උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.1 : මෙහෙයුම් පද්ධති සහ වර්ගීකරණය - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස

01. පරිගණක යන්ත්‍ර වල භාවිතා කරනු ලබන මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) කිහිපයක් සඳහා උදාහරණ දෙන්න.

02. ජංගම දුරකථන (Mobile Phones) වල භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) කිහිපයක් ලියා දක්වන්න.

03. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating Systems) යනු කුමක්ද?

04. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් 2 ක් ලියන්න.

05. සම්පත් කළමනාකරණය (Resource Management) යනු කුමක්ද?

06. පාලන ක්‍රමලේඛය (Control Program) යනු කුමක්ද?

07. පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් / සංරචක (Components) 4 නම් කර එක එකක් පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

08. මෙහෙයුම් පද්ධතියක පරිශීලකයා (User) සහ දෘඩාංග (Hardware) අතර සම්බන්ධය රූපසටහනකින් ඇඳ පෙන්වන්න.

09. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating System) නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද?

10. මෙහෙයුම් පද්ධතියක හරය හෙවත් කර්නලය (Kernel) යනු කුමක්ද? එයින් සිදුවන කාර්යයභාරය පහදන්න.

11. වර්ථමානයේ ජනප්‍රිය කර්නල (Kernel) වර්ග සහ ඒවා භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා උදාහරණ 2 බැගින් දෙන්න.

12. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සැලකීමේ දී "පරිශීලක හිතෛෂී අතුරුමුහුණත් (User friendly interfaces)" භාවිතයට වැඩි අවදානයක් යොමු කරනු ලැබේ. මෙම කියමන පහදන්න.

13. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය (Classification of Operating Systems) කළ හැකි ආකාර මොනවාද?

14. "තනි පරිශීලක – තනි කාර්ය (Single User – Single Task)" මෙහෙයුම් පද්ධතියක විශේෂත්වය කුමක්ද?

15. "තනි පරිශීලක – බහු කාර්ය (Single User – Multi Task)" මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු කුමක්ද? උදාහරණ දෙන්න.

16. "බහු පරිශීලක – බහු කාර්ය (Multi User – Multi Task)" මෙහෙයුම් පද්ධති අවශ්‍ය වන්නේ කිනම් කරුණක් සඳහා ද?

17. "බහුපොට (Multithreading)" මෙහෙයුම් පද්ධති යනු මොනවාද?

18. "තථ්‍ය කාල (RTOS - Real Time Operating Systems)” මෙහෙයුම් පද්ධතියක විශේෂත්වය කුමක්ද? උදාහරණ දෙන්න.

19. මෙහෙයුම් පද්ධතියක (Operating System) අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

20. මෙහෙයුම් පද්ධති වල භාවිතා කරනු ලබන පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) ආකාර 2 ලියා දක්වන්න.

21. විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් (CLI – Command Line Interfaces) වලට වඩා චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces) වල ඇති වාසි මොනවාද?

22. දෘඩාංග පාලනය හා මෘදුකාංග කළමණාකරණය යනු (Managing hardware & software) මෙහෙයුම් පද්ධතියක එක් කාර්යයකි. මෙය පහදන්න.

23. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ලබා දෙන "අතත්‍ය යන්ත්‍රයක (Virtual machine)" ඇති වැදගත්කම කුමක්ද?

24. ඔබ දන්නා System Calls 2 ක් ලිය දක්වන්න.

25. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) යනු මොනවාද?

26. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) බෙදා දැක්විය හැකි ආකාර 3 මොනවාද?

27. මෙහෙයුම් පද්ධතියක කළමණාකරන කාර්යය බෙදා වෙන් කළ හැකි ආකාර මොනවාද?

28. පරිගණකයක ක්‍රියාවලියක් (Process) යනු කුමක්ද?

29. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (Process Management) යනු කුමක්ද?

30. මතක කළමනාකරණය (Memory Management) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

31. පරිගණකයක උපාංග කළමනාකරණය (Device Management) වැදගත් වන්නේ ඇයි?

32. උපාංග ධාවක (Device Drivers) යනු මොනවාද?

33. ගොනුවක් (File) යනු කුමක්ද?

34. ගොනු කළමනාකරණය (File Management) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

35. පරිගණකය මගින් ගොනුවකට සිදු කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් (Operations) මොනවාද?

36. ආරක්ෂණ කළමනාකරණය (Security Management) යනු කුමක්ද?

37. පරිගණක ජාල කළමනාකරණය (Network Management) යන්න පහදන්න.

38. පරිගණකයක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය (Computer Booting Process) විස්තර කරන්න.පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි