වෙනත් - රියදුරු පුහුණුව - මාර්ග සංඥා දැනුම පරීක්ෂණය
කේත අංකය : 22


ගයාන් සංජය විසින් 2016-06-20 දින රියදුරු පුහුණුව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

මාර්ග සංඥා දැනුම පරීක්ෂණය


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය මගින් මාර්ග සංඥා පිළිබද දැනුම පරීක්ෂා කරගත හැක.
ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි, සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි.


ප්‍රශ්න අංක 01

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 02

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 03

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 04

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 05

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 06

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 07

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 08

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 09

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 10

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 11

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 12

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 13

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 14

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 15

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 16

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 17

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 18

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 19

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 20

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 21

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 22

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 23

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 24

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 25

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 26

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 27

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 28

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 29

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 30

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 31

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 32

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 33

පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 34

පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 35

පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 36

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 37

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 38

පිළිවෙලින් මෙම මාර්ග සංඥා වන්නේ
  

ප්‍රශ්න අංක 39

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 40

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.