ගොඩනැගිලි කපරාරු කිරිම

ගොඩනැගිලි කපරාරු කිරිම

කපරාරු කිරිමේ ප්‍රයොජන

 1. වැහිවතුර හිරිකිඩ වලින් බිත්තිය ආරක්ශා කිරිමට
 2. බිත්ති මතුපිට සුමට කිරිමට හා දූවීලි බිත්ති මත රැදිම අවම කිරිමට
 3. බිත්ති අලංකරණයට හා පෙනුමක් ලබා ගැනිමට

හොද කපරාරුවක ලක්ෂණ 

 • ඔනැම කලගුනික දේශගුණික විපර්යාසයකදි කපරාරුව වෙනස් නොවී ස්ථාවරව පැවතිම
 • ශක්තිමත් බව හා කල්පැවැත්ම
 • පහසුවෙන් කපරාරු කිරිමේ හැකියාව
 • කපරාරු පිරිවැය අඩුවිම
 • තෙතමනය විනිවිඳ යාමේ නොහැකියාව 

කපරාරුවට බදාම තොරාගැනිමේ වැදගත් කරුණු 

 • බැදුම් කාරක තත්වය
 • කල් පැවැත්ම
 • මනා නිමාවක් ගැනිමේ හැකියාව
 • භාවිතා කරන ස්ථානය එහී ස්භාවය

කපරාරුවක් සදහා භාවිතා කරන බාදාම වර්ග

 • හුණු බදාම 
 • සිමෙන්ති බදාම
 • හුණු හා සිමෙන්ති බදාම

කපරාරු බදාම මිශ්‍රණ 

 • කයිරු කපරාරු ( 1:3 ) සිමෙන්ති : වැලි
 • දලඹ,තලාද,කොන්ක්‍රිට් කුලුණු (1:3)
 • පිටත කපරාරු (1:4)(1:5)
 • ඇතුලත කපරාරු (1:5)(:6):, (1:1:5,1:1:6 සිමෙන්ති ,හුණු ,වැලි)
බුද්ධික ගුණසේකර
ස්තුතියි ඔබගේ වටීනා ලිපියට ...
2022 03 13 21:05:16