වෙනත් - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 03
කේත අංකය : 21


Saumya Abeysinghe විසින් 2016-04-07 දින බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 03


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 70 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 70
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ශ්‍රේණි (SLAS) , බැංකු , මහ බැංකු , පෞද්ගලික බැංකු , නීති ප්‍රවේශය (LOW ENTRANCE) , ගුරු විද්‍යාල ප්‍රවේගය , ග්‍රාම නිළධාරි , සංවර්ධන නිළධාරී , රේගු නිළධාරි ප්‍රවේශය , කළමනාකරණ සහකාර , ලිපිකරු , අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදී සියලු විභාගයන්හි බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේ නිපුණතාව මෙන්ම ගැටලු විසඳීමේ කෙටිමං දැනගත හැකිවේ.






ප්‍රශ්න අංක 01

8, 27, 125, 343, ........

ප්‍රශ්න අංක 02

විනාඩියකට අඩි 15 ක් බඩගාන වඳුරෙක් ඊළඟ විනාඩියේදී අඩි 6 ක් පහළට ලිස්සා එයි. අඩි 62 ක් උස කණුවක මුදුනට ගොඩවීමට අවම වශයෙන් විනාඩි කීයක් ගතවේද 

ප්‍රශ්න අංක 03

150 වෙනි ඉරට්ට සංඛ්‍යාව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 04

මුල් ඉරට්ට සංඛ්‍යා 150 එකතුව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 05

150 වෙනි ඔත්තේ සංඛ්‍යාව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 06

මුල් ඔත්තේ සංඛ්‍යා 150 එකතුව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 07

20 වන ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 08

8 වන ඝන සංඛ්‍යාව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 09

1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , ...............

ප්‍රශ්න අංක 10

පැත්ත්ක දිග සෙන්ටි මීටර 5 ක් වූ දාදු කැටයකින් සෙන්ටි මීටර 1 ක් වූ දාදු කැට කීයක් කැපිය හැකිද 

 

ප්‍රශ්න අංක 11

රූපයේ දැක්වෙන ඝනකය වටා තීන්ත ගා රේඛා දිගේ කපා වෙන් කර ගතහොත් පැති තුනක තීන්ත ගෑවුණ කැට ගණන කොපමණ ද

ප්‍රශ්න අංක 12

රූපයේ දැක්වෙන ඝනකය වටා තීන්ත ගා රේඛා දිගේ කපා වෙන් කර ගතහොත් පැති දෙකක පමණක් තීන්ත ගෑවුණ කැට ගණන කොපමණ ද

ප්‍රශ්න අංක 13

රූපයේ දැක්වෙන ඝනකය වටා තීන්ත ගා රේඛා දිගේ කපා වෙන් කර ගතහොත් එක් පැත්තක් පමණක් තීන්ත ගෑවුණ කැට ගණන කොපමණ ද

ප්‍රශ්න අංක 14

රූපයේ දැක්වෙන ඝනකය වටා තීන්ත ගා රේඛා දිගේ කපා වෙන් කර ගතහොත් එක් පැත්තකවත්  තීන්ත නොගෑවුණ කැට ගණන කොපමණ ද

ප්‍රශ්න අංක 15

මා ළඟ රු 5 කාසි මෙන් දෙගුණයක් 2 කාසි ද 2 කාසි මෙන් දෙගුණයක් රුපියලේ කාසි ද රුපියලේ කාසි මෙන් දෙගුණයක් ශත 50 කාසි ද ශත 50 කාසි මෙන් දෙගුණයක් ශත 25 කාසි ද තිබුණේ නම් මා ළඟ තිබූ කාසි ගණන කොපමණද

ප්‍රශ්න අංක 16

මා ළඟ රු 5 කාසි මෙන් දෙගුණයක් 2 කාසි ද 2 කාසි මෙන් දෙගුණයක් රුපියලේ කාසි ද රුපියලේ කාසි මෙන් දෙගුණයක් ශත 50 කාසි ද ශත 50 කාසි මෙන් දෙගුණයක් ශත 25 කාසි ද තිබුණේ නම් මා ළඟ තිබූ මුළු මුදල කොපමණද

ප්‍රශ්න අංක 17

යම් කාර්යය නිම කිරීමට a ට දින 10 ක් ද b ට දින 15 ක් ද ගතවේ. දෙදෙනා ම එකතු වී මෙම කාර්යය නිම කරන්නෙ නම් දින කීයක් ගතවේ ද

ප්‍රශ්න අංක 18

එක්තරා රහස් අකුරු ක්‍රමයකින් LUMINAL යන්න YHZVANY ලෙස ලියයි. ඒ අනුව FLOWER යන වචනයේ රහස්‍ය වචනය ලියන්න.

ප්‍රශ්න අංක 19

එක්තරා රහස් අකුරු ක්‍රමයකින් LUMINAL යන්න YHZVANY ලෙස ලියයි. ඒ අනුව FATHER යන වචනයේ රහස්‍ය වචනය ලියන්න.

