උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන විධික්‍රම හා ඉගෙනීමේ වැදගත්කම

දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන විධි ක්‍රම 

දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවක් වන බැවින් එය අධ්‍යයනය කිරීමට භාවිත කරනුයේ සමාජ විද්‍යාවන් අධ්‍යයනය කරන විධි ක්‍රම යි. එනම් සමාජ විද්‍යාවක් ලෙස දේශපාලන විද්‍යාව සමස්ථ සමාජයම විද්‍යාගාරයක් ලෙස භාවිත කරයි. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යනය කිරීමට භාවිතා වන්නා වු විධික්‍රම රාශියකි. ඒ අතුරින් පහත ශිල්ප ක්‍රම සුවිශේෂී වේ. 

 1. දාර්ශනික අධ්‍යයන ක්‍රමය
 2. තුලනාත්මක අධ්‍යයන ක්‍රමය
 3. ඓතිහාසික අධ්‍යයන ක්‍රමය
 4. සමාජ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
 5. චර්යාවාදී අධ්‍යයන ක්‍රමය
 6. පද්ධති විශ්ලේෂණ ක්‍රමය
 7. සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය


මෙම ශිල්පක්‍රම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව තුළ පුළුල් ලෙස විග්‍රහ කෙරේ.


දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යනයෙහි වැදගත්කම 

සමාජ විද්‍යාවක් ලෙස මිනිස් සමාජයේ දේශපාලන පැතිකඩ අධ්‍යනය කරන්නාවු දේශපාලන විද්‍යාව, විෂයක් ලෙස අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ලබාගතහැකි සාමාජීය මෙන්ම පුද්ගලික ප්‍රතිලාභ රාශියකි. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයෙහි මුලික අරමුණු කීපයකි. 

 • රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන් බිහි කිරීම.
 • අන්තර්ජාතික සමාජය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වීම.
 • දේශපාලන ක්‍රමයේ විවිධ වෘත්තීන් සඳහා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම.
 • විචාරශීලීත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවීම.
 • වගකීම් හා යුතුකම් අවබෝධකර ගත් හොඳ පුරවැසියකු බවට පත්වීමට හැකි වීම.
 • තමා ජීවත් වන දේශපාලන පරිසරය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම.
 • තාර්කික දේශපාලන ජීවියෙකු බවට පත්වීමට හැකිවීම.
 • ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජීවන රටාවකට ප්‍රජාව හුරුකරවීම


සමාජ විද්‍යා විෂයක් ලෙස මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතයේ යහ පැවැත්ම සඳහා දේශපාලනික පැතිකඩ කෙසේ සැකසිය යුතු ද? යන්න පිළිබඳ දේශපාලන විද්‍යාව තුළ සෑම විටම සාකච්ඡා වේ.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
A
AYESH RANUKA


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,AYESH RANUKA

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි