අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව - වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව.

සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ  කිසියම්  වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට හෝ යම් සඳහන් කරන  ලද නිශ්චිත  අනාගත දිනයකදී ගෙවන බවට  අණකර   අත්සන යොදා නිකුත් කරන ලද ලිඛිත ලියවිල්ලකි. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්නේ 1927 අංක 25 දරන විනිමය බිල්පත් ආඥා පනතයි.විනිමය බිල්පතකට සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන පාර්ශව තුනකි. එනම්,

ප්‍රධානියා හෙවත් අණකරු- සරලව ගත් කල අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ දී හෝ යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී ප්‍රධානියා හෝ අණකරු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ අපනයනකරු හෝ විකුණුම්කරු වේ.  

අණලදු- යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී මුදල් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම පාර්ශවයෙන්ය.බොහෝ විට ගනුදෙනුවකදී ගැනුම්කරු වන්නේ මෙම පාර්ශවයයි. විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමේදී මොහු විසින් සරල අත්සනක් යෙදීමෙන් ඔහු එය ප්‍රතිග්‍රහණය කළ බව තහවුරු කරන කරනු ලැබේ. එනම් විනිමය බිල්පතේ සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ වීමෙන් යම්කිසි අනාගත කාලසීමාවක දී හෝ නිශ්චිත අනාගත දිනකදී  ගෙවන බවට පොරොන්දු වීමයි.

ආදායකයා-  එනම් අණලදු  විසින් නිශ්චිත ගනුදෙනුවට අදාල මුදල ගෙවිය යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි. ආදායකයා ප්‍රධානියා ද විය හැක. ආදායකයා තුන්වන පාර්ශවයක් ද විය හැක .එසේ වනුයේ ප්‍රධානියා විසින්  විනිමය බිල්පත පිටසන් කර තුන්වන පාර්ශ්වයක් වෙත පවරා දීමෙන්ය.

 මෙය මත විකුණුම්කරුවෙකුට ගැනුම්කරුවකු  පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැක .

රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ පාර්ශව

ප්‍රධානියා(principal)- රැස් කිරීම සඳහා බැංකුවට ලියවිලි භාර දෙන පාර්ශවය.

ප්‍රේෂණ බැංකුව(Remmiting bank)- ප්‍රධානියා විසින් රැස් කිරීමක් සඳහා ලියවිලි භාර දෙනු ලැබූ බැංකුව.

රැස්කරන බැංකුව(collecting bank)-  ප්‍රේෂණ බැංකුව හැර රැස්කිරීමක් භාර ගන්නා වෙනත් ඕනෑම බැංකුවක්.

ඉදිරිපත්කරන බැංකුව (presenting  bank)- අණලදු වෙත ලියවිලි භාර දෙන්නා වූ බැංකුව.

මෙහිදි  ආනයනකරුගේ හා  අපනයනකරුගේ නැතිනම් විකුණුම්කරුගේ සහ ගැනුම්කරුගේ අභිමතය පරිදි ඔවුන් තොරාගත් බැංකුවක් මෙම ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගත හැකි අතර මෙවැනි බැංකුවක් තෝරා නොගැනීමකදී එම කාර්යය රැස් කරන බැංකුවකටද කල හැක.

අණලදු(Drawee)- රැස් කිරීමේ උපදෙස් අනුව ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරිම කල යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි.

 

                                                         තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු. ඔබට සුභ දවසක් වේවා!