වෙනත් - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - සංඛ්‍යා රටා
කේත අංකය : 17


Saumya Abeysinghe විසින් 2016-03-28 දින බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - සංඛ්‍යා රටා


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 80
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 80

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ශ්‍රේණි (SLAS) , බැංකු , මහ බැංකු , පෞද්ගලික බැංකු , නීති ප්‍රවේශය (LOW ENTRANCE) , ගුරු විද්‍යාල ප්‍රවේගය , ග්‍රාම නිළධාරි , සංවර්ධන නිළධාරී , රේගු නිළධාරි ප්‍රවේශය , කළමනාකරණ සහකාර , ලිපිකරු , අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදී සියලු විභාගයන්හි බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සංඛ්‍යා රටා ගැටලු පිළිබඳව අවබෝධය ලබාගත හැකිවේ.


ප්‍රශ්න අංක 01

ප්‍රශ්න අංක 02

ප්‍රශ්න අංක 03

ප්‍රශ්න අංක 04

1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , ...............

 

ප්‍රශ්න අංක 05

 

ප්‍රශ්න අංක 06

1 , 4 , 6 , 9 , 16 , .........

ප්‍රශ්න අංක 07

2 , 6 , 12 , 20 , .....

ප්‍රශ්න අංක 08

2 , 6 12 , 20 , 32 , .........

ප්‍රශ්න අංක 09

2 ,  7 , 17 , 29 , .......

ප්‍රශ්න අංක 10

3 , 6 , 10 , .......... , 21 , 28

ප්‍රශ්න අංක 11

2, 4, 12, 48, 240, ................

ප්‍රශ්න අංක 12

97, 83, 73, 67, .........

ප්‍රශ්න අංක 13

4050, 5060, 6070, ................

ප්‍රශ්න අංක 14

 2         7        12

 7        12        17

12       17     ..........

ප්‍රශ්න අංක 15

1, 4, 25, 100, ............

ප්‍රශ්න අංක 16

ab, de, gh, jk, ...........

ප්‍රශ්න අංක 17

Ac, Ce, Eg, Gi, ...........

ප්‍රශ්න අංක 18

625, 256, 81, 16, .............

ප්‍රශ්න අංක 19

1, 81, 625, 2401, ......

ප්‍රශ්න අංක 20

AB, DE, GH, JK, ........

ප්‍රශ්න අංක 21

1, 3, 7, 15, ........

ප්‍රශ්න අංක 22

A, B, D, G, K, P, ............

ප්‍රශ්න අංක 23

190, ......., 153, 136, 120

ප්‍රශ්න අංක 24

3, 5, 7, 11, 13, ........

ප්‍රශ්න අංක 25

4, 19, 79, 319, ...........

ප්‍රශ්න අංක 26

1, 3, 6, 10, 15, ...........

ප්‍රශ්න අංක 27

1, 16, 81, 625, ...........

ප්‍රශ්න අංක 28

23, 19, 17, 13, 11, .........

ප්‍රශ්න අංක 29

4, 41, 8, 82, 16, 164, ......

ප්‍රශ්න අංක 30

AY, BX, DV, GS, KO, ........

ප්‍රශ්න අංක 31

15, 30, 10, 40, 8, ........

ප්‍රශ්න අංක 32

120, 120, 60, 20, .........

ප්‍රශ්න අංක 33

2 4 6
8 3 11
6 6 ...

 

ප්‍රශ්න අංක 34

ප්‍රශ්න අංක 35

Z, Y, W, T, P, K, .........

ප්‍රශ්න අංක 36

1, 8, 27, 64, .......

ප්‍රශ්න අංක 37

7, 9, 13, 15, 19, 21, ...........

ප්‍රශ්න අංක 38

29, 23, 19,17, .......

ප්‍රශ්න අංක 39

21 18 15
24 ...... 12
27 6 9

 

ප්‍රශ්න අංක 40

625, 64, 9, 2, ..............