ප්‍රශ්න අංක 20

එක්තරා රහස් අකුරු ක්‍රමයකින් LUMINAL යන්න YHZVANY ලෙස ලියයි. ඒ අනුව ROYAL යන වචනයේ රහස්‍ය වචනය ලියන්න.

ප්‍රශ්න අංක 21

එක්තරා රහස් අකුරු ක්‍රමයකින් LUMINAL යන්න YHZVANY ලෙස ලියයි. ඒ අනුව PENCIL යන වචනයේ රහස්‍ය වචනය ලියන්න.

ප්‍රශ්න අංක 22

එක්තරා රහස් අකුරු ක්‍රමයකින් LUMINAL යන්න YHZVANY ලෙස ලියයි. ඒ අනුව RING යන වචනයේ රහස්‍ය වචනය ලියන්න.

ප්‍රශ්න අංක 23

1 සිට 50 දක්වා සංඛ්‍යා වල එකතුවේ සාමාන්‍ය කීයද

ප්‍රශ්න අංක 24

ඊයේ : හෙට , ............... : ................. ගැළපෙන පද යුගලය තෝරන්න

ප්‍රශ්න අංක 25

එක්තරා සාදයකට මිතුරන් 50 දෙනෙක් සහභාගි වූහ. සාදය අවසානයේ දී ඔවුන් අතට අත දී විසිර ගියේ නම් , එවැනි අතට අත දී සුබ පැතූ අවස්ථා කීයක් වේද

ප්‍රශ්න අංක 26

වතුර ටැංකියක් පිරවීමට A නළයට විනාඩි 20 ක් ද B  නළයට විනාඩි 15 ක් ද ගතවේ. X නළය මගින් එම ටැංකිය විනාඩි 30 ක දී හිස් කළ හැකිය. නළ තුනම එකවර විවෘත කර තැබූවිට ටැංකිය පිරීමට ගතවන කාලය කොපමණද

ප්‍රශ්න අංක 27

හේරත්ගේ පුතා මගේ පුතාගේ තාත්තා නම්, හේරත් හා මා අතර ඇති නෑකම වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 28

පැයට කිලෝමීටර 72 ක වේගය තත්පරයට මීටර කීයද 

ප්‍රශ්න අංක 29

ත්‍රිකෝණාකාර රූපයක් තැනූ විට , එහි අඩංගු වූයේ කාසි 45 කි. එහි මැද්ද එකිනෙක ගැටෙන පරිදි කාසි තැබුවේ නම්, එක් පැත්තක දැකිය හැකි කාසි ගණන කීයද 

ප්‍රශ්න අංක 30

ඇතැම්විට  : ස්ථීරවම , ............... : ................. ගැළපෙන පද යුගලය තෝරන්න

ප්‍රශ්න අංක 31

අරය සෙන්ටිමීටර 2 ක් වූ නළයකින් ටැංකියක් පිරවීමට පැය 2ක් ගතවේ. අරය සෙන්ටිමීටර 4 ක් වූ නළයකින් එම ටැංකිය පිරවීමට ගතවන කාලය කොපමණද (ජලය පිටවන වේගය සමාන වේ)

ප්‍රශ්න අංක 32

එක්තරා සංඛ්‍යාවකින් 30% ක් යනු 27.6 ක් නම් සංඛ්‍යාව කීයද

ප්‍රශ්න අංක 33

නිමල් කොළඹ සිට කළුතරට පැයට කිලෝමීටර 4 ක වේගයකින් ගොස් ආපසු පැයට කිලෝමීටර 32 ක වේගයකින් පැමිණියේය. ඔහුගේ ගමනේ සම්පූර්ණ වේගය කොපමණද

ප්‍රශ්න අංක 34

6, 12, 16, 20 සහ 54 යන සංඛ්‍යා සියල්ලම බෙදිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාව වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 35

වෙළෙන්දෙක් තමා ළඟ ඇති දෙහි ගෝනියක දෙහි 3 බැගින් හෝ 8 බැගින් බෑග්වල ඇසුරූ විට සෑම විටම ඔහු අත දෙහි 2 ක් ඉතිරි විය.ඔහු ළඟ තිබිය හැකි අඩුම දෙහි ගෙඩි ගණන වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 36

එක්තරා සාදයකට මිතුරෝ 5 දෙනෙක් සහභාගී වූහ. සාදය අවසානයේ දී ඔවුන් අතට අත දී විසිර ගියේ නම්, එවැනි අතට අත දී සුබ පැතූ අවස්ථා කීයක් වේද

ප්‍රශ්න අංක 37

පැයට කිලෝමීටර 18 ක වේගය තත්පරයට මීටර කීයද

ප්‍රශ්න අංක 38

225 ක් සිටින පංතියක අරුණ මුල සිට 152 වෙනියාය. ඔහු අග සිට කීවෙනියාද

ප්‍රශ්න අංක 39

පැයට කිලෝමීටර 20 ක ඒකාකාර වේගයකින් ගමන් කරන බස් රථයක් මිනිත්තු 18 ක දී ගමන් කරන දුර වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 40

2 , 6 , 12 , 20 , .....