උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය ක්ෂේත්‍රය 

දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳව නිශ්චිත අර්ථකථනයක් අද වන තුරු ඉදිරිපත් වී නොමැත. මන්දයත් දේශපාලන විද්‍යාව සමාජීය විද්‍යාවක් වන බැවිනි. සමාජ විද්‍යාවන් තුළින් මිනිස් සමාජයේ විවිධ වු පැතිකඩ අධ්‍යයනය කරයි. ඒ අනුව දේශපාලන විද්‍යාව තුළ මිනිසාගේ දේශපාලන සමාජ පැතිකඩ අධ්‍යනය කරනු ලබයි. කාලානුරූපීව වෙනස් වන මිනිස් සමාජයට අනුරූපීව මිනිසාගේ දේශපාලන චර්යා ද වෙනස් වන බැවින් දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය ක්ෂේත්‍රය ද නිශ්චිත නොවේ. 

දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය ක්ෂේත්‍රය මූලික වශයෙන් ප්‍රදාන කොටස් 4ට වෙන් කර දැක්විය හැක.එනම්, 

 1. දේශපාලන න්‍යාය
 2. දේශපාලන දර්ශනය
 3. දේශපාලන මතවාද
 4. දේශපාලන චින්තනය


දේශපාලන න්‍යාය යනු දේශපාලන විද්‍යාඥයන් විසින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ ගොඩනංවන ලද දේශපාලනික න්‍යායධර්මයන් ය. දේශපාලනික දර්ශනය යනු දාර්ශනිකයන් විසින් ඉදිරපත් කළ පරමාදර්ශී අදහස් ය. (උදා - තොමස් මෝර් ගේ "උටොපියානු විග්‍රහය") දේශපාලන චින්තනය යනු චින්තකයන් විසින් කාලීනව දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය අලලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් ය. දේශපාලන මතවාද යනු ප්‍රායොගික දේශපාලන කරළියේ රැඟුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අදහස් ය. 

මෙම ප්‍රධාන විෂය කේෂේත්‍රයන් 4 ට අමතරව තවත් අනුශාංගික කොටස් කීපයකි. 

 • දේශපාලන ආයතන
 • රාජ්‍යය හා ආණ්ඩු
 • දේශපාලන බලය
 • දේශපාලන ක්‍රියාදාමය
 • නීතිය හා අධිකරණය
 • තුලනාත්මක ආණ්ඩු ක්‍රමය
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, රාජ්‍ය පරිපාලනය හා කළමනාකරණය
 • ගැටුම්, ගැටුම් ප්‍රභවය, ගැටුම් කළමනාකරණය හා නිරාකරණය
 • අන්තර්ජාතික දේශපාලනය

 

මේ අනුව ඉහත සඳහන් විෂය කොටස් දේශපාලන විද්‍යාව තුළ පුළුල් ව විග්‍රහ කෙරේ. 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
A
AYESH RANUKA


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,AYESH RANUKA

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි