ව්‍යුහගත රචනා - උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

ව්‍යුහගත රචනා

H                                                              He

Li         Be      B      C      N      O       F      Ne

Na      Mg    Al     Si      P       S       Cl      Ar

 

(1) ඉහත මූලද්‍රව්‍ය ඇසුරින් සුදුසු පරිදි තෝරාගෙන පිළිතුරු සපයන්න

(i) -1 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව පෙන්වන මූලද්‍රව්‍යය/මූලද්‍රව්‍ය                                                      ………………………….

(ii)+6 සහ  -2 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව පෙන්වන මූලද්‍රව්‍යය/මූලද්‍රව්‍ය                                            …………………………..

(iii)අවම තාපාංකය ඇති මූලද්‍රව්‍ය                                                                                …………………………..

(iv)වාතයේ දහනය කළ විට නයිට්‍රයිඩ් සාදන මූලද්‍රව්‍යය                                                         …………………………..

(v)ප්‍රභලම ඔක්සිකාරකය                                                                                         ……………………………

(vi)ප්‍රභලම ඔක්සිහාරකය                                                                                          ……………………………

(vii)බහුරූපීතාව පෙන්වන මූලද්‍රව්‍ය 3 ක්                                                                         …………………………….

(viii)ඔක්සිජන්වලට ධන  ඔකසිකරණ තත්වයක් සහ ආම්ලික හයිඩ්‍රයිඩයක් ලබාදෙන මූලද්‍රව්‍යය/ මූලද්‍රව්‍ය     ......……………………               

(ix)කාමර උෂ්ණත්වයේදී වර්ණවත් ඔකසයිඩ සාදන මූලද්‍රව්‍යය                                                   …………………………….

(x)මුළු වායුමය මූලද්‍රව්‍ය අණු ගණන                                                                              …………………………….

 

(2)ආවර්ථිතිතා වගුවේ පලමු මූලද්‍රව්‍ය 18 ඇසුරින් පහත අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න

(i)   I සාමාන්‍ය ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරන නමුත් ජලීය සෝඩියම්හයිඩොක්සයිඩ් සමඟ කිසිම තත්වයක් යටතේ ප්‍රතික්‍රිය කරන උභයගුණි නොවන අණුක තත්වයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය …………………………..

      II ඉහත 1 කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල ප්‍රධාන ඔක්සයිඩ වල සූත්‍ර ලියන්න ……………………………

(ii)ඉහත මූලද්‍රව්‍ය වලින් අයනික සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍යවල කැටායන සහ ඇනායන දකවන්න

      කැටායන :-…………………………………….                        

      ඇනායන:-………………………………

(iii)ද්‍රවාංකය ඉහලම මූලද්‍රව්‍යය නම් කරන්න …………………………….

(iv)තලීය තිකෝණකාර හැඩයෙන් යුත් ප්ලුවොරයිඩ සාදන මූලද්‍රව්‍යයක් නම් කරන්න……………………

(v)උභයගුණී ඔක්සයිඩ සාදන මූලද්‍රව්‍ය හා ඔකසයිඩයක සූත්‍ර ලියන්න

      මූලද්‍රව්‍ය:-…………………………………………                  

      ඔක්සයිඩය:……………………………..

(vi)අවර්ණ ජලීය සංකීර්ණයක් සාදන මූලද්‍රව්‍යක් හා සංකීර්ණ අයනයක සූත්‍රය හා එම ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්වභාවය දක්වන්න

       මූලද්‍රව්‍ය:-…….......... 

       සංකීර්ණයේ සූත්‍රය:-………………………

       ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්වභාවය:-……………………………………

(vii)විද්‍යුත් විච්ජේදනය කළවිට ඇනෝඩයෙන් හයිඩ්‍රජන් පිටවන සංයෝගය නම් කරන්න ……………………………..

(viii)මෙම මූලද්‍රව්‍ය 18 අතුරින් දෙවන කාණ්ඩයේ ඉහළම දැලිස් ශක්තිය සහිත ඔක්සයිඩය සාදන මූලද්‍රව්‍යය   ………….........

(ix)මධ්‍ය පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අෂ්ටකයසම්පූර්ණ නොකර සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍ය       …………………………….

(x)ජලයේ කඨිනත්වය සඳහා හේතුවන මූලද්‍රව්‍යක් නම් කරන්න  ……………………………..  

 

(3)පහත දී ඇති සංයෝග ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න

H2O,     Cl2O7,      NaH,      NH3,     CO,      NO2,      CH4,       CH2O,      BCl3,        HF

(i)සංයෝගයේ සහසංයුජව බැඳුණු H ඇත.ද්විධ්‍රැව  ඝූර්ණය ශූන්‍ය වන සංයෝගය වන්නේ               ………………………

(ii)සංයෝගයේ සහසංයුජව බැඳුණු H ඇත.ලුවිස් භෂ්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.සංයෝගය වන්නේ        …………………….

(iii)ජලයට දැමූ විට හයිඩ්‍රජන් පිට කරයි                                                                            ………………………

(iv)ප්‍රභලතම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පවතින සංයෝගය වනුයේ                                                     ………………………

(v)ප්‍රබලම ආම්ලික ඔක්සයිඩය වන්නේ                                                                           ………………………

(vi)රුධිරයේ ඇති හිමොග්ලොබින් සමඟ සංකීර්ණ සාදන ඔක්සයිඩය වනුයේ                              ………………………

(vii)අම්ල වැසිවලට දායක වන සංයෝගය වන්නේ                                                             ………………………

(viii)මධ්‍ය පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය ශූන්‍ය සංයෝගය                                                    ………………………

(ix)උදාසීන ඔක්සයිඩයක් වන්නේ                                                                                   ………………………

(x)ලුවිස් අම්ලයක් ලෙස ක්‍රියා කරන සංයෝගය වන්නේ                                                         ……………………….

 

(4)ආවර්තිතා වගුවේ 3 වන ආවර්තයේ මූල ද්‍රව්‍ය පහත දක්වා ඇත

Na   Mg    Al    Si     P     S     Cl     Ar 

ඉහත මූල ද්‍රව්‍ය සළකමින් පහත දී ඇත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i)ලෝහාලෝහ ලෙස ක්‍රියා කරන මූල ද්‍රව්‍ය කුමක්ද?

(ii)ප්‍රධාන සංයුජතාව 1 සහ 7 දක්වන මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද?

(iii)ඉහල ම ද්‍රවාංකය ඇත්තේ කුමන මූලද්‍රව්‍යකටද?

(iv)උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය +1 වන හා වායුමය අවස්ථාවේ ද්වි පරමාණුක අණු සාදන මූල ද්‍රව්‍ය කුමකද?

(v)ඒවායේ පරමාණු අතර ත්‍රිත්ව බන්ධන සෑදීමට  හැකියාව ඇත්තේ කුමන මූල ද්‍රව්‍යයටද?

 

(5)දෙවන හා තුන්වන ආවර්ත වල ඇති මූල ද්‍රව්‍ය පහත දැක්වේ

       Li       Be   B     C     N      O     F      Ne

       Na     Mg    Al   Si     P      S     Cl     Ar

 මේ මූල ද්‍රව්‍ය උපයෝගි කර ගෙන පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිලිතුරු සපයන්න

(i)ද්වි පරමාණුක වායුමය අණු ලෙස පැවතිය හැකි ලෝහමය මූල ද්‍රව්‍ය 2ක් සඳහන් කරන්න

(ii)ඔක්සිකරණ අවස්ථාව -1 විය හැකි මූල ද්‍රව්‍ය 5ක් සඳහන්  කරන්න

(iii)ලෝහා ලෝහ ගුණ දකවන මූල ද්‍රව්‍ය 2ක් සඳහන් කරන්න

(iv)25 C දී ඔක්සයිඩයේ වර්ණවත් බවක් පෙන්වනු ලබයි නම් එවැනි ඔක්සයිඩ සාදන මූලද්‍රව්‍ය 2ක් සඳහන් කරන්න

(v)බහුරූපී ආකාර පෙන්වනු ලබන මූල ද්‍රව්‍ය 6 ක් නම් කරන්න

(vi)වායුමය අවසථාවේදී බහුරූපී ආකාර පෙන්වනු ලබන මූල ද්‍රව්‍යය කවරක්ද?

(vii)1 වන අයනීකරණ ශක්තිය උපරිම මූල ද්‍රව්‍ය කවරක්ද?

(viii)පරමාණුක පරිමාව අවම මූල ද්‍රව්‍ය කවරක්ද?


 

පිළිතුර

  (1) (i) Cl,F,H,O

      (ii) S

      (iii) He

      (iv) Li,Be,Mg,B,Al

      (v) F

      (vi)Na

      (vii)S,P,C,O

      (viii) F

      (iX) N,Cl

      (x) 8

 (2)   (i)(I)Si

           (II)Li2O,Na2O,Na2O2

       (ii) Li+,Na+,Be+,Mg+                  Cl-,O2-,O22-,F-,N3-,S2-

       (iii) Si

       (iv) B

       (v) Be              BeO

       (vi) Al      [Al(OH)4]-          අවර්ණ,පැහැදිලි ද්‍රාවණය

       (vii) Cl

      (viii) BeO

      (ix) N

      (x)Mg

(3)   (i)CH4

       (ii) NH3

      (iii)NaH

      (iv)HF

      (v)Cl2O7

      (vi)CO

      (vii)NO2

      (viii)CH2O

      (ix)H2O

      (x)BCl3

 (4)   (i)Si

        (ii)Cl

        (iii)Si

        (iv)Na

         (v)P               

(5)   (i)Li,Na

       (ii)C,N,O,F,Cl

       (iii)B,Si

       (iv) N,Cl

       (v) N,P,S,C,O,Si

       (vi) O

       (vii) Ne

       (viii) B