උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

ස්වාධිපත්‍යය

04.ස්වාධිපත්‍යය

• සමාජයේ කිසිදු සංවිධානයකට හිමිනොවන උත්තරීතර හා ශ්‍රෙෂ්ඨ බලයයි.

• දේශ සීමාව තුළ පවතින සෙසු සියලු ම සංවිධාන මෙම බලයට යටත් විය යුතුය.

• මෙය කොටස් 02 කට බෙදිය හැක

       01.අභ්‍යන්තර ස්වාධිපත්‍යය                            02.බාහිර ස්වාධිපත්‍යය 

අභ්‍යන්තර ස්වාධිපත්‍යය 

රාජ්‍ය තුළ පවතින සංවිධාන හා පුද්ගලයින් ඉක්මවා රාජ්‍ය කටයුතු කිරිමට ඇති හැකියාව

බාහිර ස්වාධිපත්‍යය 

වෙනත් රාජ්‍යයක බලපෑමට යටත් නොවී රාජ්‍ය තම සීමාව තුළ කටයුතු කිරිමට ඇති හැකියාව 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
සුබෝධ මධුරංග


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,සුබෝධ මධුරංග

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි