වෙනත් - රියදුරු පුහුණුව - රියදුරු පුහුණුව
කේත අංකය : 31


නිරෝෂා මිහිරානි විසින් 2017-04-01 දින රියදුරු පුහුණුව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

රියදුරු පුහුණුව


ප්‍රශ්න ගණන : 10 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10
ප්‍රශ්න ගණන : 10
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10

රියදුරකු ලෙස දැනුමත්  විය යුතු අත්‍යාවශ්‍ය කරුණු පිළිබදව ඔබ දන්නවා ද? ඔබගේ දැනුම මට්ටම පරික්ෂා කර බලන්න 


ප්‍රශ්න අංක 01

වාහනය ඉස්සර කිරීම නොකළ යුතු අවස්ථාව වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 02

පදිකයන් මාරුවන සලකුණු පුවරුව  දුටු විට කල යුත්තේ ?

ප්‍රශ්න අංක 03

වාහනයක් ලිස්සා යාමේදී අවදානම අඩු කර ගැනීම සදහා කලයුත්තේ ?

ප්‍රශ්න අංක 04

රිය අනතුරක් පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීමට කාල සිමා උපරිමය 

ප්‍රශ්න අංක 05

ඔබ වාහනය පදවන විට ජංගම දුරකථන නාද වුවහොත් ?

ප්‍රශ්න අංක 06

ආලෝක සංඥා පිල රතු බල්බය දැල්වූ පසු 

ප්‍රශ්න අංක 07

අනිවාර්ය වට රව්මක දී 

ප්‍රශ්න අංක 08

වාහනයක තිරිංග යොදන විට වම පැත්තට ඇදී  යන්නේ නම් එයින් අදහස් වන්නේ ? 

ප්‍රශ්න අංක 09

රාත්‍රී කාලයේ වාහන නැවතිමේදී කල යුත්තේ 

ප්‍රශ්න අංක 10

අවදානම් හගවන පහන් දැල්විය යුත්තේ