ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත්තුවක ප්‍රධාන පාර්ශව වන අයිතිකරු,උපදෙශක,කොන්ත්‍රාත්කරු වන අයගේ ප්‍රධාන කාර්යය

ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත්තුවක ප්‍රධාන පාර්ශව වන අයිතිකරු,උපදෙශක,කොන්ත්‍රාත්කරු වන අයගේ ප්‍රධාන කාර්යය

අයිතිකරු 

 • කොන්ත්‍රාත් වැඩ වෙනුවෙන් ගෙවිම් කිරිම
 • අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවිම
 • නිසි පරිදි මාසික ගෙවිම් කිරිම
 • ගෙවිම් කලය තුල නිසි ගෙවිම් කිරිම
 • අවසන් ගෙවිම් සදහා ගෙවිම් කිරිම        

උපදෙශක 

 • කොන්ත්‍රාත් ලියකියවිලි වල අපැහැදිලි හා අඩුපාඩු පෙන්වාදිම
 • සැලසුම් හා උපදෙස් ලබාදිම
 • වැඩ අතඅත්හිටුවීම
 • විචල්‍ය නියොග නිකුත් කිරිම
 • කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩසටහන් අදීක්ශනය කිරිම
 • ඉදිකිරිම් වැඩ ප්‍රායෝගිකව නිමකොට ඇද්දැයි බැලිම

කොන්ත්‍රාත්කරු

 • තමන් විසින් අත්සන් තබා ඇති කොන්ත්‍රාත්තුව කොන්ත්‍රාත්තුවට අනුව ඉදිකිරිම් නිමකර ඇත්දැයි බැලිම
 • ඉදිකිරිම් වැඩසටහන් පිලියෙල කිරිම
 • අදාල රක්ෂණ ලබාදිම පවත්වාගෙන යාම 
 • ඉදිකිරිම නිමකරන තෙක් එහි වගකිම දැරිම
බුද්ධික ගුණසේකර
ස්තුතියි ඔබගේ වටීනා ලිපියට ...
2022 03 13 21:05:44