අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම - වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්‍රධාන ගෙවුම් ක්‍රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ.

• අත්තිකාරම් ගෙවීම 

• විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය 

• සලේඛන රැස් කිරිම 

• සලේඛන ණයවර  

යන ප්‍රධාන ක්‍රම හතරයි 

මෙම පරිච්ඡේදයේ අපි පළමු ක්‍රමය  පමණක් සාකච්ඡා කරමු.

 

                       අත්තිකාරම් ගෙවීම

මෙහිදී ප්‍රථමයෙන්ම ආනයනකරු සහ අපනයනකරු විකුණුම් ගිවිසුමට එළඹෙන අතර මෙහි දී ආනයනයට අදාළ සම්පූර්ණ මුදල ආනයනකරු ප්‍රථමයෙන් අපනයනකරුට  ගෙවීමට සිදුවේ. මෙම අත්තිකාරම් ගෙවීම සිදු වන්නේ පෙර ගනුදෙනු නොකළ දැඩි විශ්වාසයක් හා බැඳීමක් නොමැති අපනයනකරුවෙකු සහ ආනයනකරුවෙකු අතරය. මෙවැනි ගෙවුම් ක්‍රම භාවිතා වන වෙළඳපලක එම සලකා බලන නිෂ්පාදනය සඳහා සීමිත අපනයනකරුවන් හා විශාල සංඛ්‍යාවක ආනයනකරුවන් පිරිසක් දැක ගත හැක. එම හේතුව නිසා අපනයනකරුට  කේවල් කිරීමේ හැකියාව  ආනයනකරුට සාපේක්ෂව වැඩිය. මෙහිදී අපනයනයට අදාල සම්පූර්ණ මුදල අපනයනකරුට ලැබුණු පසු පමණක් ඔහු තම භාණ්ඩ ආනයනයකරු වෙත නැව් ගත කරනු ලැබේ. ඉන්පසුව අපනයනකරු  තම නැව්ගත කිරීමට අදාල ලිපි ලේඛන සෘජුවම  අනයනකරුට යවනු ලබයි. මෙහිදී ආනයනකරු  තම භාණ්ඩ වලට අදාල ලිපි ලේඛන තම සන්තකයට ලැබුණු පසු භාණ්ඩ නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියේ  යෙදෙනු ලැබේ. මෙහිදී ආනයනකරු විසින්  තම භාණ්ඩ ලැබීමට ප්‍රථමයෙන් තමන් වෙතින් මුදල් අපනයනකරුට යවනු ලැබේ. එම නිසා  ආනයනකරුට මුහුණ දීමට වන ගැටලුකාරී තත්ත්වය නම් තමන්ට භාණ්ඩ ලැබෙන විට තමන් විසින් ඒ වන විටත් තම මුදල් ගෙවා තිබීමත් සහ තමන් අපේක්ෂා කරන අන්දමින් තම භාණ්ඩවල ගුණාත්මක භාවය රැඳී පවතීද නැද්ද යන්නයි.