කාබනික රසායනය - හදුනා ගැනීම් - උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය - හදුනා ගැනීම්

01.   Br2(l) / CCl4 මගින් හදුනා ගැනීම්

ඇල්කීන හා ඇල්කයින දුඹුරු වර්ණය විවර්න වේ
ෆිනෝල් අනිලීන් සුදු අවක්ශේප ලබා දේ

02. ඇල්කීන හා ඇල්කයිනවල අසංතෘප්ත ස්වභාවය මගින්

Br2 දුඹුරු වර්ණය විවර්න කිරීම.
ආම්ලික KMnO4  දම් වර්ණය විවර්න කිරීම.
ආම්ලික K2Cr2O7  තැඹිලි වර්ණය විවර්න කිරීම.
ආම්ලික K2Cr2O7  කහ වර්ණය විවර්න කිරීම.

03.  ලූකස් ප්‍රතිකාරකය (ZnCl2 + සා. HCl)  සමඟ

මධසාර වෙන් කර ගැනීම

ප්‍රාථමික මධසාර ආම්ලිකතාවය ලබා නොදේ.
ද්වීතීක මධසාර ආම්ලිකතාවය ඉක්මන් ලබා දේ.
තෘතීක මධසාර ක්ෂනිකවද ආම්ලිකතාවය ලබා දේ.

04.  ටෝලං ප්‍රතිකාරකය  (AgNO3   / NH3)  සමඟ

ඇල්ඩිහයිඩ / HCOOH රිදී කැඩපත ලබා දේ
තෲතීක ඇල්කයිල් හේලයිඩ(X)  / Benzyl Halides සමඟ AgX අවක්ෂේපය ලබා දේ

05.ෆේලිං ද්‍රාවනය (CuSO4 හා සෝඩියම් පොටෑසියම් ටාටරේට්)  සමඟ

  • ඇල්ඩිහයිඩ පමණි

06. බේඩ් ප්‍රතිකාරකය  (2,4-Dinirophenilhydrazeen)  සමඟ

ඇල්ඩිහයිඩ / කීටෝන ගඩොල් රතු අවක්ෂේපය ලබා දේ.

07. ආන්තික H ඇති ඇල්කයින  සමඟ

AgNO3  / NH3 සුදු    අවක්ෂේපය ලබා දේ
Cu2Cl2  /  NH3 දුඹුරු  අවක්ෂේපය ලබා දේ

08. එමයිඩ හා ඇමෝනියම් ලවණ සමඟ

එමයිඩ NaOH සමඟ රත් කිරීම   NH3 පිට කරයි.
ඇමෝනියම් NaOH එක් කල විගස  NH3 පිට කරයි.
එමයිඩ / ඇමෝනියම් Na2CO3 සමඟ රත් කල විට  ඒම්යිඩ පමනක්  NH3 පිට කරයි