ශාක පෝෂණය

  ශාක පෝෂණය


ශාක පෝෂක

ශාක පෝශක ;- ශාක පෝශක අත්‍යවශ්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය නොවන මූලද්‍රව්‍ය ලෙස කොටස් 2කි.

අත්‍යවශ්‍ය  මූලද්‍රව්‍ය යම් මූලද්‍රව්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍යක් වීමට කරුනු 3ක් බලපායි.

  • අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය රහිතව ශාකයට සාමාන්‍ය ලෙස වැඩිමට හො ජීවන චක්‍රය සම්පූර්න කිරිමට නොහැකි වීම.
  • අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය මගින් කෙරෙන කාර්යය වෙනත් මූලද්‍රව්‍යකින් ඉටුකල නොහැකි වීම.
  • අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ශාකයෙ පරිවෘර්තිය ක්‍රියාවලියට ඍජු වම සම්බන්ද වීම.

 

අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය , ශාකයෙ වියලිබරින් 0.1% වඩා අවැසි මූලද්‍රව්‍ය මහා මූලද්‍රව්‍ය ලෙසත් ශාකයෙ වියලි බරින් .1% වඩා අඩුවෙන් අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ලෙසත් හදුන්වයි.

මහා මූලද්‍රව්‍ය 9කි. ඒවාද වාතයෙන් හා ජලයෙන් /පසෙන් ලැබෙන ලෙස කොටස් 2කි.

  • වාතයෙන් හා ජලයෙන් ලැබෙන > O,C,H
  • පසෙන් ලැබෙන> N,P,K,Ca,Mg,S

අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය 7කි. ඒවා පසෙන් ලැබේ. Fe,Cu,Zn,Mn,Mo,Cl,B

 

 

 

 

 

 ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රවිදු දර්ශන ලක්ෂාන්


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,"කෘෂිකර්මය" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි