චල අන්වීක්ෂය - උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

චල අන්වීක්ෂය

..........................චල අන්වීක්ෂය...................


 

               අපි මුලින් ම චල අන්වීක්ෂයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු.

01.(A)-සිරස් වර්නියර් පරිමාණ සියුම් සීරුමාරු ඇණය

02.(B)-සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය

03.(C)-සිරස් වර්නියර් පරිමාණය

04.(D)-අන්වීක්ෂ උපනෙත

05.(E)- අන්වීක්ෂ කොටස(අන්වීක්ෂය)

06.(F)- අන්වීක්ෂ නාභිගත කිරීමේ ඇණය(අන්වීක්ෂ සීරුමාරුව)

07.(G)- අන්වීක්ෂ අවනෙත

08.(H)-තිරස් වර්නියර් පරිමාණ සියුම් සීරුමාරු ඇණය

09.(I)-චල අන්වීක්ෂ ආධාරක මට්ටම් ඇණය

10.(J)-තිරස් වර්නියර් පරිමාණය

11.(K)-තිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය

 

පරීක්ෂණාගාරය තුල දී කුඩා මිනුම් මැන ගැනීම සඳහා චල අන්වීක්ෂය භාවිතා කරයි.මේ සඳහා ඉතා සංවේදී අන්වීක්ෂයක් යොදාගෙන ඇත.

                             මිනුම් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම අන්වීක්ෂයේ උපනෙතින් බලා එහි හරස් කම්බි තියුණුව පැහැදිලිව පෙනෙන තෙක් උපනෙත සකසා ගත යුතුය.දැන් අදාල වස්තුවට අවනෙත එල්ල කර එහි තියුණු පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්භයක් හරස් කම්බි මත පෙනෙන පරිදි අවනෙත සීරුමාරු කරන්න‍.එවිට අදාල පාඨාංකය කියවා ගන්න.

ලබාගත හැකි මිනුම්...........

01.කේෂික නළයක කේශික සිදුරේ විෂ්කම්භය

02.රබර් නළයක අභ්‍යන්තර හා භාහිර විෂ්කම්භය

03.සබන් බුබුළක විෂ්කම්භය

04.තහඩුවක කුඩා වෘත්තාකාර සිදුරක විෂ්කම්භය යනාදී මිනුම් චල අන්වීක්ෂය භාව්තයෙන් ලබා ගත හැකි වේ.

උපකරණයේ කුඩාම මිනුම............

චල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම මිනුම ක්‍රම දෙකක් භාවිකයෙන් ගණනය කළ හැකිය.

01 ක්‍රමය

චල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම = ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩාම - වර්නියර් පරිමාණයේ කුඩාම

          මිනුම                                   මිනුම                               මිනුම

 

02 ක්‍රමය

චල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම = ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩාම / වර්නියර් පරිමාණයේ

          මිනුම                                   මිනුම                            කොටස් ගණන

 

උදාහරණ...................

 

01.ප්‍රධාන පරිමාණ‍යේ අවම මිනුම 0.5 mm ක් වන චල අන්වීක්ෂයක වර්නියර් පරිමාණය,ප්‍රධාන පරිමාණයේ අර්ධ මිලිමීටර කොටස් 49 ක් ගෙන වර්නියර් කොටස් 50 කට බෙදා තිබේ.එහි කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

01 ක්‍රමයට අනුව උපකරණයේ කුඩාම මිනුම

          ප්‍රධාන පරිමාණ‍යේ අවම මිනුම= 0.5 mm

          වර්නියර් පරිමාණයේ අවම මිනුම= 0.5x49/50

                                                             = 24.5/50

                                                             = 0.49 mm

 

චල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම = ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩාම - වර්නියර් පරිමාණයේ කුඩාම

          මිනුම                                   මිනුම                              මිනුම

                                      = 0.5 mm -0.49 mm

                                      = 0.01 mm

02 ක්‍රමයට අනුව උපකරණයේ කුඩාම මිනුම

          ප්‍රධාන පරිමාණ‍යේ අවම මිනුම= 0.5 mm

          වර්නියර් කොටස් ගණන = 50

 

චල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම = ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩාම / වර්නියර් පරිමාණයේ

          මිනුම                                  මිනුම                           කොටස් ගණන

                                      = 0.5 / 50

                                      = 0.01 mm

 

පාඨාංක ගන්නා ආකාරය....................

 

       චල අන්වීක්ෂය භාවිතයෙන් පාඨාංක ගැනීමේ දී X පාඨාංකය සහ Y පාඨාංකය යනුවෙන් පාඨාංක දෙකක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ.

          මෙහි   X පාඨාංකය යනු චල අන්වීක්ෂය අදාල වස්තු‍වේ පාඨාංක ගත හැකි ආකාරයට සීරුමාරු කර ඇති විට චල අන්වීක්ෂයේ තිරස් පරිමාණයෙන් කියවා ගත හැකි පාඨාංකය වේ.එසේම Y පාඨාංකය යනු චල අන්වීක්ෂය අදාල වස්තු‍වේ පාඨාංක ගත හැකි ආකාරයට සීරුමාරු කර ඇති විට චල අන්වීක්ෂයේ සිරස් පරිමාණයෙන් කියවා ගත හැකි පාඨාංකය වේ.

 

චල අනවීක්ෂය භාවිතයෙන් කේෂික සිදුරක විෂ්කම්භය මැනීම........

 

මුල්න්ම කේෂික නළයක් ගෙන හොඳින් ආලෝකය ලැබෙන ස්ථානයක ආධාරකයක් ගෙන සවි කර ගැනීම සිදුකළ යුතුය.ඉන් පසු චල අන්වීක්ෂය තුලි න් කේෂික නළයේ පැහැදිලි ඡායාවක් දිස්වන සේ චල අන්වීක්ෂය සීරුමාරු කර ගත යුතුය.

 

ඉන් පසු ඉහත 01 රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඡායාවක් ලැබෙන සේ චල අන්වීක්ෂය සීරුමාරු කර චල අන්වීක්ෂයේ තිරස් පාඨාංකය කියවා ගත යුතුය.පසුව 02 රූපයේ පරිදි සීරුමාරු කර එවිට දිස්වන තිරස් පාඨාංකයද කියවා ගත යුතුය.දැන් ලබා ගත් පාඨාංක දෙකෙහි වෙනසින් කේෂික නළයේ විෂ්කම්භය මැනීමට අදාල තිරස් පාඨාංකය ලැබේ.

          ඉන් පසු 03 රූපයේ පරිදි අන්වීක්ෂය සීරුමාරු කරගෙන සිරස් පාඨාංකය කියවා ගත යුතුය.පසුව 04 රූපයේ පරිදි සීරුමාරු කරගෙන එවිට දිස්වන සිරස් පාඨාංකයද කියවා ගත යුතුය.දැන් එම පාඨාංක දෙකෙහි වෙනස ගත්විට කේෂික නළයේ විෂ්කම්භය මැනීමට අදාල සිරස් පාඨාකංය ලැබේ.

          දැන් තිරස් සහ සිරස් පාඨාංක දෙක එකතු කර දෙකෙන් බෙදූ විට කේෂික නළයේ නිවැරදි විෂ්කම්භය ලබාගත හැකිය.

 

වැදගත්...............

01.මිනුම් ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නා වූ කේෂික නළය ඒකාකාරී නොවිය හැකි සම්භාවිතාවක් පැවතිය හැකි නිසා කේෂික නළය විවිධ අතට භ්‍රමණය කරමින් පාඨාංක කීපයක් ගෙන ඒවායෙහි මධ්‍යන්‍ය අගය ගණනය කිරීම තුලින් වඩාත් නිවැරදි අවසන් අගයක් එනම් කේෂික නළයේ විෂ්කම්භය සඳහා වඩාත් නිවැරදි අගයක් ලබා ගත හැකිය.