අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම - වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ  ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්‍රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි.

මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු  (ප්‍රධානියා)  වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව කලින් එකඟ වූ පරිදි භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර ප්‍රවාහන ලියවිලි සහ අනෙකුත් නාවික ලියවිලි රැස් කිරීම පිණිස තම බැංකුවට එහෙමත් නැතිනම් ප්‍රේෂණ බැංකුවට භාරදෙනු ලැබේ. මෙම විකුණුම්කරුගේ බැංකුව මගින් ගැනුම්කරු සිටින  රටෙහි තම  නියෝජිත බැංකුවක් වන රැස්කිරීම පවරන ලද බැංකුවට රැස් කිරීමේ උපදෙස් සමඟ මෙම ලියවිලි කට්ටලය යවනු ලැබේ. ගැණුම්කරු වෙත ලියවිලි භාර දීම දෙයාකාරයකට සිදු වේ. එනම්,

 ගෙවීම මත ලේඛන නිදහස් කිරීම

 ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලේඛන නිදහස් කිරීම

 

පළමුවැන්න කෙරේ අවධානය යොමු කරන විට රැස් කිරිම බාරගත් බැංකුව මගින් තම ගනුදෙනුකරුට ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ පසු සම්පූර්ණ ගණුදෙනුව සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල ගැනුම්කරු විසින් බැංකුවට ගෙවීමෙන් පසු බැංකුව මගින් අදාල ලියවිලි ගැනුම්කරුට නිදහස් කරනු ලැබෙයි. ඉන්පසුව ඔහුට තම  නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලිය සිදුකර ගැනීමට හැකි වේ.

දෙවැන්න වෙත අවධානය යොමු කරන විට ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලේඛන නිදහස් කිරීම යනු යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක්  තුළ අදාළ ගනුදෙනුව ආවරණය වන සම්පුර්ණ මුදල ගෙවීමට ගණුදෙනුකරු  කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ පසු ලියවිලි නිදහස් කිරීමයි . එහිදී භාවිතාවන  එක් මූලික උපකරණයක් නම් ඉදිරි ගෙවීමක් සහිත විනිමය බිල්පතයි.මෙම බිල්පත මත සරල අත්සනක් යෙදීමෙන්  එම බිල්පතට අදාළ කොන්දේසි පිළිගත් බව ගැනුම්කරු ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ.  ගනුදෙනුකරු විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කළ විට එය රැස් කරන හෝ ඉදිරිපත් කරන බැංකුව මගින් තම භාරයේ රඳවා ගෙන විනිමය බිල්පත කල්  පිරෙන දිනයේ දී එය ගැනුම්කරුට ඉදිරිපත් කර එයට අදාළ මුදල  ඔහුගෙන් එක් රැස් කර ප්‍රේෂණ බැංකුව හරහා විකුණුම්කරු ලැබීමට සලස්වයි

මෙහි අන්තර්ගත තාක්ෂණික පද මාලාවන්හි  නිර්වචනයන්

• සලේඛන රැස් කිරිම

සලේඛන රැස් කිරීමක් යනු වාණිජ ලියවිලි සමග මූල්‍ය ලියවිලි රැස් කිරීම හෝ මූල්‍ය ලියවිලි  රහිතව වාණිජ ලියවිලි පමණක් රැස් කිරීම වේ.

• පවිත්‍ර  රැස් කිරීම 

පවිත්‍ර රැස් කිරීමක් යනු වාණිජ ලියවිලි නොමැතිව මූල්‍ය ලියවිලි පමණක් රැස් කිරීම වේ.

වාණිජ ලියවිලිවලට උදාහරණ නම් 

 නෞභාර පත්‍රය 

 ඇසුරුම් ලයිස්තුව 

 බර සටහන 

 නිපන් රටේ සහතිකය 

 රක්ෂණ සහතිකය 

 මූල්‍ය ලියවිලි නොවන වෙනත් ඕනෑම ඉන්වොයිසියක් හො ලියවිල්ලක් 

මුල්‍ය ලියවිලිවලට උදාහරණ නම්

 විනිමය බිල්පත 

 පොරොන්දු නොට්ටුව

 චෙක්පත 

 

                                                 තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු.