ව්‍යාපාර අරමුණු - 2

ව්‍යාපාර අරමුණු - 2

ව්‍යාපාර අරමුණු 

පාරිභෝගිකයෙකු ලෙස ඔබේ අරමුණු වනුයේ තත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදිතයක් සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීම වේ. පාරිභෝගිකයාට මෙන් ම ව්‍යාපාර වලට සම්බන්ධ විවිධ පාර්ශවල වලට ද ඔවුනොවුන්ට සුවිශේෂී වූ විවිධ අරමුණු පවතී. සෑම ව්‍යාපාරයක්ම කටයුතු කරන්නේ යම් සුවිශේෂී අරමුණක් හෝ අරමුණු කිහිපයක් ඉටු කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි. එයට හේතුව වනුයේ ව්‍යාපාරයක අයිතිකරැවන් මෙන්ම ඊට සම්බන්ධ කළමනාකරුවන්. සේවකයන්, ගනුදෙනුකරුවන්, රජය, ප්‍රජාව ආදි පාර්ශව විවිධ ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරයකින් බලාපොරොත්තු විමය.

ලාභ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර වලට පොදුවේ දැකිය හැකි ව්‍යාපාර අරමුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ 

 1. ලාභ ඉපැයීම

     ව්‍යාපාරයකට ලාභ ඉපැයීම වැදගත් වනුයේ එහි අයිතිකරුවන් යෙදවූ මුදලට සරිලන ප්‍රතිලාභයක් ලබා දිම අවශ්‍ය වන නිසාය 

2. පාරිභෝගික තෘප්තිය 

     ව්‍යාපාරයක රදා පැවැත්ම තීරණය වනුයේ ව්‍යාපාරයක් විසින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුවමනා කොතරම් සාර්ථක ව සපුරාලන්නනේද යන කරුණ මතය

මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේදි ව්‍යාපාරයකට විවිධ ඉලක්කයන් එසේත් නැතිනම් උප අරමුණු අවශ්‍ය වේ එවැනි ඉලක්කයක් කිහිපයක් පහත ඇත 

1. භාණ්ඩ හා සේවා වල ගුණත්වය ඉහළ නැංවිම 

    ව්‍යාපාරයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුවමනා නිසි පරිදි සපුරාලීමට මෙන්ම සාධාරණ මිලකට ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීමට කටයුතු කරයි ;

2. රැකියා උත්පාදනය 

   කම්කරුවාගේ සිට ඉහළ කළමනාකරුවන් දක්වා විවිධ රැකියා අවස්ථා ව්‍යාපාර විසින් බිහි කෙරෙහි පුද්ගලයන් සතු විවිධ වූ දක්ෂතා තුලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට මෙම රැකියා අවස්ථා වැදගත් වේ 

3. සේවක සුභසාධනය 

    තම සේකයන් තෘප්තිමත් කිරිම සදහා වැටුපට අමතරව ඔවුන් වෙනුවෙන් විවිධ සුභසාධන කටයුතු කිරිමද  බොහෝ ව්‍යාපාර වල අරමුණකි