උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5

46. පරිගණකයේ නිතර භාවිතයට ගැනෙන ගොනු සංකල්පයට (File concept) හේතු වූ කාරණා මොනවා ද?

  1. පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය (Main memory) ලෙස සළකනු ලබන්නේ සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයයි (RAM – Random Access Memory). මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ක්‍රියාවලි (Processes) ධාවනය වන විට එක් ක්‍රියාවලියක් සඳහා විශාල මතක ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීමේ ඇති අපහසුතාවය.
  2. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය නෂ්‍ය මතකයක් (Volatile memory) බැවින් එහි ඇති තොරතුරු පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධිවීම මගින් නැතිවී යයි.එම නිසා තොරතුරු දීර්ඝ කාලයක් ආරක්ෂා කර තැන්පත් කිරීමට ද්විතීයක ආචයන මාධ්‍ය (Secondary storage devices) වල ඇති ගොනු (Files) වල තැන්පත් කරනු ලැබේ.
  3. ක්‍රමලේඛ (Programs) කීපයකට එකවිට එකම තොරතුරට ප්‍රවේශනය (access) වීමට ඇති අවශ්‍යතාවය නිසා.

 

47. පරිගණකයක ක්‍රියායනයක් (Process) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

ක්‍රියායනයක් (Process) යනු ධාවනය වෙමින් පවතින වැඩසටහනක් හෝ ක්‍රමලේඛයකි.

 

48. “ගොනුවක් (File) " සඳහා අර්ථ දැක්වීමක් දෙන්න.

ගොනුවක් (File) යනු ද්විතීයීක ආචයන මාධ්‍යයක (Secondary storage medium) “තොරතුරු“ රැඳවිය හැකි කුඩාම ඒකකය වේ.
ගොනුවක් යනු බිට් (bit) , බයිට් (byte) , පේලි (lines) , රෙකෝඩවල (records) අනුක්‍රමනයකි.

 

49. ගොනුවක (File) ඇති තොරතුරු කියවීම (Read), ලිවීම (Write) හෝ සංස්කරණය (Edit) කිරීම සිදු කළ හැක්කේ කුමක් මගින් ද?

මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) මගින්

 

50. ගොනු කළමනාකරණය (File management) කිරීම සිදුවන්නේ කුමක් මගින් ද?

මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) මගින්

 

51. මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Operating system) ගොනු සමග කටයුතු කරනු ලබන කොටස හඳුන් වනු ලබන්නේ කුමන නමකින් ද?

ගොනු පද්ධතිය (File system)

 

52. ගොනු වර්ගීකරණය (Classification of files) කළ හැකි ප්‍රධාන ආකාර 3 කුමක් ද?

  • සාමාන්‍ය ගොනු (Regular files)
  • නාමාවලි ගොනු (Directory files)
  • විශේෂ ගොනු (Special files)

 

53. සාමාන්‍ය ගොනු (Regular files) යනු මොනවාද ? ඒවා බෙදා දැක්විය හැකි ආකාරයන් 2 කුමක් ද?

සරල පාඨ ගොනු (Text files) හෝ ද්වීමය ගොනු (Binary files) සාමන්‍ය ගොනු වර්ගයට අයත් වේ. මේවා ආකාර දෙකකි.

ඇස්කි ගොනු හෙවත් පාඨ ගොනු (ASCII files / Text files)
ද්වීමය ගොනු (Binary files)

 

54. ඇස්කි ගොනු හෙවත් පාඨ ගොනු (ASCII / Text files) යනු මොනවා ද?

ඇස්කි ගොනු හෙවත් පාඨ ගොනු තුළ දත්ත ගබඩා කරනු ලබන්නේ ඇස්කි අනුලක්ෂණ (ASCII Characters) මගිනි. සරල පාඨ ගොනු මේ සඳහා උදාහරණයක් වේ. මේවා තුළ තොරතුරු ඇත්තේ විවිධ දිගින් යුතු පේළි ලෙසයි.

 

55. ඇස්කි ගොනු හෙවත් පාඨ ගොනු (ASCII / Text files) මගින් පරිශීලකයාට ඇති වාසි මොනවාද?

මෙම ගොනු පරිශීලකයාට දිස් වන ආකාරයටම මුද්‍රණය කළ හැකි අතර පාඨ සංස්කාරකයක් (Text editor) මගින් පහසුවෙන් සංස්කරණය කළ හැකිය. Microsoft Word / Note Pad පාඨ සංස්කාරක සඳහා උදාහරණ වේ.

 

56. "ද්වීමය ගොනු (Binary files)” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ගොනු ද? උදාහරණ දෙන්න.

ඇස්කි නොවන ඕනෑම සාමාන්‍ය ගොනුවක් ද්වීමය ගොනුවක් (Binary file) ලෙස හැඳින් වේ. මෙම ගොනු මුද්‍රණය කලහොත් ලැබෙන්නේ කිසිදු තේරුමක් නැති අක්ෂර මාලාවකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙම ගොනුවලට ඒවා හසුරුවන මෘදුකාංග වලට විශේෂී වූ අන්තර් ව්‍යුහයක් (Structure) ඇත.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි