වෙනත් - රියදුරු පුහුණුව - රියදුරු බලපත්‍ර ලිකිත පරීක්ෂණය 01
කේත අංකය : 6


ගයාන් සංජය විසින් 2016-03-06 දින රියදුරු පුහුණුව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


රු 172.90/=

(මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සදහා රු 172.90/= ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.)

පිළිතුරු සපයන්න

(සැලකිය යුතුයි : මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට 4 වතාවක් පිළිතුරු සැපයිය හැක.)


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

රියදුරු බලපත්‍ර ලිකිත පරීක්ෂණය 01


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

මෙහි ඇති සියළුම ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි. 

කාලය පැය 01 යි

(සැලකිය යුතුයි :  මෙය පෙර පුහුණුවක් ලබා ගැනීම සදහා නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍රයකි.)


ප්‍රශ්න අංක 01

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 02

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 03

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 04

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 05

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 06

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 07

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන්  දැක්වෙන්නනේ

ප්‍රශ්න අංක 08

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 09

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්න්‍ෙ.

ප්‍රශ්න අංක 10

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 11

පෙන්වා ඇති රථ වාහන මාර්ග සංඥා ලාම්පු වල ඊළඟට දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 12

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 13

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 14

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 15

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 16

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 17

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 18

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්න්‍ෙ.

ප්‍රශ්න අංක 19

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්න්‍ෙ.

ප්‍රශ්න අංක 20

මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්න්‍ෙ.

ප්‍රශ්න අංක 21

රාත්‍රී කාලයේදීි ඔබ වාහනය සැමවිට නතර කළයුත්තේ.

ප්‍රශ්න අංක 22

වාහනයක් නතර කර තැබීය හැකි ස්ථානයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 23

ඔබට වම්පසින් වාහනයක් පසුකර යා හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 24

ඔබගේ  වහනය මාර්ග අනතුරකට භාජනය වුවහොත්,

ප්‍රශ්න අංක 25

මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර ඇති විටකදී,

ප්‍රශ්න අංක 26

රථ වාහන නීති පිළිපදින විටදී ප්‍රම්ඛත්වය දියයුතු නිවැරදි ආකාරය වනුයේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 27

ජ්වලනය වන (නිවෙන දැල්වෙන) ප්‍රධාන ලාම්පු වලින් හැඟවෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 28

ඔබ වෙනත් වාහනයක ඉස්සර නොකළ යුත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 29

අධිවේගී මාර්ගය පරිහරණය සඳහා තහනම්කර  නොමැති වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 30

ඔබ වාහනයක් පසුකර යාමට අදහස් කරන්නේ නම් ගත යුතු පළවෙනි ක්‍රියා මාර්ගය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 31

පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 32

වාහනයක් නතර කිරීමේදී නැවත්වීමේ දුර ලෙස හඳුන්වන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 33

මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 34

වටරවුමක මුලික නීතිය වනුයේ.

ප්‍රශ්න අංක 35

මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 36

මංසන්ධි කොටුවක් සලකුණු  කර ඇති ස්ථානයකදී,

ප්‍රශ්න අංක 37

මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 38

මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණින් දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රශ්න අංක 39

රූපයෙන් පෙන්වා ඇති මං සන්ධියේදී.

ප්‍රශ්න අංක 40

මෙහි තිබෙන මංසන්ධියේදී වමට හැරවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පිළිවෙලින් A'B'C වලදි කළ යුතු වන්නේ.