උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4

33. ගොනුවක් (File) යනු කුමක්ද?

ගොනුවක් යනු ද්විතීයීක ආචයන මාධ්‍යයක “තොරතුරු (Information)“ රැඳවිය හැකි කුඩාම ඒකකය වේ. පරිගණකයේ දත්ත තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ත් අවශ්‍ය විට දී ඒවාට නැවත පිවිසීම සඳහාත් ගොනු භාවිතා කරයි.

 

34. ගොනු කළමනාකරණය (File Management) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ගොනුවක් යනු ද්විතීයීක ආචයන මාධ්‍යයක “තොරතුරු (Information)“ රැඳවිය හැකි කුඩාම ඒකකය වේ. ගොනු කළමනාකරණයේ දී මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) විසින් නව ගොනු සකස් කිරීම සහ ඒවා නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීම, අනවශ්‍ය ගොනු මකා දැමීම, ගොනු වල හා ෆොල්ඩරවල (Folders) නම් වෙනස් කිරීම, ගොනු (Files) හෝ ෆෝල්ඩර (Folders) පිහිටි ස්ථාන වෙනස් කිරීම, ගොනු උපස්ථ කිරීම (Backup) ආදිය සිදු කෙරේ. ගොනු කළමනාකරණයේ (File management) දී මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ගොනු උප ලක්ෂණ(File attributes), ගොනු මෙහෙයුම් (File operations), ගොනු ප්‍රවේශ (File access) සහ ප්‍රවේශ වරප්‍රසාද (Access privileges) යන කරුණු පිළිබඳව සැලකිළිමත් වේ.

 

35. පරිගණකය මගින් ගොනුවකට සිදු කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් (Operations) මොනවාද?

 • නව ගොනු සකස් කිරීම සහ ඒවා නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීම
 • අනවශ්‍ය ගොනු මකා දැමීම
 • ගොනු වල හා ෆොල්ඩරවල (Folders) නම් වෙනස් කිරීම
 • ගොනු (Files) හෝ ෆෝල්ඩර (Folders) පිහිටි ස්ථාන වෙනස් කිරීම
 • ගොනු උපස්ථ කිරීම (Backup)

 

36. ආරක්ෂණ කළමනාකරණය (Security Management) යනු කුමක්ද?

පරිගණක පද්ධතියට අනවසරයෙන් ඇතුළු වන්නන් පරිගණක ගත දත්ත සහ තොරතුරු සොරකම් කිරීම, ඒවා වෙනස් කිරීම සහ මකා දැමීම ආදී කාර්යයන් පරිශීලකයාගේ අවසරයකින් තොරව සිදුවිය හැකිය. වෛරස සහ අනිෂ්ඨ මෘදුකාංග (Malware software) මගින් ද මෙසේ තර්ජන (threats) ඇතිවිය හැකිය. මෙවැනි තර්ජන වලින් පරිගණක පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Operating system) කාර්යයකි.

 

37. පරිගණක ජාල කළමනාකරණය (Network Management) යන්න පහදන්න.

පරිගණක ජාලයක් (Computer network) යනු පරිගණක දෙකක් හෝ කිහිපයක් සම්බන්ධ කරමින් සකසා ගනු ලබන පරිගණක පද්ධතියකි. ජාලය තුළ උපාංග / සම්පත් (පරිගණක, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, සුපරීක්ෂක යන්ත්‍ර ) කාර්‍යක්ෂම ලෙස භාවිතා කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් විශාල කාර්යයභාරයක් සිදුවේ. ජාලයක් මගින් දුරස්ථව (Remote) පිහිටි පරිගණකයක් වෙත ප්‍රවේශ වීම වැනි කාර්යය සිදු කර දෙනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගිනි.

 

38. උපයෝගීතා වැඩසටහන් (Utility programs) යනු මොනවාද?

පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග ස්ථාපිත (Install) වන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ද ඇතැම් අවස්ථා වල දී ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා යොදා ගනු ලබන විශේෂිත වැඩසටහන් "උපයෝගීතා වැඩසටහන් (Utility programs) " ලෙස හැඳින්වේ.

 

39. උපයෝගීතා වැඩසටහන් (Utility programs) සඳහා උදාහරණ දෙන්න.

 • උපස්ථ මෘදුකාංග (Backup software)
 • තැටි සුපරීක්ෂක (Disk scanners)
 • තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය (Disk defragmentation)
 • ගොනු / දත්ත සංකෝචනය (Files / Data Compression)
 • කාර්යය කළමනාකරු (Task manager)
 • පද්ධති දෝෂ නිර්ණය කිරීමේ වැඩසටහන් (System trouble shooting tools)

 

40. පරිගණක යන්ත්‍ර වල සමන්විත වන ගොනු (Files) පවතින කොටස් දෙක මොනවාද?

 • ගොනු නාමය (File name)
 • ගොනු දිගුව (File extension)

 

41. ගොනුවක දිගු නාමය (File extension) බලා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර ලියා දක්වන්න.

Start -> Control Panel -> Folder Options -> View -> Hide Extensions for known File types

 

42. පරිගණක යන්ත්‍රයේ මකන ලද ගොනුවක් නැවත ස්ථාපිත කිරීමට (Restore) අනුගමනය කරන පියවර ලියා දක්වන්න.

Recycle Bin විවෘත කිරීම. Restore කළ යුතු ගොනුව හෝ ෆෝල්ඩරය තෝරන්න. File මෙනුවෙන් Restore විධානය ලබා දෙන්න.

 

43. පහත එක් එක් ගොනු වර්ග (File types) සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ගොනු දිගු නාමයන් (File extensions) ලියා දක්වන්න.

 1. රූපක ගොනු (Image files) සඳහා: .JPEG, .JPG, .PNG, .GIF, .BMP
 2. දෘශ්‍ය ගොනු (Video files) සඳහා: .MPGV, .MP4, .VOB
 3. ශ්‍රව්‍ය ගොනු (Audio files) සඳහා: .MP3, .WMV
 4. පාඨ ගොනු (Text files) සඳහා: .TXT, .DOCX
 5. විධානීය ගොනු (Executable files) සඳහා: .EXE

 

44. ගොනුවක (File) රඳවා ගන්නා තොරතුරු ආකාර දෙකකි. ඒවා නම් කරන්න.

 • වැඩසටහන් (Programs)
 • දත්ත (Data)

 

45. මූලාශ්‍ර කේත (Source code) ගොනුවක සහ වස්තු කේත (Object code) හෙවත් විධානීය කේත (Executable code) ගොනුවක ඇති වෙනස කුමක්ද? පරිශීලකයා හට කියවිය හැකි වන්නේ කුමන ආකාරයද?

පරිශීලකයාට කියවිය හැකි වන්නේ මූලාශ්‍ර කේත (Source code) ගොනුවකි. වස්තු කේත (Object code) සහ විධානීය කේත (Executable code) ගොනු පවතිනුයේ ද්වීමය ආකාරයෙනි. ඒවා කියවිය නොහැකිය.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි