අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය - වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය

 

සලේඛන ණයවර 

මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්‍රමයයි.

“ණයවර ලිපියක්” යනු,  එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ලියවිලිවල ට එරෙහිව

A) තුන්වන පාර්ශවයකට නැතිනම් අර්ථලාභියාට හෝ ඔහුගේ අණට ගෙවීමක් කිරීමට අර්ථලාභියා විසින් අණ කෙරුනු ලැබූ  නැතිනම් විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට හෝ,

B) එවැනි ගෙවීමක් කිරීම පිණිස එවැනි අණකරයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය ලබාදීමක් හෝ,

C) ගණුදෙනු කිරීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය පැවරීමක් 

ගනුදෙනුකරුවකුගේ නැතිනම් අයදුම්කරුවකුගේ ඉල්ලීම හා උපදෙස් මත කටයුතු කරමින් නිකුත් කරන බැංකුව විසින්ම යොදනු ලබන ඕනෑම විධිවිධානයකි.

සරලව ගතහොත් ණයවරයේ අදාළ කොන්දේසි හා විධිවිධාන වලට අනුකූලව නැව්ගත කිරිම සනාථ කෙරෙන, ණයවරය මගින් ඉල්ලා ඇති ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමක් මගින් ගෙවීම් කරන බවට අන්තර්ජාතික වෙළදාම යෙදෙන ගැනුම්කරුවකු නැතිනම් ආනයනකරුවකු වෙනුවෙන්  විකුණුම්කරුවකු නැතිනම් අපනයනකරුවකු හට ලබා දෙන කොන්දේසි සහගත පොරොන්දුවකි.

අනුකුලත්ව ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා සැපිරිය යුතු කොන්දේසි තුනකි.

• එය ණයවරයේ පද හා කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතුය.

• UCP 600 හි අදාළ කොන්දේසි හා නියමයන්ට යටත් විය යුතුය 

• එය අන්තර්ජාතික බැංකු පරිචයන්ට යටත් විය යුතුය.

ණයවරයේ ක්‍රියාදාමය පියවර 11 කින් පහත දැක් වේ.

• ආනයනකරු සහ අපනයනකරු ගනුදෙනුව සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීම.

• අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කරන ලෙස ට ආනයනකරු නැති නම් අයදුම් කරු තම බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටී.දැන් ආනයනකරුගේ බැංකුව නිකුතු බැංකුව නමින් හැඳින්වේ.

• අයදුම්කරුගේ බැංකුව නැතිනම් නිකුතු බැංකුව ඔහුගේ අයදුම්පත මත අපනයනකරු  වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කිරීම.

• නිකුතු බැංකුව මගින් අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් විවෘත කළ බවට  අපනයනකරුගේ  රටේ ඇති තම නියෝජිත බැංකුවට දැනුම් දීම.

• දැන් අපනයනකරුගේ බැංකුව නැතිනම් දැනුම් දෙන බැංකුව ණයවර ලිපිය පිලිබඳව   අපනයනකරුට දැනුම් දෙයි. ඔහු විසින් තමන් වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ණයවර ලිපිය පදනම් කරගෙන විකුණුම් ගිවිසුමට අදාළ භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම සිදු කරනු ලැබේ .

• භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට අදාළ ලියවිලි අපනයනකරු  තමන් ගේ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරයි.

• ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමකින් සිදුකර ඇති නම් එම ලියවිලි පදනම් කර ගෙන අපනයනකරුගේ බැංකුව ඔහුට මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරනු ලැබේ .

• දැන් දැනුම් දෙන බැංකුව මගින් අදාළ ලියවිලි නිකුත්කරන බැංකුවට යවා තමන්ට ලැබීමට නියමිත මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් අදාළ මුදල දැනුම්දෙන බැංකුට ගෙවනු ලැබේ .

• දැනුම්දෙන බැංකුවට ගෙවු මුදල නිකුතු බැංකුව මගින් අනයනකරුගෙන් අයකර ගැනේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් තමන්ට ලැබුණු ලියවිලි පරික්ෂාකර එවා අනයනකරුට නිකුත් කරනු ලැබේ .

ඉන් පසුව අනයනකරුට තමන්ට අවශ්‍ය වුනු විට තමන්ගේ භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කර ගත හැක .

                                                          තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු ඔබට සුභ දවසක් වෙවා!❤

 

ලලෙන් ශ්‍යනදී
හොදයි
2023 09 09 20:34:53