උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යාව

 

නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න .

01) දේශපාලන විද්‍යාව හැදෑරීමේ අරමුණක් නොවන්නේ

 1. පොදු පුරවැසියකු වීමේ පුහුණුව ලබා ගැනීම
 2. රාජ්‍ය තනතුරු සදහා අවශ්‍ය විෂය දැන්ම හා ශිල්ප දැනුම ලබා ගැනීම
 3. ආණ්ඩුව හා එහි වැඩකටුතු පිලිබදව දැන ගැනීම
 4. දේශපාලන ක්‍රයාදාමයට සක්‍රයව දායක වීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම
 5. විවිඩ ජන වර්ග වල පුද්ගලික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම

 

02 ) දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය  කේෂ්ත්‍රය පැහැදිලි කිරීම සදහා අදාල නොවන ප්‍රකාශය,

 1. රාජ්‍ය විසින් බලය හසුරු වන ආකාර පිළිබද අද්‍යනයකි.
 2. මැති ඇමතිවරුන් බලය හසුරු වන ආකාරය පිළිබද අද්‍යනයකි.
 3. දේශපාලන ක්‍රමය පිළිබද අද්‍යනය කරන විෂයකි.
 4. විවිඩ දේශපාලන න්‍යායන් පිළිබද අද්‍යනය කරන විෂයකි.
 5. ජාත්‍යන්තර දේශපාලන පිළිබද අද්‍යනයකි.

 

3 ) දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවන් කිහිපයක එකතුවයි. එම සමාජයේ විද්‍යාවන් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ  කවර  පිලිතුරේ ද?

 1. ඉතිහාසය , පරිපාලන විද්‍යාව , ජීව විද්‍යාව , දර්ශනය , නිතිය
 2.   ඉතිහාසය , නිතිය , සමාජ විද්‍යාව , ආර්ථික විද්‍යාව , දර්ශනය
 3. මනෝ විද්‍යාව , නිතිය , තාරකා විද්‍යාව , ආර්ථික විද්‍යාව , දර්ශනය
 4. ඉතිහාසය , නිතිය , ආචාර  විද්‍යාව , තාරකා  විද්‍යාව , දර්ශනය , ජිව විද්‍යාව
 5. බුගෝල විද්‍යාව , ආර්ථික විද්‍යාව , මනෝ විද්‍යාව , රසායන විද්‍යාව , නිතිය

 

4) රාජ්‍යයේ  සංයුතිය මුලිකාංග අන්තර්ගත ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක් ද?

 1. බුමිය , ජනතාව , ස්වාදිපත්තිය සහ අන්තර්ජාතික පිළිගැනිම
 2. බුමිය , ජනතාව , ස්වාදිපත්තිය සහ සන්නද්ද හමුදා
 3. ජනතාව , ස්වාදිපත්තිය , ආණ්ඩුව සහ පාලකයින්
 4. බුමිය , ජනතාව , ස්වාදිපත්තිය සහ ආණ්ඩුව
 5. ආණ්ඩුව , හමුදාව , පොලිසිය සහ අදිකරණය

 

5 ) කැබිනට් ආණ්ඩු ක්‍රමයක අයහපත් ලක්ෂණයකට අදාළ නොවන්නේ ,

 1. ප්‍රජාතන්ත්‍ර බවයෙන් යුතු වගකීම් සහිත ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වීම
 2. තනි පක්ෂයක් විවස්ථාදායකය තුළ අදික බලයක් ලබගත් විට කැබිනට් ක්‍රමයක් ස්මතු වීම
 3. ආණ්ඩු අස්ථාවර වීම
 4. නිලදාරී වාදය ඉස්මතුවීමට ඇති ඉඩකඩ ව්ඩ්විම
 5. ජාතික ආශාවන් යටපත් කරමින් පටු පක්ෂ ආශාවන්ට ප්‍රමුකත්වය ලැබීම .

 

6) ජනාදිපති ආණ්ඩු ක්‍රමයක යහපත් ලක්ෂණයක් නොවන්නේ ,

 1. ප්‍රබල හා ස්ථාවර විදායකයක් සහිත ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වීම .
 2. විරුද්ධ  පක්ෂයේ තත්වය  හීන වීම . 
 3. විදායකයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම.
 4. බහුවිද සමාජ ක්‍රමයකට වඩාත් උචිත ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වීම
 5. හදිසි අවස්ථාවන්ට හා දේශපාලන අර්බුදවලට වඩා ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමට හැකිවීම

     

7)  දේශපාලන පක්ෂවල කර්යබාර්යට අයත් නොවන්නේ

 1. මහජනතාව හා ආණ්ඩුව අතර සබදතාවය ඇති කිරීම .
 2. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රයාත්මක කිරීම .
 3. මිනිස් නිදහස හා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට යොමු වීම .
 4. ජනතාවගේ දේශපාලන අවබෝදය පුළුල් කිරීම .

 

8) බලපෑම් කණ්ඩායම් වල  කර්යබාර්යට අයත් නොවන්නේ ,

 1. ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමට හා හැසිරවීමට අරමුණක් නොමැතිවීම .
 2. ආණ්ඩුවට විවිදාකාරයෙන් කරන බලපෑම් මගින් ස්වකීය අරමුණු ඉටුකර ගැනීම .
 3. නූතන ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී දේශපාලන ක්‍රමයන්හි යහපාලනය පවත්වා ගැනීමේ සාදකයක් බවට පත්  වීම .
 4. සෑම බලපෑම් කණ්ඩායමක් ම දේශපාලන පක්ෂයක් හා බද්ද වී කටයුතු කිරීම
 5. බලපෑම් කණ්ඩායම් ජාතික හා අන්තර්ජාතික වශයෙන් දෙයාකාරයකින් කටයුතු කිරීම .

 

9) අයිතිවාසිකම් සබන්දයෙන් අදාල නොවන්නේ

 1. රාජ්‍ය නිතිය මගින් සුරක්ෂිත කළ යුතු වේ .
 2. සිවිල් හා දේශපාලන යනුවෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරනු ලබයි .
 3. රාජ්‍යයක සංවර්දනය මනිනු ලබන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස වර්තමානයේ බාවිතයට ගැනේ .
 4. යුතුකම් හා බැදී පැවතීමක් දක්නට නැත
 5. නිදහස තුලින් අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සිමා වේ .

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
K
kelum priyadarshana


TOP MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,kelum priyadarshana

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි