දී ඒවා අතර ඝට්ටනයකින් තොරව කටයුතු කිරීම සඳහා මතක කළමනාකරණය (Memory management) ඉතාම වැදගත් වේ. මතක කළමනාකරණය සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් විවිධ උපක්‍රම යොදා ගන්නා අතර පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය වන සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය මෙන්ම ද්විතීයක මතකය , අතත්‍ය මතකය යන මතක ආකාර සියල්ලම ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි.

31. පරිගණකයක උපාංග කළමනාකරණය (Device Management) වැදගත් වන්නේ ඇයි?

පරිගණකයේ භාවිතා කරනු ලබන උපාංග ප්‍රධාන වශෙයෙන් ආකාර කිහිපයකට බෙදා දැක්විය හැකිය. ඒවා නම් ආදාන උපාංග (Input Devices), ප්‍රතිදාන උපාංග (Output Devices), මතක උපාංග (Memory Devices), සන්නිවේදන උපාංග (Communication Devices), පාලන හා සැකසුම් උපාංග (Control & Processing Devices) මේ අතර වැදගත් වේ. ඇතැම් විට මේවා "පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices)" ලෙස ද හඳුන්වයි.

අප පරිගණකයට සවි කරනු ලබන ඇතැම් උපාංග සඳහා "උපාංග ධාවක (Device Drivers)" වැඩසටහන් ඒ සමග පරිගණක යන්ත්‍රයට ස්ථාපිත (Install) කළ යුතු වේ. මෙම උපාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග කටයූතු කරන්නේ මෙම ධාවක මෘදුකාංග මගිනි. වර්ථමානයේ බොහෝ උපාංග පරිගණක යන්ත්‍රයට සවිකළ විගසම ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනියි. ධාවක මෘදුකාංග (Driver software) අවශ්‍ය නොවේ. උපාංග කිහිපයක් සමග කටයුතු කරන අවස්ථා වල දී ඒවා මනාව කළමනාකරණය කළ යුතු වේ. නැතිනම් ඒවා අතර ඝට්ටනයක් ඇතිවිය හැකිය.

32. උපාංග ධාවක (Device Drivers) යනු මොනවාද?

පරිගණක යන්ත්‍රයට සවි කරනු ලබන "පර්යන්ත උපාංග" මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග කටයුතු කරනු ලබන්නේ මෙම ධාවක මෘදුකාංග මගිනි. මේවා එම උපාංග මිලදී ගැනීමේ දී ඒවා සමග ලැබේ. USB (Universal Serial Bus) ආකාරයේ උපාංග සඳහා ඇතැම් විට ධාවක මෘදුකාංග (Driver software) අවශ්‍ය නොවේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි