උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 8

76. ප්‍රවේශ වරප්‍රසාද (Access privileges) යනු මොනවාද?

ප්‍රවේශ වරප්‍රසාද (Access privileges) භාවිතා කර ගොනුව සාදන පුද්ගලයාට එම ගොනුවට ප්‍රවේශ විය හැකකේ කුමන අයටද, ඔවුන්ට එම ගොනුව ප්‍රවේශ කර කල හැක්කේ මොනවාද යන්න මෙමගින් පාලනය කල හැකියි.

 

77. ප්‍රවේශ වරප්‍රසාද (Access privileges) කිහිපයක් ලියන්න.

Read
Write
Execute
Append
Delete
List

 

78. පරිශීලකයින් (Users) වර්ග කළ හැකි ආකාරයන් මොනවාද?

  • අයිතිකරු (Owner)
  • සමූහය (Group)
  • පොදු (Public)

 

79. ගොනු සුරැකුම් (File security) කරනු ලබන ආකාර 3 ක් ලියන්න.

  • ප්‍රවේශ වරප්‍රසාද (Access rights) යෙදීම මගින්
  • මුරපද යෙදීම (Passwords) මගින්
  • ගුප්ත කේතනය (Encryption) මගින්

 

80. "ගුප්ත කේතනය (Encryption)” යන්න හඳුන්වන්න.

ගොනු සුරැකුම් (File security) කිරීමට යොදා ගන්නා ක්‍රමවේදයකි. මෙම ක්‍රමය මඟින් ගොනුව (File) කිසිවෙකුටත් කියවා තේරුම් ගත නොහැකි තත්වයට පත් කරන්නට හැකියාව ඇත. ගොනුව ප්‍රවේශ කිරීම (Access) සඳහා අවසර ඇති අයට එම ගොනුව ගුප්ත කේතනය (Encryption) කරන අවස්ථාවේ ලබා දෙන යතුර (Key) යොදා ගෙන නැවතත් පෙර තිබූ තත්වයට පත් කර ගන්නට හැකියි.

මෙහි ප්‍රති ක්‍රියාවලිය Decryption ලෙස හැඳින්වේ. ජංගම දුරකථන මගින් කෙටි පණිවිඩ යැවීමේ දී සහ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ යැවීමේ දී මෙම ක්‍රමවේදය යොදා ගනියි.

 

81. ගොනු ප්‍රවේශ කිරීමේ යාන්ත්‍රණ (File Access Mechanisms) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

ගොනුවක ඇති තොරතුරු කියවීමේ විවිධාකාර ක්‍රමවේදයන් ඇත. මේවා ගොනු ප්‍රවේශ කිරීමේ යාන්ත්‍රණ (File Access Mechanisms) ලෙසින් හඳුන්වයි.

 

82. ගොනු ප්‍රවේශ කිරීමේ යාන්ත්‍රණ (File Access Mechanisms) 3 ක් නම් කරන්න.

  • අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Sequential Access)
  • ඍජු ප්‍රවේශය / සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Direct Access / Random Access)
  • සුචිගත අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Indexed Sequential Access)

 

83. "අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Sequential access)" යන්න පහදන්න.

ගොනුවක ඇති තොරතුරු බයිට හෝ රෙකෝඩ මුල සිට අගට කියවීම මේ ක්‍රමයයි. මුල් කාලයේ පරිගණක වල භාවිතා වුයේ මෙම ක්‍රමයයි. එනම් මෙය ගොනු කියවීමේ මූලිකම ක්‍රමයයි.

උදා: චුම්භකිත තැටියකින් (Magnetic Disk) දත්ත කියවීම, සම්පාදක වැඩසටහනක් (Compiler program) ධාවනය වීම.

 

84. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයේ (Sequential access) දුර්වලතා මොනවාද?

අකාර්‍යක්ෂම වේ. එනම් දතත පිළිවෙලින් කියවීම නිසා කාලය ද ගත වේ.

 

85. සෘජු ප්‍රවේශය / සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Direct access / Random access) යන්න පැහැදිලි කරන්න.

ගොනුවක ඇති බයිට හෝ රෙකෝඩ (bytes  / records) තැනින් තැන කියවීම මෙම ක්‍රමට මඟින් හැකිවිය. ගොනුවක ඇති සෑම බයිටයකටම හෝ රෙකෝඩයකටම යොමුවක් ඇත. මෙය යොදා ගෙන ඕනෑම බයිටයක් හෝ රෙකෝඩයක් කෙලින්ම හෝ සසම්භාවී (Direct / Random) ව ප්‍රවේශ කල හැකියි.

 

86. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Sequential access) හා සසඳන කල සෘජු ප්‍රවේශය හෙවත් සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Direct method / Random access method) මගින් පරිශීලකයාට හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතියට සැලසෙන වාසි මොනවාද?

ගොනුවක රෙකෝඩ (Records) පිලිවෙලට එක ලඟ එක රැඳවීමේ අවශ්‍යතාවය මඟ හැරී යාම.

 

87. " සුචිගත අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Indexed Sequential method)” යන්න පැහැදිලි කරන්න.

මෙම ක්‍රමයට පාදක වී තිබෙන්නේ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයයි. සෑම ගොනුවකටම සුචියක් ඇත. එම සුචියෙහි ගොනුවකට අදාල මතක කට්ටිවල (Memory blocks) යොමු අඩංගු වී තිබේ. ප්‍රථමයෙන්ම අවශ්‍ය බයිටය හෝ රෙකෝඩය අඩංගු කට්ටියෙහි යොමුව සුචිය මුල සිට අගට පීරීමෙන් සොයා ගනී (Sequential access). ඉන්පසු එම යොමුවට කෙලින්ම ගොස් අවශ්‍ය දත්තය ලබා ගනී (Direct access / Random access). ආශ්‍රිත වෙබ් අඩවිය : fit2school

 

88. “සුචිගත අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Indexed Sequential method) භාවිතයට ගැනෙන අවස්ථාවක් ලියා දක්වන්න.

දත්ත සමුදායක (Database) ඇති දත්ත වලට පිවිසීමේ දී සුචිගත අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Indexed Sequential access) භාවිතයට ගනියි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි