ඒකක (Units) 3 - උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

ඒකක (Units) 3

සංකේත භාවිතයේදී සැලකිය යුතු කරුණු

 

 

පූද්ගල නාමයක් ඒකකය ලෙස භාවිතා කරනවිට සංකේතයේ මුල් අකුර සදහා ඉංග්‍රීසිකැපිටල් අකුරු භාවිතා කරයි. අනෙක් ඒකක වල සංකේත සදහා ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරුභාවිතා කරයි.

උදා-A, W, K, Pa, m, s, cd

 

ඒකක දෙකක ගුණිතයෙන් තනි ඒකකයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී, එම ඒකකයේ සංකේතය සදහා ඒකකදෙකෙහි සංකේත තිතකින් හෝ හිස්තැනකින් වෙන්කර ලියනු ලබයි.

උදා-N.m හෝ N m

මෙය වචනයෙන් ලිවීමේදී ඒකක දෙකෙහි නම් අතරට "-" ලකුන යෙදීම හෝ හිස්තැනක් යෙදීමසිදුකරයි.

උදා- නිවුටන්-මීටර් හෝ නිවුටන් මීටර්

 

ඒකක දෙකක අනුපාතයෙන් තනි ඒකකයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී එම ඒකකයේ සංකේතය සදහා ඒකකදෙකෙහි සංකේත අතරට "/" ලකුන යෙදීම හෝ හරය වන රාශිය සෘන බලයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමසිදු කරයි.

උදා- m / s හෝ m s-1හෝ m.s-1

මෙය සිංහල වචනයෙන් ලිවීමේදී හරය වන ඒකකයේ නම පලමුව ලියා එය පසුපසට , යට, යනඋපසර්ගය එක් කර ඉන්පසු අනෙක් ඒකකය ලියනු ලබයි.

උදා- තප්පරයට මීටර්, ඝන මීටරයට කිලෝග්රෑම්

 

සංකේත සමග ඒකක නාම යොදාගනු නොලබයි.

උදා-meter / s ලෙස ලියනු නොලබයි

 

ඒකකයක නමට හෝ සංකේතයට උපසර්ග යොදන විට හිස්තැනක් හෝ වෙනත් ලකුණක් නොතබා යොදනුලැබේ.

උදා-මිලිමීටර්, මයික්‍රෝග්රෑම්,mm, μg

 

උපසර්ගයක් යෙදූ ඒකක සංකේතය තනි සංකේතයක් ලෙස සලකයි. ධන හෝ සෘන බල එය සමග යෙදෙනවිට එම බල උපසර්ගයට සහ ඒකකය යන දෙකටම බලපායි.

උදා-cm2, μs-1

1 cm2 = 1 x 10-4 m2

 

උපසර්ග කිහිපයක් එකවිට නොයොදයි.

උදා-mμs, nkg ලෙස ලියනු නොලබයි.

 

ගණිත කර්ම ඒකක සංකේත සමග කල හැකි වුවත් ඒකක නාම සමග කල නොහැක.

උදා-J / kg ලෙස ලිවිය හැකි වුවත් එය ජූල් / කිලෝග්රෑම් ලෙස ලිවියනොහැක

 

SI ඒකක සමග නිතර භාවිතාකරන SI නොවන ඒකක

 

සංකේතය

නම

අර්ථ දැක්වීම

SI ඒකක සමග සම්බන්ධය

තල කෝණය

°

අංශක(arc degree)

වෘත්තයෙන් 1 / 360

π / 180 rad

´

කලා (arc minute)

(1 / 60)° = වෘත්තයෙන් 1 / 21 600

π / 10 800 rad

´´

විකලා (arc second)

(1 / 60)´ = වෘත්තයෙන් 1 / 1 296 000

π / 648 000 rad

කාලය

min

මිනිත්තු (minute)

60 s

60 s

h

පැය (hour)

60 min

3 600 s

d

දවස (day)

24 h

86 400 s

a

අවුරුදු (Year)

~365.25 d

~31.6 Ms

දිග

Å

ඇංස්ට්‍රම් (Angstrom)

 

10 -10 m

ආලෝක වර්ෂය (light-year)

ආලෝකය වර්ෂයකදී ගමන්කරන දුර

9 461 Tm

 

මෙයට අමතරව උෂ්ණත්වය මැනීම සදහා "සෙල්සියස් අංශක"( °C ) නම් ඒකකයද භාවිතා කරයි.මෙහිදී, සංශුද්ධ ජලයේ හිමාංකය 0°C ක් ලෙස සහ තාපාංකය 100°C ක් ලෙස ගැනීම මගින් ඒඅතර පරතරය 100 °C ගෙන ඇත.

සංශුද්ධ ජලයේ ත්‍රික ලක්ෂ්‍යයේ උෂ්ණත්වයසහ සම්මත පීඩනයේදී ජලයේ තාපාංකය අතර පරතරය 99.99° ලෙස ගෙන, ත්‍රික ලක්ෂ්‍යයේඋෂ්ණත්වය 0.01°C ක් ලෙස සහ තාපාංකය 100°C ක් ක් ලෙස ගෙන ඇත.

සෙල්සියස් අංශකයක් විශාලත්වයෙන් කෙල්වින් 1 කට සමාන වේ. නමුත් සෙල්සියස්පරිමානයේ ශුන්‍යය 273.15 K වේ.

සටහන-ජලයේ ත්‍රික ලක්ෂ්‍යයේ උශෂ්නත්වය = 273.16 K