විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 1 - උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 1

 විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

කෝස්ටික් සෝඩා කාර්මික නිෂ්පාදනය  ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.අතුරු කර්මාන්තයක් ලෙස HCl නිෂ්පාදනය කරන නිස එමගින් පරිසරය දූෂණය වේ.ශාක හා සත්ව  ප්‍රජාවට හානිකර බලපෑම්  ඇති කරයි.

2.ප්‍රාචිර වශයෙන් යොදා ගන්නා ඇස්බැස්ටස් ක්ෂුද්‍ර තන්තු පරිසරයට එක් වීම නිසා  ශ්වසන   රෝග,පිළිකා වැනි  මාරාන්තික   රෝගාබාධ ජීවීන්ට ඇතිවේ.

3.Cl2 නිදහස් වීම නිසා වාතය හා ජලය දූෂණය වීම.මිනිසාගේ හා සතුන්ගේ සෞඛ්‍යයට,ශාක වල පැවැත්මට මෙන්ම යන්ත්‍ර-සූත්‍ර වලටද හානි කර බලපෑම් ඇති කරයි.

4.සෝඩියම්හයිඩොක්සයිඩ් නිදහස් වීම නිසා පරිසරය දූෂණය වීම.ජලයේ හා පසේ pH අගය වැඩිවීම,ශාක හා සත්ව ප්‍රජාවගේ පැවැත්මට තර්ජනයකි.

5.විද්‍යුත් විච්ජේදන ක්‍රියාවලියේදී ජනනය වන අධික  තාපය නිසා පරිසරය දූෂණය වේ.ජෛව සමතුලිතතාව බිඳ වැටීම නිසා ජීවීන්ගේ ස්වභාවික පැවැත්මට බාධා ඇතිවේ.

6.රසදිය කැතෝඩ ක්‍රමයේදී.මකියුරික් නිසා පරිසරය දූෂණය වීම.මකියුරික් බැරලෝහයක් බැවින් මිනිසාට හා සතුන්ට අතිශය හානිකරය.ආහාර දාම ඔස්සේ සාන්ද්‍ර වීම නිසා මාරාන්තික රෝගාබාධ ඇතිවේ

7.මගින් පරිසරය දූෂණය වේ.පස දූෂණය වීම හා ශාක වලට හානි දායක වීම.

 

කාර්මිකව සෝඩියම්කාබනේට් නිපදවීම ආශ්‍රිත පාරසරික ආචරණ

1.කැල්සියම්කාබනේට්  ලබා ගැනීමට හුණුගල් හා කොරල්පර කැඩීම නිසා වෙරළ ඛාදනය වීම.නොගැඹුරු කලාපයේ මත්ස්‍ය ඵලදාව අඩු වීම.

2.කාන්දු වන ඇමෝනියා මඟින් වාතය හා ජලය දූෂණය වීම.ජීවීන්ගේ සෞඛ්‍යට තට්ජන ඇති කිරීම

3.කාන්දු වන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් වායුගෝලය දූෂණය වීම.හරිතාගාර  ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණයට හේතු වීම.

4.සෝඩියම්කාබනේට් මගින් පරිසරය දූෂණය වීම.පසේ pH අගය ඉහළයාම නිසා පාංශු ජීවීන් හා හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වීම.ජලාශ වලට එකතු වීම නිසා ජලජ පරිසර පද්ධති බිඳ වැටීම.

5.හුණුගල් දහනයේදී නිදහස් වන තාපය නිසා පරිසරයේ ජෛව සමතුලිතතාව බිඳ වැටීම හා ජීවීන්ට අහිතකර තත්ව ඇති වීම.

6.බයිකාබනේට්,Ca2+ වැනි අයන ජලයට නිදහස් වීම නිසා ජලයේ තාවකාලික හා ස්ථිර කඨිනත්වයක් ඇති වීම.

