අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම් - වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්

 

 

 

විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය 

මෙම ක්‍රමයේ දී ප්‍රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ලැබේ .විකුණුම් ගිවිසුමට අනුව තමන් ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ තමන් වෙත ලැබුණු පසු පමණක් ආනයනකරු එම භාණ්ඩ වලට අදාල මුදල අපනයනකරු වෙත   ගෙවනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාදාමය ද සිදුවන්නේ  වැඩි කාලයක්  එකිනෙකා අතර  ගනුදෙනු නොකළ එකිනෙකා අතර දැඩි විශ්වාසයක් නොපවතින ගනුදෙනුකරුවන් දෙදෙනෙකු අතරය . මෙම භාණ්ඩයට අදාල වෙළඳපලේ ආනයනකරුවන්ට වඩා වැඩි පිරිසක් සිටින්නේ අපනයනකරුවන්ය.  එම නිසා අපනයනකරුවන්ට සාපේක්ෂව ආනයනකරුවන්ගේ කේවල් කිරීමේ හැකියාව ඉතා ඉහළ ය. එයට හේතුව ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම පැවතීමයි. මෙහිදී වැඩි අවදානමක් දරනු ලබන්නේ  අපනයනකරුවන්   විසිනි. එයට හේතුව තමන්ගේ භාණ්ඩ වලට අදාල මුදල තමන්ට ලැබෙනුයේ තමන්ගෙන් භාණ්ඩ ඉවතට යෑමෙන් පසුව ය .මෙහිදී ඔහුට ලැබීමට නියමිත මුදල ලැබේද නොලැබේද යන්න තහවුරු කරගැනීමට ඔහුට විශාල හැකියාවක් නොමැත.