උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

cache memory සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

  • cache memory සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය >>>>>>>>

පරිගණකය තුල විවිද වර්ගයේ මතකයන් භාවිතා වේ. මේ අතුරින් සමහර මතකයන්
වර්ග දක්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා වන අතරම තවත් මතකයන් process කිරීමේ
කාර්යයන්ට උපකාර කරයි. කෙසේ වෙතත් මේ මතකයන් වලට විවිධ ධාරිතාවන් ඇති
අතර එක් එක් මතකයන් විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදාගනු ලබයි. පරිගණකයක්
වඩා කාර්යක්ෂම වීමට මේවගේ ක්‍රියාකාරිත්වය බලපායි.
cache memory මේ අතුරින් විශේෂ වූ එකකි. එය විශේෂයෙන් ම design කර
ඇත්තේ CPU එක නිරන්තරයෙන් access කිරීමට අවශ්‍ය දක්ත ගබඩා කර
තබාගැනිමටයි. RAM එකට වඩා cache memory එක CPU එකට වඩාත්
සමීපය එමනිසා ඉක්මනින් CPU එක වෙත දක්ත යැවීමට එයට හැකිය.
තවද cache memory එක CPU එකට සමීප ව cpu එකේ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය වේගවත් කිරීමට දායකත්වයක් සපයයි
cache memory විවිධ ප්‍රමාණයෙන් ඇති අතර වඩා විශාල cache memory එකට
වඩා විශාල instructions(උපදෙස්) ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර තබාගත හැකිය.

cache memory ඛාන්ඩ 3 ක් යටතේ වර්ග කල හැකිය එනම් L1, L2 හා L3
ලෙසය.
L1 cache
>L1 සාමාන්යෙන් processor එක තුලම ස්ථානගත කොට ඇත.
> කුඩාම ධාරිතාවය ඇත්තේ ද L1 හටය.
>වේගවත් ම වේ
>වර්තමානයේ භාවිතා වන multi-core processor වල එක core එකකට එක බැගින් වෙනම cache ඇත.
>මිල අධිකම(most expensive) වන්නේ ද L1 ය.

L2 හා L3 සැලකූ විට මේ දෙකම L1 ට වඩා විශාලය නමුත් acess කිරීමට ගත වන කාලය වැඩිය.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
T
Tharindu Epazingha


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Tharindu Epazingha

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි