උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන පක්ෂ වර්ග

දේශපාලන පක්ෂ වර්ග


                                  

♠ කේඩර පක්ෂ හා බහු ඡන පදනමක් සහිත පක්ෂ

  මෙහි පක්ෂ වර්ග දෙකක් දැකගත හැකිය. එනම්,

    01) කේඩර පක්ෂ ( කේවල පක්ෂ)

           කේඩර පක්ෂයක් යනු නායකයන් මුල් වී සකස් කරන පක්ෂය. එනම් නායකයන්ට තම බලය පවතා ගෙන යාම සදහා මෙම දේශපාලන පක්ෂ බිහි විය. ‌මෙම පක්ෂ වලට ඡනතා සහභාගීත්වයක් අපේක්ෂා නොකරේ. එබැවින් පක්ෂ අරමුදල් නායකයන් හා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික හිතවතුන්ගෙන් ලැබෙන අරමුදල් මගින් ශක්තිමත් වේ. 

පක්ෂ සංවිදාන ව්‍යූහය නායකත්වය මත පදනම් වී ඇත.

 

     02) බහු ඡන පදනමක් සහිත පක්ෂ

           පුළුල් ඡනතා පදනමක් මත සංවිදානය වන පක්ෂ ඡනතාවාදී පක්ෂ ලෙස හදුන්වයි.

එනම් මෙම පක්ෂ සදහා විශාල ඡනතා සහභාගීත්වයක් ලබාගනී. එබැවින් පක්ෂයේ අරමුදල් ඡනතාවගෙන් ලැබෙන සාමාඡික මුදල් හා සමාඡ කියාකාරකම් වලින් සොයි ගන්නා මුදල් වලින් ශක්තිමත් වේ.

ඒ අනුව පක්ෂයේ සංවිධාන ව්‍යූහය පුළුල් ජන පදනමක් සහිතව සංවිදානය වේ.

 

♠මහජන මතයන් හා නියෝජනය කරන පක්ෂ හා මහජන මතය හැඩ ගස්වන පක්ෂ

මෙහි පක්ෂ වර්ග දෙකක් දැක ගත හැකිය. එනම්,

 

01) මහජන මතය නියෝජනය කරන පක්ෂ

රටක් මත මහජනතාවට ඕනෑම දේශපාලන මතයක් දැරීමට අයිතිය ඇත.

එය ජනතාව සතු මූලික අයිති වාසිකමකි. ඒ අනුව රටක ජනතාව දරන මතය නියෝජනය කිරීම සදහා බිහිවන දේශපාලන පක්ෂ මහජන මතයෙන් නියෝජනය කරන පක්ෂ ලෙස හැදින්‌වේ. මෙය ජනතාව තුලින් ගොඩ නැගෙන පක්ෂ වර්ගයකි. මෙම පක්ෂ මහජන නියෝජනය මත නිර්මානය වන පක්ෂයි.

 

02) මහජන මතය හැඩගස්වන පක්ෂ

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
S
sudeera atapattu


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,sudeera atapattu

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි