වර්ගජ සමීකරණ - උසස්පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

වර්ගජ සමීකරණ

වර්ගජ සමීකරණ


 

a, b, c තාත්වික නියතද, a නිශ්ශුන්‍ය වනවිටද, ax2+bx+c=0 ආකාරයේ සමීකරණයක් වර්ගජ සමීකරණයක් වේ.

මෙම වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කරන x හි අගයන් එම සමිකරණයේ මුල වේ.

උදා-

1.x2-x-6=0 හි මූල සොයමු.

(x-2)(x+2)=0

x-3=0,x+2=0

x=3,x=-2

එනම් ඉහත සමීකරණයට තාත්වික ප්‍රභින්න ( වෙනස් ) මූල 2ක් පවතී.

  1. x2-8x+16=0

(x-4)2=0

x=4

එනම් මෙම සමීකරණයට ඇත්තේ එක මුලයක් පමණි.( සමපාත මූල පවතී )

x2+6x+10=0

(x+3)2+10-9=0

(x+3)2+1=0

x+3=±√(-1)

එනම් මූල අතාත්වික වේ.

 

සාධාරණ වර්ගජ සමීකරණයක් විසදීම.

ax2+bx+c=0

x2+bx/a+c/a=0

(x+b/2a)2+c/a-(b2/4a)=0

(x+b/2a)=±√(b2-4ac)

X=[-b±√(b2-4ac)]/2a

 

 විවේචකය()

ax2+bx+c=0 ආකාරයේ වර්ගජ සමීකරණයක ∆= b2-4ac යන්න විවේචකය ලෙස හැදින්වේ.

*ඕනෑම වර්ගජ සමීකරණයක,

            ∆x>0 නම් තාත්වික ප්‍රභින්න මූල 2ක්ද,

            ∆x =0 නම් තාත්වික සමපාත මුල 2ක්ද

            ∆x

එනම් ax2+bx+c=0 වර්ගජ සමීකරණයට ∆x>=< ම නම් පමණක් තාත්වික ප්‍රභින්න, තාත්වික සමපාත, අතාත්වික මූල පවතින බව කිව හැකිය.

*** a හා c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගන්නා විට ax2+bx+c=0හි මූල තාත්වික හා ප්‍රභින්න බව පෙන්වන්න.

මෙහි ∆= b2-4ac වේ.

මෙහි b2≥0 වේ..

a,c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගන්නා විට ac ගුණිතය < 0 වේ.

එනම් එවිට -4ac>0 වේ

එනම් එවිට b2-4ac>0 වේ.

එනම් a,c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගන්නා විට ∆x>0 වේ.

එනම් a,c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගන්නා විට ax2+bx+c=0හි මූල තාත්වික හා ප්‍රභින්න පවතී.

 

වර්ගජ සමීකරණයක මුල හා සංගුණක අතර සම්බන්ධය.

ax2+bx+c=0 සමීකරණයට තාත්වික මුල ඇතැයිද, ඒවා α,β ලෙසද ගනිමු.

1වන ක්‍රමය

මූල α,β වන වර්ගජ සම්මේකරණයේ (x-α) (x-β) = 0 ලෙස ගත හැකිය.

එයම  x2-( α+ β)x+ α β = 0 වේ.

x2 +  bx + c = 0

ඉහත දැක්වෙන ක්‍රම 2හිම මුල එකම වන අත්බවින් (සමාන) ඒවායේ සංගුණක අතර අනුපාතය නියත විය යුතුය.

 

 

1/a = -( α+ β)/b = α β/c

එනම්

1/a = -( α+ β)/b ; 1/a = α β/c

එම නිසා  α+ β = -b/a , αβ = c/a

2වන ක්‍රමය

 

            .ax2 +bx2+c = 0 හි  මූල α,β  ලෙස ගනිමු.

එවිට  එම මූල පහත  ලෙස ගත හැකිය.

a න් බෙදීමෙන්(a නිශ්ශුන්‍ය විට )

 x2+bx/a+c/a=0

(x+b/2a)2+c/a-(b2/4a)=0

(x+b/2a)=±√(b2-4ac)

x=[-b±√(b2-4ac)]/2a

මේ ලැබෙන්නේ x හි අගයයි.

එවිට,

α = [-b+√(b2-4ac)]/2a

β = [-b-√(b2-4ac)]/2a

α+β= -b/a

αβ = c/a

 

තාත්වික මූල ඇති වර්ගජ සමීකරණ වල ලකුණු.

(1 ).අවශ්‍යතා

            මූල දෙකම ධන වීම සදහා අවශ්‍යතාව.

ax2 +bx2+c = 0 ට තාත්වික මුල ඇතැයිද ඒවා α,β  ලෙසද ගනිමු. එවිට α+β= -b/a ද      αβ = c/aද වේ.

                        මූල දෙකම ධන වීමට නම් α+β>0 හා αβ>0 විය යුතුය

                                    එනම් α+β>0 විය යුතුය.

                                    එනම් -b/a >0 විය යුතුය.

                                    එනම් b/a

                                    එනම් b හා a ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගත යුතුය.

                                    තවද αβ>0 ද විය යුතුය.

                                    එනම් c/a ද විය යුතුය.

                                    එනම් a හා c එකම ලකුණ ගත යුතුය.

මේ අනුව මූල දෙකම ධන විය යුතු අවශ්‍යතාව වන්නේ a හා c එකම ලකුණත්, b ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගැනීමත්ය.

            මූල දෙකම ඍන වීම සදහා අවශ්‍යතාවය

                        මූල දෙකම ඍන වීමට α+β0 විය යුතුය.

                        එනම් -b/a 0 විය යුතුය.

                        එනම් b/a>0 හා c/a>0 විය යුතුය.

                        එනම් a හා bද, c හා a ද  සමාන ලකුණු ගත යුතුය.

                        මේ අනුව මූල දෙකම ඍන වීමට අවශ්‍යතාව වන්නේ a,b,c එකම ලකුණ

                        ගැනීමය.

            මුල දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගැනීම සදහා අවශ්‍යතාවය.

                        මේ සදහා αβ

                        එනම් c/a

                        එනම් a හා c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගත යුතුය.

 

 මේ අනුව මූල දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගැනීම සදහා අවශ්‍යතාව වන්නේ a,c ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ ගැනීමය.

ශෂිනි නිමේෂා
Thank you sir Sirta puluwan nam udaharana deka thunakuth ekka dannako loku ganan hadana vidiya gana Thanks sir me wade godak vayinava
2022 01 03 20:17:01