උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7

69. ගොනු (Files) භාවිතා කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය කුමක් ද?

පරිගණකයේ තොරතුරු ගබඩා කර ඒවා අවශ්‍ය වූ විට නැවත ලබා ගැනීම (Retrieve) සඳහා ගොනු භාවිතා කරයි.

 

70. ගොනු පද්ධතියට ප්‍රවේශ විය හැක්කේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) හරහා පමණි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ ගනුදෙනු කිරීම උදෙසා එය විසින්ම ලබා දී තිබෙන විශේෂ උපදෙස් හඳුන්වනු ලබන්නේ කිනම් නාමයකින් ද?

System Calls

 

71. “ගොනු මෙහෙයුම් (File operations)” යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

ගොනු පද්ධතියට ප්‍රවේශ විය හැකි වන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating Systems) හරහා ම පමණි. ගොනු සමග කටයුතු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ලබා දී ඇති විශේෂිත මෙහෙයුම් / උපදෙස් "ගොනු මෙහෙයුම් (File Operations)" ලෙස හඳුන්වයි.

 

72. පහත දැක්වෙන "ගොනු මෙහෙයුම් (File operations)” පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

Create: නව / හිස් ගොනුවක් නිර්මාන ය කරනු ලබන ගොනු මෙහෙයුමකි.
Delete: ගොනුවක් තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවූ විට එය තැටියෙන් ඉවත් කර දැමීමට මෙය භාවිතා කරයි.
Open: ගොනුවක් විවෘත කර කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා මෙම මෙහෙයුම භාවිතා කරයි.
Close: ගොනුවක් භාවිතයෙන් පසු වසා දැමීම හෙවත් මතකය නිදහස් කිරීම සඳහා මෙම මෙහෙයුම භාවිතයට ගනියි.
Read: ගොනුවක ඇති දත්ත කියවීම සඳහා මෙම මෙහෙයුම භාවිතා කරයි.
Write: ගොනුවකට දත්ත ලිවීම සඳහා මෙම මෙහෙයුම භාවිතයට ගනියි.
Append: සීමා (Limited) සහිත ලිවීමේ ගොනු මෙහෙයුමකි.
Seek: ගොනුවක් සසම්භාවී ප්‍රවේශයේ දී දත්ත ලබා ගත යුතු වන්නේ කොතැන සිට ද යන්න සඳහන් කිරීමට මෙම මෙහෙයුම භාවිතා කරයි.
Get attributes: ගොනු උපලක්ෂණ කියවීමට යොදා ගනී.
Set attributes: ගොනු උපලක්ෂණ සැකසීමට යොදා ගනී.
Rename: කලින් සැකසූ ගොනුවක නම වෙනස් කිරීමට යොදා ගනු ලබන ගොනු මෙහෙයුමකි.
Copy: ගොනුවක් කලින් ස්ථානයේ තිබිය දීම එහි පිටපතක් සැකසීම සඳහා යොදා ගනියි.
Move: ගොනුවක් සම්පූර්ණයෙන් ම කලින් තැන්පත් කළ ස්ථානයේ සිට වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම සඳහා යොදා ගනු ලබන ගොනු මෙහෙයුමකි.

 

73. ගොනුවක් (File) විවෘත කර එයින් යම් කිසි කාර්යයක් සිදු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන අමතර දත්ත (Data) මොනවාද?

  • ගොනු දක්වනය (File Pointer)
  • ගොනුව විවෘතවූ වාර ගණන (File Open Count)
  • ගොනුවේ තැටි පිහිටීම (File Location)
  • ප්‍රවේශ අයිති (Access rights)

 

74. " ගොනු දක්වනය (File Pointer)” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? එහි කාර්යය කුමක් ද?

ගොනුවක අන්තිමටම කියවූ/ ලියවූ යොමුව මෙහි සඳහන් වේ. යම් ගොනුවක් ක්‍රියාවලි කිහිපයක් භාවිතා කරනවා නම් ඒ සෑම ක්‍රියාවලියකටම වෙන්වූ ගොනු දක්වනයක් ඇත. ඒ අනුව එක් එක් ක්‍රියාවලියට තමන් විසින් ගොනුවක අවසානයට කියවූ/ ලියවූ ස්ථානය වෙන වෙනම සටහන් කොට තබා ගත හැකියි. (Source: fit2school)

 

75. පරිශීලකයෙකු විසින් සැකසූ ගොනුවක් සුරැකිය (Security) යුතු වන්නේ ඇයි?

යම් ගොනුවක් කියවිය හෝ ලිවිය හැක්කේ කාහටද යන්න වැදගත් කරුණකි. සැමටම එම හැකියාව තිබුනහොත් කෙනෙකු යම් ගොනුවක් වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමේ අවධානමක් ඇත. විශේෂයෙන්ම මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි තිබෙනා වැනි වැදගත් ගොනු සුරැකුම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි