සංකරණ හා සංයෝජන 3(අවසන් කොටස) - උසස්පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

සංකරණ හා සංයෝජන 3(අවසන් කොටස)

සංකරණ හා සංයෝජන 2 ලිපියේ අවසන් කොටස හා අනුබද්දිතයි.

 1.ක්‍රිකට් සංචිතයක ක්රීදකයං 15ක් ඇත.ඔවුන්ගෙන් 7ක් පිතිකරුවන්ද, 6ක් පන්දු යවන්නන්ද, 2ක් කඩුලු රකින්නන්ද වේ. 11කින් යුත් කණ්ඩායමකට යටත් පිරිසෙන් පිතිකරුවන් 5ක්,පන්දු යවන්නන් 4ක් හා කඩුලු රකින්නන් එකක්වත් ඇතුලත් විය යුතුය.

 *යටත් පිරිසෙන් යනු අඩුම තරමින් යන්න  වේ.

 

අවශ්‍යතාවය

පිතිකරුවන්

5

පන්දු යවන්නන්

4

කඩුලු රකින්නන්

(i).සංචිතයේ පිතිකරුවකුට හා කඩුලු රකින්නෙකුට තුවාල සිදුවී ඇත්නම් කණ්ඩායමට 11ක් තේරිය හැකි ආකාර?

තුවාල සිදුවුය හැර ඉතිරිය

පිතිකරුවන්

6

පන්දු යවන්නන්

4

කඩුලු රකින්නන්

1

 

එමනිසා,

පිතිකරුවන් 5ක්, පන්දු යවන්නන් 5ක් හා කඩුලු රකින්නන් 1ක් වන පරිදි තේරිය හැකි ආකාර- 6C5 x6C5 x1C1

පිතිකරුවන් 6ක්, පන්දු යවන්නන් 4ක් හා කඩුලු රකින්නන් 1ක් වන පරිදි තේරිය හැකි ආකාර- 6C6 x6C4 x1C1

එමනිසා මුළු ආකාර ගණන=6C5 x6C5 +6C6 x6C4 වේ.

 

(ii).සංචිතයේ සියල්ලන්ගෙන්ම තේරිය හැකි ආකාර ගණන සොයන්න?

පිතිකරුවන්

6

5

5

පන්දු යවන්නන්

4

4

5

කඩුලු රකින්නන්

1

2

1

 

(1)

(2)

(3)

  • හි පරිදි තේරිය හැකි ආකාර-7C6x6C5 x2C1
  • හි පරිදි තේරිය හැකි ආකාර-7C5x6C4 x2C2
  • හි පරිදි තේරිය හැකි ආකාර-7C5x6C5 x2C1

එමනිසා මුළු කාණ්ඩ ගණන=7C6x6C5 x2C1+7C5x6C4 x2C2+7C5x6C5 x2C1 වේ.

 

 

සමාන අවයව සහිතව කාණ්ඩ කිරීම

1.ක්‍රීඩකයන් 6න් 3ක් ගෙන කණ්ඩායම් කල හැකි ආකාර ගණන සොයන්න.

6න් තුනක් තේරිය හැකි ආකාර-6C3

ඉතිරි 3න් 3නක් තේරිය හැකි ආකාර-3C3

එමනිසා කාණ්ඩ ගණන=(6C3x3C3)/2! වේ

මෙහිදී අවයව සාමනව (3 බැගින් දෙකකට) කාණ්ඩ 2කකට වෙන් කරන නිසා 2! ක්‍රමාරෝපිතයෙන්බෙදනු ලැබේ.

2.ක්‍රීඩකයන් 6ක්2 බැගින් කන්ද කල හැකි ආකාර ගණන සොයන්න.

6න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-6C2

ඉතිරි 4න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-4C2

ඉතිරි 2න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-2C2

එමනිසා වෙනස් කාණ්ඩ ගණන=(6C2x4C2x2C2)/3!

                2 බැගින් කාණ්ඩ තුනක් වෙන් කල නිසා 3!යෙන් බෙදන ලදී.

3.ක්‍රීඩකයන් 10ක් 3 බැගින් කණ්ඩායම් 2ක්ද,2 බැගින් 2ක්ද වන පරිදි කණ්ඩායම් 4කට බෙදිය හැකි ආකාර ගණන සොයන්න.

10න් 3ක් ගත හැකි ආකාර-10C3

ඉතිරි 7න් 3ක් තේරිය හැකි ආකාර-7C3

ඉතිරි 4න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-4C2

ඉතිරි 2න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-2C2

එමනිසා වෙනස් කාණ්ඩ ගණන=[(10C3x7C3)/2! x (4C2x2C2)/2!] හෝ,

10න් 2ක් ගත හැකි ආකාර-10C2

ඉතිරි 8න් 2ක් තේරිය හැකි ආකාර-8C2

ඉතිරි 6න් 3ක් තේරිය හැකි ආකාර-6C3

ඉතිරි 3න් 3ක් තේරිය හැකි ආකාර-3C3

එමනිසා වෙනස් කාණ්ඩ ගණන=[(10C2x8C2)/2! x (6C3x3C3)/2!]

 

කණ්ඩායම් වල තරම වෙනස් වන පරිදි කාණ්ඩ කිරීම

එකිනෙකට වෙනස් පොත් 4ක් ගොඩවල් දෙකකට බෙදිය හැකි ආකාර ගණන සොයමු

3 හා 1 බැගින්-4C2 x1C1

2 හා 2 බැගින් -(4C2x2C2)/2!

එමනිසා මුළු ආකාර ගණන=[4C2 x1C1 + (4C2x2C2)/2!]

වෙනස් පොත් 7කින් පාර්සල් 3ක් සෑදිය හැකි ආකාර ගණන සොයන්න(අවම වශයෙන් එක පොතක්වත් වන පරිදි)

5,1,1 බැගින් කල හැකි කාණ්ඩ ගණන-(7C5x2C1x1C1)/2!

4,2,1 බැගින් කල හැකි කාණ්ඩ ගණන-(7C4x3C2x1C1)

3,3,1 බැගින් කල හැකි කාණ්ඩ ගණන-(7C3x4C3x1C1)/2!

3,2,2 බැගින් කල හැකි කාණ්ඩ ගණන-(7C3x4C2x2C2)/2!

එම නිසා මුළු ආකාර ගණන=[(7C5x2C1x1C1)/2!+ (7C4x3C2x1C1)+ (7C3x4C3x1C1)/2!+ (7C3x4C2x2C2)/2!]

 

වෘත්තාකාර ලෙස පිළියෙල කරමු

A,B,C ලක්ෂ්‍ය තුනක් ස්ථාන මාරු කරමින් වෘත්තාකාරව පිළියෙල කරමු.

      1                              2                    3                          4                                                                                                               

     A                         B                           C                         A                                               

B                        C                            A                                    B                                       

          C                         A                          B                    C

ඉහත ආකාර වලට A,B,C වෘත්තාකාරව පිළියෙල කලේ යයි ගනිමු.මෙහි අංක එක අවස්තාව සමග දෙක හා තුන අවස්ථා සමානය. (සියල්ලටම වමෙන් හා දකුණෙන් ඇත්තේ එකම අක්ෂරය/ලක්ෂ්‍යය වේ.)නමුත් එක හා හතර පිහිටුම් එකිනෙකට වෙනස්ය.

එබැවින් එය කල හැකි ආකාර 2! වේ.

 

ප්‍රමේයය

එකිනෙකට වෙනස වස්තු n ගණනකින් පිළියෙල කල හැකි වෙනස් වස්තු ආකාර ගණන (n-1)! වේ. මෙහිදී වාමාවර්ථ,දක්ෂිනාවර්ත යන වග පැහැදිලිව සළකා ඇත.

 

1.සිසුන් 4ක් වෘත්තාකාර මේසයක වැඩි කරවිය හැකි ආකාර ගණන =(4-1)!=3! වේ.

  1. සාදයකට පුද්ගලයන් දහයක් සහබාගී විය.

 (i).වෘත්තාකාර මේසයක වාදී කරවිය හැකි ආකාර ගණන කොපමණද?

            මුළු-10

            එමනිසා වෘත්තාකාර මේසයේ ඉන්දවිය හැකි ආකාර=(10-1)!=9! වේ

(ii).එම විශේෂ පුද්ගලන් දෙදෙනෙක් සැමවිටම එකට සිටින සේ වාඩි කරවිය හැකි ආකාර ගණන සොයන්න.

එම විශේෂ පුද්ගලයා තනි අයෙක් ලෙස ගත් විට මුළු ගණන=9

            එවිට ඔවුන් වෘත්තාකාර මේසයක ඉන්දවිය හැකි ආකාර =(9-1)!=8!

            නමුත්,එම සෑම අවස්තාවකදීම එම විශේෂිත දෙදෙනා අතුරුමාරු කළ හැකි ආකාර ගණන=2!

            එමනිසා මුළු ආකාර=8!x2!

***එකිනෙකට වෙනස් පබළු n ගණනකින් (වෘත්තාකාර) මාලයක් සාදා ඇතියි සිතමු.මෙම මාලයේ වාමාවර්ථ, දක්ෂිනාවර්ත වෙනසක් නොපවතී.මන්ද, යම් අවස්ථාවකදී 180’කින් අනෙක් පසට හැරවූ විට නැවත මුලින් තිබු අකාරයටම ලැබේ.එබැවින්,මෙවැනි අවස්ථාවක වාමාවර්ථ , දක්ෂිණාවර්ත ලෙස සලකීමක් සිදු නොකරයි.එමනිසා වෘත්තාකාර පිළියෙල කිරීමකදී වාමාවර්ථ , දක්ෂිණාවර්ත අත නොසලකන විට කල හැකි වෙනස් පිළියෙල කිරීම් ගණන =[n-1]!/2 වේ.

 

2013

සිසුන් 15ක ශිෂ්‍ය සභාවක් විද්‍යා 3ක්,කලා 5ක් හා වාණිජ 7කින් සමන්විතය. වෘත්තයක වාඩි කරවීමට  මෙම ශිෂ්‍ය සභාවෙන් 6 ක් තේරීමට අවශ්‍යව ඇත.

(i). සිසුන් 15න්ම තෝරාගැනීමට අවශ්‍ය නම්?

මෙම 15න් ඕනෑම 6ක් තේරීය හැකි ආකාර-15C6

(ii)කිසියම් සිසුන් දෙදෙනෙකුට එක ලග වාදී මීමට අවසර නැතිනම් ,

විශේෂ සිසුන් දෙදෙනා තෝරාගත් විට මුලුගණන-13

එම 13න් 4ක් තේරිය හැකි ආකාර-13C4

එම නිසා ඔවුන් එකට නොසිටින ආකාර ගණන=මුළු ආකාර ගණන-ඔවුන් එකට සිටින ආකාර ගණන

                                                                 =15C6-13C4

(iii).එක එක විෂය ධාරාවෙන් සිසුන් දෙදෙනෙක් තෝරාගත යුතුනම්.

විද්‍යා 3න් 2ක්-3C2

කලා 5න් 2ක්-5C2

වාණිජ 7න් 2ක්-7C2

එමනිසා මුළු ආකාර=3C2x5C2x7C2