 

වානිජ සල්පියුරික් නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.යොදාගන්නා සල්පඩයොක්සයිඩ් කාන්දුවීම මගින් වාතය,ජලය හා පස දූෂණය වීම.ජීවින්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජන ඇති කිරීම.

2.සල්පියුරික් කාන්දු වීම නිසා වාතය,ජලය හා පස දූෂණය වීම.ජීවීන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජන ඇතිකිරිම.

3.කාන්දු වන සල්පඩයොක්සයිඩ් හා සල්පට්‍රයොක්සයිඩ්  මගින් අම්ල වැසි ඇති වීම.හරිතාගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණයට හේතු වීම.

4.සල්පියුරික් බිඳුති හා ධූමිකාව මඟින් වාතය,ජලය,පස  දූෂණය වීම.

5.සල්පර් දහනය හා සල්පර් නිධි කර කිරීමේදී පරිසරයේ තාප දුෂණයක් සිදූ වේ.සල්පර් නිධි කර කිරීමේදී ආසනික් වැනි විෂ සහිත බැරලෝහ පරිසරයට මුක්ත වේ.මෙය ජෛව සමතුලිතාවය බිඳ වැටීමට හේතු වේ.

6.ඉන්ධන දහනය නිසා සිදු වන වායුගෝලීය දූෂණය හා තාප දූෂණය ජීවීන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයකි.

7.සල්පර් කුඩු වාතයට නිදහස් වීම නසා,වායුගෝල දූෂණය වීම,භෞමික ජිවීන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයකි.

8.අධික වශයෙන් සල්පර් ලබා ගැනීම නිසා භූගර්භය තුළ විශාල සිදුරු ඇතිවේ.මෙය දීර්ඝ කාලිනව මතුපිට පෘෂ්ඨයේ ඉරිතැලීම හා ගිලා බැසීම් වලට තුඩු දේ.

9.ඊයම් කුටීර ක්‍රමයේදි කාන්දු වන NO හා NO2 මගින් ද ඉහත ආකාරයට වායුගෝලය දුෂණය වීම.අම්ල වැසි ඇති වීම හා ඔසෝන් වියන හායනය වීම සිදු වේ.

 

කාර්මික  ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත පාරසරික ආචරණ

1.ඇමෝනියා කාන්දුවීම නිසා  වායුගෝලය දූෂණය වීම.භෞමික ජීවීන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජන ඇති වීම.

2.ඇමෝනියා ජලයට නිදහස් වීම නිසා ජල මාර්ග දූෂණය වීම.ජලජ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට තර්ජන ඇතිවීම.

3.හයිඩ්‍රජන් වායුව පෙට්‍රෝලියම් බිඳිමේන් ලබා ගන්නා බැවින් නිදහස් වන හයිඩ්‍රොකාබන් හා කාබන් අංශු මගින් වාතය දූෂණය වීම.

4.ජනණය වන අධික තාපය නිසා පරිසරය දූෂණය වීම.ජෛව සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම හා ජීවින්ගේ පැවැත්මට හානිකර වීම.

5.යොදා ගන්නා  අධි සම්පීඩන යන්ත්‍ර මඟින් ප්‍රදේශයේ ශබ්ද දූෂණයක් ඇති වේ .ජීවීන්ගේ ස්වභාවික චර්යාවට බාධාවකි.

 

විශාල ප්‍රමාණ වලින් පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන හා බොරතෙල් දහනය කිරීම පරිසරය කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපෑහැකි ආකාරය

1.කාබන් අංශු සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති කරයි

2.කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් පෘතුවියේ උෂ්ණතවය ඉහල යෑම ඇති කරයි

3.සල්පර්ඩයොක්සයිඩ් මගින් අම්ල වැසි ඇති කරයි

4.නයිට්‍රජන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් අම්ල වැසි ඇතිකරයි.

5.නයිට්‍රජන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් ඔසෝන් ස්ථරය විනාශ වීම ඇතිවේ.

6.ලෙඩ් ඔක්සයිඩ් ලෙඩ් හා ආසනික් විෂ සහිත වේ