උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders

ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත යුතු එකක්ද නැද්ද, Export කරන format පිලිබද විස්තර, bit version එක ගැන සහ Frame Rate එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගතහැකියි.

Screen Recorder එක  Export කරන formats මිලදීගත යුතු එකක්ද නැද්ද bit version එක Frame Rate එක
ezvid
 • YouTube
 • MP4
 • wiki.ezvid.com
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් ඔවුන් ආධාර බලාපොරෙත්තුවෙනවා.   64 bit 30fps 
Screencast-o-Matic
 • YouTube
 • MP4 
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් ඔවුන්ගේ ලාංඡනයක් යොදනවා. 32 bit   20fps
ApowerSoft
 • MP4
 • MPEG
 • AVI
 • FLV
 • WMV
 • MKV
 • WEBM
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් සීමිත වෙලාවක් පමණයි නිර්මාණය කල හැක්කේ.   64 bit 60fps 
ShowMore
 • MP4
 • MPEG
 • GIF
 • FLV
 • WMV
 • MOV
 • VOB
නොමිලේ ලබාගත හැක.  64 bit  60fps 
ChrisPC Screen Recorder
 • MP4 
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් සීමිත පහසුකම් සහිතව.  64 bit   60fps
Icecream Screen Recorder
 • WebM 
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් සීමිත වෙලාවක් පමණයි නිර්මාණය කල හැක්කේ.   64 bit  Unknown 
ActivePresenter 6
 • MP4
 • FLV
 • AVI
 • MKV
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් ඔවුන්ගේ ලාංඡනයක් යොදනවා. 64 bit  60fps 
Smartpixel
 • MP4
 • AVI
 • WMV
 • FLV
 • 3GP 
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් ඔවුන්ගේ ලාංඡනයක් යොදනවා. 64 bit  30fps 
iSpring Free Cam
 • MP4
 • WMV
නොමිලේ ලබාගත හැක.   64 bit 15fps 
Camtasia
 • MP4
 • WMV
 • AVI
 • GIF
 • M4A
 • YouTube 
නොමිලේ ලබාගත හැක. නමුත් ඔවුන්ගේ ලාංඡනයක් යොදනවා.  64 bit   30fps

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාන් සංජය


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,ගයාන් සංජය

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි