උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 6

57. "නාමාවලි ගොනු (Directory files)" යන්න පහදන්න.

පරිගණක යන්ත්‍රයේ ඇති ගොනු කළමනාකරණය (File management) සඳහා නාමාවලි ගොනු (Directory files) භාවිතා කරයි. ගොනුවක් සෙවීමේ දී මෙම නාමාවලි ගොනු වර්ගය බෙහෙවින් වැදගත් වේ. මෙහි රඳවා තිබෙන්නේ අනෙකුත් ගොනු හා ගොනු නාමාවලි (File directories) සොයා ගැනීමට උදව් වන දත්තයි. ද්වීමය (Binary) ආකාරයට දත්ත ගබඩා කර ඇත.

 

58. මෙහෙයුම් පද්ධතිය, නාමාවලි ගොනු (Directory files) යොදා ගනු ලබන්නේ කුමක් සඳහා ද?

පරිගණක යන්ත්‍රයේ ගවඩා කර ඇති ගොනු කාර්‍යක්ෂමව සහ ඉක්මනින් සොයා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) නාමාවලි ගොනු භාවිතා කරයි.

 

59. “විශේෂ ගොනු (Special files) “යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ ගොනු ද?

මේවා උපාංග / උපක්‍රම (Device Drivers) ගොනු ලෙස ද සළකයි. පරිගණකයට සම්බන්ධ කරනු ලබන සුපරීක්ෂක යන්ත්‍ර (Scanners), මුද්‍රණ යන්ත්‍ර  (Printers), වෙබ් කැමරා (Web camera), මූසික (Mouse), යතුරු පුවරු (Keyboard) වැනි "පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices) " සමග කටයුතු කිරීමට මෙම විශේෂිත ගොනු (Special files) භාවිතා කරයි.

 

60. “විශේෂ ගොනු (Special files) “බෙදා දැක්විය හැකි ආකාර 2 කුමක් ද?

  • අනුලක්ෂණ විශේෂ ගොනු (Character Special Files)
  • කට්ටි විශේෂ ගොනු (Block Special Files)

 

61. "අනුලක්ෂණ විශේෂ ගොනු (Character Special Files)" මොනවා ද? මේවා භාවිතයට ගන්නා අවස්ථා  / උපාංග මොනවාද?

දත්ත අනුලක්ෂණ (Characters) වශයෙන් හසුරුවන  / හුවමාරු කරනු ලබන  පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices) සමග ගනු දෙනු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විශේෂිත ගොනු (Special files) වේ.

උදා: ටර්මිනල (Terminals) , මුද්‍රක (Printers)  

 

62. "කට්ටි විශේෂ ගොනු (Block Special Files)" මොනවා ද? මේවා භාවිතයට ගන්නා අවස්ථා  / උපාංග මොනවාද?

කට්ටි / කණ්ඩායම් (Blocks) වශයෙන් දත්ත හසුරුවන උපක්‍රම සමඟ වැඩ කිරීමට භාවිතා කරන විශේෂිත ගොනු (Special files) වේ.

 

63. ගොනු වර්ගීකරණය (Classification of files) පිළිබඳව කෙටි සටහනක් දෙන්න.

සාමාන්‍ය ගොනු (Regular files)
                        ඇස්කි ගොනු හෙවත් පාඨ ගොනු (ASCII files / Text files)
                        ද්වීමය ගොනු (Binary files)

නාමාවලි ගොනු (Directory files)
විශේෂ ගොනු (Special files)
                        අනුලක්ෂණ විශේෂ ගොනු (Character Special Files)
                        කට්ටි විශේෂ ගොනු (Block Special Files)

 

64. “ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) “යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

පරිශීලකයා (User) විසින් ගොනුවක ගබඩා කරනු ලබන තොරතුරු වලට අමතරව තවත් විශේෂිත තොරතුරු රාශියක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ගොනුවක ගබඩා කරනු ලබයි. මේවා ගොනු උපලක්ෂණ (File Attributes) ලෙස හැඳින් වේ.

 

65. “ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) “භාවිතා කරනු ලබන්නේ කුමක් සඳහා ද?

ගොනුවක් විස්තර කිරීම සඳහා ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) භාවිතා කරනු ලබයි.

 

66. ඇතැම් ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) පරිශීලකයට සැකසිය හැකි වුව ද ඇතැම් ඒවා සැකසිය හැකි වන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට පමණි. එසේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට පමණක් සැකසිය හැකි ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) මොනවාද?

Identifier, Type, Size, Protection, Time, date and user identification

 

67. පහත දී ඇති ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) එක එකක් පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් කරන්න.

Name: ගොනුවෙහි නාමයයි. මෙය පරිශීලකයා විසින් දෙනු ලබයි. පරිශීලකයා හට කියවිය හැකිය.
Identifier: ගොනු පද්ධතිය (File system) තුල ඇති ගොනු එකිනෙකට වෙන් කොට හඳුනාගැනීමට මෙම අංකය යොදාගනී.
Type: ගොනු වර්ගයයි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් සපයනු ලබයි . (උදා: .txt, .mp3, .png. wmv )
Location: ගොනුව තැටියෙහි තැන්පත් කරනු ලබන ස්ථානයයි.
Size: ගොනුවෙහි ප්‍රමාණයයි. මෙගා බයිට (Megabytes), ගිගා බයිට (Giga bytes) ලෙස තැන්පත් වේ.
Protection: ගොනුව කියවීම (Read file), ලිවීම (Write file) හෝ සංස්කරණය (Edit) කල හැක්කේ කාටද යන්නයි. මෙය පරිශීලකයා (User) හට වෙනස් කළ හැකිය.
Time, Date: ගොනුව නිර්මාණය කළ දිනය , යාවත් කාලීන කරන ලද දිනය, වේලාව සඳහන් වේ. ගොනු අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ගොනු උපලක්ෂණයකි.

 

68. ගොනු උපලක්ෂණ (File attributes) රඳවා තබා ගන්නේ පරිගණකයේ කිනම් ස්ථානයක ද?

නාමාවලි ව්‍යුහය (Directory structure) මගිනි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි