උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 9

89. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ගොනු සහ දත්ත ගබඩාකිරීම හා කළමනාකරණය කළ හැකි ආකාර / ක්‍රමවේදයන් 4 ක් ලියා දක්වන්න.

  • සුචි වෙන් කිරීම (Indexed Allocation)
  • ප්‍රතිභාගීකරණය (Defragmentation)
  • පංගු බෙදීම (Partitioning)
  • ආකෘතිකරණය (Formatting)

 

90. " ගොනු පාලන කාණ්ඩය (File Control Block)” ලෙසින් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

ගොනු පාලන කාණ්ඩයක (File Control Block) අන්තර්ගත වන්නේ එම ගොනු කාණ්ඩය (File Block) පිළිබද තොරතුරු වේ . උදාහරණයක්  ලෙස ගොනු කාණ්ඩයේ නම (Block name), අන්තර්ගත ගොනු විස්තර (File description) ,අන්තර්ගත ගොනු වර්ග (File Types) ආදී තොරතුරු වේ.

 

91. " කාණ්ඩ පාදක සංවිධානය (Block Based Organizations) " යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

දෘඩා තැටියක දත්ත සහ ගොනු (Files) ගබඩා කිරීමේ දී එම දෘඩතැටිය කිහිප ආකාරයකට කොටස්කර වෙන්කරනු ලබේ . මේවා දත්ත ගබඩා කිරීම සදහා තර්කිකව (Logically) පවතින අතර භෞතික(Physically) ලෙස දෘඩ තැටිය මත දක්නට නොපවතී.

 

92. දෘඩ තැටියක (Hard Disk) දත්ත ගබඩා වන ආකාරය පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

දෘඩ තැටියක (Hard Disk) දත්ත ගබඩා කිරීමේදී පාදක කරන්නේ කාණ්ඩ කොටසකි (Block) කාණ්ඩ කිහිපයක් එකතුවීමෙන් Sector එකක් නිර්මාණය වේ. මෙවැනි Sector කිහිපයක් එකතුවීමෙන් Cluster නිර්මාණය වූ විට එය ඨ්‍රcක් එකක් ලෙස හැදින්වේ. කිසියම් දත්තයක් ගබඩා කිරීමේදී  විවිධ තැන් වල පිහිටි Block මත එම දත්ත තම්පත්වේ. එක දත්තයකට අදාල කුඩාම තැනුම් ඒකකය Cluster එක්වේ. (Source: http://slalevelict.blogspot.com/2014/09/operating-system)

 

94. “ඛණ්ඩනීකරණය (Fragmentation)” යන්න පැහැදිලි කරන්න.

පරිගණකයේ තැන්පත් කර ඇති ගොනු නිතර නිතර සංස්කරණය කිරීම නිසා ගොනුවේ ප්‍රමාණය විශාල වීම හේතුවෙන් අදාළ ගොනු සඳහා එක දිගට ඉඩ ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ගොනුව කොටස් වලට බෙදා වෙන් කර තැටියේ වෙන් වෙන් ස්ථාන වල තැන්පත් කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) ක්‍රියා කරයි. එමෙන්ම ගොනු මකා දැමීම නිසා තැටි වල හිස් වන ඉඩ කඩ නව ගොනු සඳහා භාවිතා කිරීමට කටයුතු කිරීම ඛණ්ඩනීකරනය (Fragmentation) ලෙසින් හැඳින්වේ. මෙසේ සිදුවීමෙන් පරිගණකයේ කාර්‍යක්ෂමතාවය යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ.

 

95. " පංගු බෙදීම (Partitioning)” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ක්‍රියාවලියක් ද?

සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ ඇත්තේ එක් දෘඩ තැටියක් පමණි. එහෙත් එම දෘඩ තැටිය තාර්කික වශයෙන් විවිධ කොටස් වලට කැඩීම සිදු කරනු ලබන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය "පංගු බෙදීම (Partitioning)  " ලෙස හැඳින් වේ.

 

96. " පංගු බෙදීම (Partitioning)” අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

පරිගණකයේ දෘඩ තැටියේ (Hard Disk) තැන්පත් කරනු ලබන දත්ත / තොරතුරු වෙන් වෙන් වශයෙන් තැන්පත් කර ගැනීමට. (ගීත වෙනම ධාවකයක, ලිපි ගොනු වෙනම ධාවකයක ලෙස )

පරිගණකයක මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) එකකට වඩා ස්ථාපිත කිරීමේ දී ද වෙන වෙන් වශයෙන් ධාවක (Drivers) අවශ්‍ය වේ.

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වූ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට. එනම් දෘඩ තැටි වල වෙනම ධාවකයක් ලෙස මෙහෙයුම් පද්ධතිය උපස්ථ (Backup) කර තිබීම දක්නට ලැබේ.

 

97. " ආකෘතිකරණය (Formatting)” යන්නෙන් අදහස් කරන උපයෝගීතා වැඩසටහන පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් දෙන්න.

දෘඩ තැටියක් පංගු බෙදීමට ලක් කළ විට එක්වරම එහි දත්ත සටහන් කළ නොහැකිය. එම පංගු සියල්ලම පරිශීලකයා විසින් වෙන වෙනම ආකෘතිකරණය කළ යුතු වේ. ආකෘතිකරණය මගින් දෘඩ තැටියක්, නම්‍ය තැටියක් හෝ සැනෙලි මතක ඒකකයක් හෝ අදාල මෙහෙයුම් පද්ධතියේ භාව්තා කරනු ලබන ගොනු ආකෘතියක් භාවිතා කරමින් දත්ත තැන්පත් කිරීමට හැකි ආකාරයට පත් කිරීම සිදුවේ. (Source: Grade 10 New Syllabus - Textbook)

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි